Sodne dražbe

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Trenutno se prodaja premoženja po možnosti izvede prek platforme https://www.e-leiloes.pt/ v skladu s členom 837 portugalskega zakonika o civilnem postopku (Código de Processo Civil, v nadaljnjem besedilu: CPC) ter členom 20 in naslednjimi ministrske izvedbene uredbe št. 282/2013 z dne 29. avgusta.

Pravila delovanja platforme https://www.e-leiloes.pt/ so bila odobrena s sklepom ministra za pravosodje št. 12624/2015, objavljenim v uradnem listu Portugalske republike (Diário da República), serija 2, št. 219, z dne 9. novembra 2015.

Obvestila o prodaji so urejena z določbami člena 6 ministrskega sklepa št. 12624/2015.

Člen 6

Objava dražbe

 1. Dražbe se objavijo na platformi www.e-leiloes.pt, s sklepom portugalske zbornice pravnih zastopnikov (Câmara dos Solicitadores) pa se lahko informacije v celoti ali delno objavijo tudi na drugih spletiščih in v tiskanih medijih ter razširjajo prek elektronske pošte, kar ne vpliva na pravico izvršitelja, zadolženega za postopek, da prodajo objavi tudi z drugimi sredstvi, ki se mu zdijo ustrezna.
 2. Objava na portalu www.e-leiloes.pt mora vključevati vsaj:
  1. številko sodnega postopka, sodišče in organizacijsko enoto;
  2. datum začetka dražbe;
  3. rok za dražbo (datum in čas);
  4. osnovno vrednost premoženja (ali sklopa premoženja), ki se bo prodajalo;
  5. vrednost zadnje ponudbe;
  6. pri premičnem premoženju fotografijo premoženja ali sklopa premoženja, ki sestavlja predmet dražbe;
  7. kratko opredelitev premoženja;
  8. naravo premoženja;
  9. pri nepremičnem premoženju njegovo lokacijo in sestavo, vpis v zemljiško knjigo in opis premoženja, okrožje, občino, župnijo in zemljepisne koordinate približne lokacije, fotografijo zunanjosti premoženja in po možnosti notranjosti v primeru urbane nepremičnine ali stavbne enote;
  10. identifikacijo skrbnika ali kraja hrambe;
  11. kraj, v katerem si je mogoče premoženje ogledati, in čas ogleda ter kontaktne podatke skrbnika;
  12. identifikacijo izvršitelja, zadolženega za postopek, vključno z imenom, poklicno izkaznico, številko stacionarnega in mobilnega telefona, telefaksom, elektronskim naslovom in delovnim časom;
  13. vse okoliščine, o katerih je treba po zakonu obvestiti vse zainteresirane strani, vključno s še nerešenim ugovorom zoper izvršbo ali rubež, še nerešeno pritožbo, obstojem bremen, ki s prodajo ne bodo prenehala, in imetniki prednostnih pravic, ki se uveljavljajo v postopku;
  14. ime dolžnika ali dolžnikov, ki jim pripada premoženje, ki bo prodano.

Cena/vrednost zarubljenega premoženja

Osnovna vrednost: to je vrednost premoženja ali sklopa premoženja, ki sestavlja predmet dražbe, kot je določena v postopku, s katerim je povezana prodaja, tj. izvršilnem postopku, ki je urejen v skladu s CPC, ali postopku v primeru insolventnosti, ki je urejen v skladu z zakonikom o insolventnosti in sanaciji podjetij (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Najnižja vrednost: „najnižja vrednost“ je vrednost, nad katero se lahko premoženje proda in ki v skladu s členom 816(2) CPC znaša 85 % osnovne vrednosti. V nekaterih primerih je lahko najnižja vrednost enaka osnovni vrednosti.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Pravila delovanja platforme https://www.e-leiloes.pt/ so bila odobrena s sklepom ministra za pravosodje št. 12624/2015, objavljenim v uradnem listu Portugalske republike, serija 2, št. 219, z dne 9. novembra 2015. V njih je določeno, da bo platformo razvila in upravljala takratna portugalska zbornica pravnih zastopnikov, zdaj zbornica pravnih zastopnikov in izvršiteljev (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V civilnih izvršilnih postopkih, ki jih izvajajo izvršitelji, lahko samo ti vodijo postopek prodaje.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Na primer, premoženje, ki ga je treba prodati na reguliranih trgih ali neposredno.

Člen 837 CPC – Prodaja z elektronsko dražbo

 1. Razen v primerih iz členov 830 in 831 CPC se prodaja zarubljenega nepremičnega premoženja po možnosti izvede z elektronsko dražbo pod pogoji, ki se opredelijo z izvedbeno uredbo vladnega ministra za pravosodje.

Člen 830 CPC – Premoženje, prodano na reguliranih trgih

Finančni instrumenti in blago, ki kotirajo na reguliranem trgu, se prodajo na reguliranih trgih.

Člen 831 CPC – Neposredna prodaja

Če je treba premoženje po zakonu izročiti določenemu subjektu ali če je bilo obljubljeno, da bo z dejanskim učinkom prodano osebi, ki želi uveljavljati posebno pravico do izvršbe, se premoženje proda neposredno temu subjektu ali osebi.

Opozoriti je treba, da so v CPC, čeprav je elektronska dražba zaželen način dražbe na Portugalskem, določeni tudi drugi alternativni načini prodaje:

 1. prodaja na podlagi predložitve zapečatenih ponudb;
 2. prodaja na reguliranih trgih;
 3. neposredna prodaja osebam ali subjektom, ki imajo pravico do pridobitve premoženja;
 4. prodaja na podlagi zasebnega pogajanja;
 5. prodaja v dražbeni hiši;
 6. prodaja v javnem ali podobnem objektu hrambe premoženja;
 7. prodaja z elektronsko dražbo.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Regulativni in registracijski subjekti so:

 • inštitut za registre in notarske storitve (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. IRN): to je javni inštitut, katerega naloga je izvajanje in spremljanje politik v zvezi s storitvami registrov, da bi se državljanom in družbam zagotovile storitve na področju matičnih podatkov in matičnih registrov, registrov državljanstva, nepremičnin, poslovnih registrov ter registrov premičnega premoženja in pravnih subjektov, ter urejanje in spremljanje notarske dejavnosti in nadzor nad njo, npr. v zvezi z nepremičninami, vozili, čolni, letali itd.;
 • komisija za trg vrednostnih papirjev (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): njena naloga je nadzor nad finančnimi trgi in udeleženci na teh trgih ter njihova regulacija, s čimer se spodbuja varstvo vlagateljev, npr. v zvezi z delnicami in finančnimi instrumenti;
 • nacionalni inštitut za intelektualno lastnino (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): njegova dejavnost je osredotočena na podeljevanje in varstvo pravic industrijske lastnine na notranji in zunanji ravni v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, katerih članica je Portugalska, npr. v zvezi z blagovnimi znamkami in patenti.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Najprej je treba navesti, da ima dostop do zbirk podatkov izvršitelj, ki pri tem ravna zaupno, in ne neposredno upnik.

Dostop do javnih zbirk podatkov je urejen z ministrsko izvedbeno uredbo št. 331-A/2009 z dne 30. marca, kakor je bila spremenjena z ministrsko izvedbeno uredbo št. 350/2013 z dne 3. decembra, in ministrsko izvedbeno uredbo št. 288/2015 z dne 17. septembra.

Z ministrsko izvedbeno uredbo št. 282/2013 z dne 29. avgusta je urejen tudi dostop do zbirk podatkov Banke Portugalske.

Izvršitelj ima med drugim neposreden elektronski dostop do naslednjih zbirk podatkov:

 1. davčni in carinski organ (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. socialna varnost;
 3. pokojninski sklad za javne uslužbence (Caixa Geral de Aposentações);
 4. zemljiška knjiga;
 5. poslovni register;
 6. nacionalni register pravnih oseb;
 7. register motornih vozil;
 8. Banka Portugalske;
 9. inštitut za upravljanje javnega dolga (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. pravosodni portal za državljane CITIUS.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Pravila delovanja platforme https://www.e-leiloes.pt/ so bila odobrena s sklepom ministra za pravosodje št. 12624/2015, objavljenim v uradnem listu Portugalske republike, serija 2, št. 219, z dne 9. novembra 2015.

Zadevne informacije so na voljo v:

pravilih delovanja platforme za elektronske dražbe;

odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.