Sodne dražbe

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Cenitve premoženja opravi cenilec (ki ga imenuje sodni izvršitelj), ki je pooblaščen za cenitve premoženja na podlagi ločenih predpisov. Če je bila vrednost premoženja zaradi njegove prodaje na trgu ocenjena ne več kot šest mesecev pred njegovim rubežem in je navedena cenitev v skladu z zahtevami glede cenitve premoženja, opravljene za namene izvršbe, se nova cenitev ne opravi. Če pa se je po drugi strani stanje premoženja od njegovega opisa in cenitve do datuma dražbe bistveno spremenilo, se lahko na upnikovo ali dolžnikovo zahtevo opravita dodaten opis in cenitev premoženja.

Zarubljeno premoženje se proda na javni dražbi. Dražba ne more biti razpisana manj kot dva tedna po tem, ko sta opis in ocena vrednosti postala pravnomočna ali preden je sodba, na podlagi katere se začne izvršba, postala pravnomočna.

Sodni izvršitelj objavi datum in predmet dražbe z javnim obvestilom, ki se pošlje strankam v postopku, občinskemu organu, davčnemu uradu, na območju pristojnosti katerega je premoženje, in organom socialne varnosti.

Obvestilo o dražbi se najmanj dva tedna pred datumom dražbe objavi tudi v sodni stavbi in prostorih občinskega organa, v dnevnem časopisu s širokim krogom bralcev v zadevnem mestu/kraju/vasi in na spletišču nacionalnega sveta sodnih izvršiteljev (Krajowa Rada Komornicza). Poleg tega lahko sodni izvršitelj na zahtevo in stroške stranke odredi, da se obvestilo objavi na drug način, ki ga navede stranka.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Dražbe potekajo javno, vodi pa jih sodni izvršitelj v navzočnosti in pod nadzorom sodnika ali sodnega referenta (referendarz sądowy). Izvršbo na premoženju opravi sodni izvršitelj sodišča, na območju pristojnosti katerega je premoženje.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

  • Izvršba na del premoženja;
  • izvršba na pravico do trajne uporabe;
  • izvršba na nezazidano zemljišče in zemljišče, na katerem stoji stanovanjska ali poslovna zgradba, če ob vložitvi predloga za izvršbo ni bilo obvestila o končani gradnji ali ni bila vložena prošnja za uporabno dovoljenje v smislu zakona o gradbeništvu (prawo budowlane);
  • izvršba na morska plovila, vpisana v register ladij;
  • izvršba s prodajo podjetja ali kmetije;
  • izvršba za prenehanje solastništva z javno prodajo.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Zemljiške knjige (księga wieczysta), v katerih se lahko ugotovi pravni status nepremičnine, vodijo okrajna sodišča (sąd rejonowy). Zemljiške knjige se vzpostavijo in vodijo v sistemu IKT. So javne in vsebujejo štiri oddelke:

(1) prvi oddelek vključuje opredelitev premoženja in vnose v zvezi s pravicami, povezanimi z lastništvom;

(2) drugi oddelek vključuje vnose v zvezi z lastništvom in trajno uporabo;

(3) tretji oddelek vključuje vnose v zvezi z omejenimi lastninskimi pravicami, razen hipotekami, omejitvami razpolaganja s premoženjem ali trajne uporabe ter vnose v zvezi z drugimi pravicami in terjatvami, razen terjatvami v zvezi s hipotekami;

(4) četrti oddelek vključuje vnose v zvezi s hipotekami.

Poleg zemljiških knjig obstaja še drug register nepremičnin, tj. register zemljišč in stavb (ewidencja gruntów i budynków), ki je urejen z zakonom o geodeziji in kartografiji z dne 17. maja 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (prečiščeno besedilo: uradni list 2010/193, točka 1287, kakor je bil spremenjen). Za vodenje registra zemljišč in stavb je pristojen okrajni guverner (starosta).

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Upniki lahko premoženje dolžnikov ugotovijo z zbirkami podatkov, opisanimi v točki 4, tj. zemljiškimi knjigami ter registrom zemljišč in stavb. Poleg tega je v zemljiških knjigah mogoče ugotoviti terjatve upnikov, zavarovane s hipotekami.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Sodne dražbe ne potekajo na spletu. Na spletišču nacionalnega sveta sodnih izvršiteljev (zakonska obveznost) in običajno na spletišču sodnega izvršitelja, ki vodi zadevno dražbo, se objavijo samo obvestila o dražbah.

Zadnja posodobitev: 10/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.