Sodne dražbe

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

1. Oglaševanje prodaje in določanje cen zarubljenega premoženja

Trenutno velja, da je treba premoženje po možnosti prodati prek https://www.e-leiloes.pt/, kot to določajo člen 837 portugalskega zakonika o civilnem postopku (CPC) ter člen 20 in naslednji ministrske izvedbene uredbe (Portaria) št. 282/2013 z dne 29. avgusta 2013.

Pravila, ki urejajo delovanje platforme https://www.e-leiloes.pt/, so bila sprejeta s sklepom ministra za pravosodje št. 12624/2015, objavljenim v portugalskem uradnem listu (Diário da República), serija 2, št. 219, z dne 9. novembra 2015.

Obvestilo: Glede na številne nedavne kibernetske napade na različne nacionalne institucije imajo osebe, ki obiščejo spletišče e-leilões zunaj Portugalske, omejen dostop.

Take osebe morajo sporočiti svoj IP (internetni protokol) na suporte@solicitador.net. Eden od načinov, da poiščete svoj IP, je prek naslednje povezave: https://www.whatismyip.com/.

Oglase o prodaji ureja člen 6 sklepa št. 12624/2015:

Člen 6

Oglaševanje dražb

 1. Dražbe se oglašujejo na spletišču https://www.e-leiloes.pt/. Poleg tega se lahko s sklepom zbornice pravnih zastopnikov (Câmara dos Solicitadores) informacije v celoti ali deloma razširjajo prek drugih spletišč, v tiskanih medijih in po elektronski pošti. To ne vpliva na pravico izvršitelja, ki je pravno odgovoren za postopek, da dražbo objavi še z drugimi sredstvi, ki se mu zdijo ustrezna.
 2. Informacije, objavljene na spletišču https://www.e-leiloes.pt/, morajo vključevati vsaj:
  1. opravilno številko sodnega postopka ter zadevno sodišče in organizacijsko enoto;
  2. datum začetka dražbe;
  3. datum in uro, do katere mora biti dražba zaključena;
  4. osnovno ceno premoženja (ali zbirke premoženja), ki se prodaja;
  5. vrednost zadnje ponudbe;
  6. če je predmet prodaje premično premoženje, fotografijo predmeta ali zbirke predmetov, ki sestavljajo sklop za prodajo na dražbi;
  7. kratek opis predmeta;
  8. naravo predmeta;
  9. če je predmet nepremično premoženje, njegovo lokacijo in sestavo, katastrsko številko in vpis v zemljiško knjigo, okrožje, občino, župnijo in približno zemljepisno lokacijo, fotografijo zunanjosti nepremičnega premoženja in po možnosti njegove notranjosti, če gre za mestno stavbo ali stavbno enoto;
  10. identifikacijo skrbnika ali kraja hrambe;
  11. kraj in uro ogleda premoženja ter kontaktne podatke skrbnika;
  12. podrobnosti o izvršitelju, ki je pravno odgovoren za postopek, vključno z njegovim imenom, številko v poklicnem registru, številkama stacionarnega in mobilnega telefona, številko telefaksa in e-naslovom ter njegovim delovnim časom;
  13. vse zadeve, o katerih morajo biti zainteresirane stranke obveščene po zakonu, zlasti o tem, ali se izvršba ali rubež izpodbija, ali je vložena pritožba in ali obstajajo pravice do zasega, ki s prodajo ne smejo ugasniti, ali imetniki prednostnih pravic, ki so se javili med postopkom;
  14. ime dolžnika ali dolžnikov, ki jim pripada premoženje, ki bo prodano.

Cene/vrednosti zarubljenega premoženja

Osnovna vrednost: to je vrednost premoženja ali enot premoženja, ki sestavljajo sklop, kot je določena v postopku, s katerim je povezana prodaja: zlasti v izvršilnem postopku, ki ga ureja zakonik o civilnem postopku (CPC), ali postopku v primeru insolventnosti, ki ga ureja zakonik o insolventnosti in sanaciji podjetij (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Najnižja vrednost: „najnižja vrednost“ je izhodiščna vrednost, po kateri se lahko premoženje proda, in sicer ustreza 85 % osnovne vrednosti, kakor določa člen 816 CPC. V nekaterih primerih je lahko najnižja vrednost enaka osnovni vrednosti.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Pravila, ki urejajo delovanje platforme https://www.e-leiloes.pt/, so bila sprejeta s sklepom ministra za pravosodje št. 12624/2015, objavljenim v portugalskem uradnem listu (Diário da República), serija 2, št. 219, z dne 9. novembra 2015, v skladu s katerim naj bi platformo razvila in upravljala zbornica pravnih zastopnikov (Câmara dos Solicitadores), zdaj zbornica pravnih zastopnikov in izvršiteljev (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

V civilnih izvršilnih postopkih, ki jih vodijo izvršitelji, je postopek prodaje v izključni pristojnosti izvršiteljev.

Obvestilo: Glede na številne nedavne kibernetske napade na različne nacionalne institucije imajo osebe, ki obiščejo spletišče  e-leilões zunaj Portugalske, omejen dostop.

Take osebe morajo sporočiti svoj IP (internetni protokol) na suporte@solicitador.net. Eden od načinov, da poiščete svoj IP, je prek naslednje povezave: https://www.whatismyip.com/.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Tak primer je premoženje, ki ga je treba prodati na reguliranih trgih ali neposredno.

Člen 837 portugalskega zakonika o civilnem postopku (CPC) – Prodaja na spletni dražbi

 1. Razen v primerih iz členov 830 in 831 je treba zarubljeno nepremično premoženje po možnosti prodati na spletni dražbi v skladu z določbami, ki se opredelijo z ministrskim izvedbenim odlokom, ki ga izda član vlade, pristojen za pravosodje.

Člen 830 portugalskega zakonika o civilnem postopku – Premoženje, prodano na reguliranih trgih

Finančni instrumenti in tržno blago se prodajo na reguliranih trgih.

Člen 831 portugalskega zakonika o civilnem postopku – Neposredna prodaja

V primerih, ko obstaja pravna zahteva, da je treba premoženje izročiti določenemu organu, ali v primeru kupoprodajne predpogodbe z učinki erga omnes, sklenjene s stranko, ki želi uveljavljati pravico do izvršbe, se prodaja opravi neposredno.

Čeprav so spletne dražbe na Portugalskem glavno sredstvo za prisilne prodaje, zakonik o civilnem postopku določa še druge vrste prodaje:

 1. prodaja na podlagi predložitve zapečatenih ponudb;
 2. prodaja na reguliranih trgih;
 3. neposredna prodaja osebam ali organom, ki imajo pravico do nakupa premoženja;
 4. prodaja na podlagi zasebnih pogajanj;
 5. prodaja prek dražbene hiše;
 6. prodaja prek vladnega skladišča ali enakovredna prodaja;
 7. prodaja na spletni dražbi.

4. Informacije iz nacionalnih registrov premoženja

Regulativni organi in organi za registracijo so med drugim:

 • inštitut za registre in notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN)): javni inštitut, pristojen za izvajanje in spremljanje politike na področju storitev registracije, da bi se poleg reguliranja, nadzora in inšpekcijskih pregledov dejavnosti notarjev v zvezi z nepremičninami, plovili, zrakoplovi itd. državljanom in podjetjem zagotavljale storitve na področju matičnih podatkov in registrov državljanstva, zemljišč, podjetij, premičnega premoženja in pravnih oseb;
 • portugalska komisija za trg vrednostnih papirjev (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)): njene naloge so zagotavljanje, nadziranje in reguliranje trgov finančnih instrumentov in udeležencev, ki delujejo na teh trgih, da bi pomagala zaščititi vlagatelje v zvezi z delnicami in finančnimi instrumenti itd.;
 • nacionalni inštitut za intelektualno lastnino (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)): njegovi glavni dejavnosti sta podeljevanje in varstvo pravic intelektualne lastnine na Portugalskem in zunaj Portugalske v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, katerih članica je Portugalska.

5. Informacije o zbirkah podatkov, v katerih lahko upniki preverijo obstoj premoženja ali terjatev dolžnikov

Predvsem je treba opozoriti, da v zbirko podatkov zaupno vpogleda izvršitelj. Upnik nima neposrednega dostopa.

Dostop do javnih zbirk podatkov ureja ministrska izvedbena uredba št. 331-A/2009 z dne 30. marca 2009, kakor je bila spremenjena z ministrsko izvedbeno uredbo št. 350/2013 z dne 3. decembra 2013 in ministrsko izvedbeno uredbo št. 288/2015 z dne 17. septembra 2015.

Dostop do zbirk podatkov Banke Portugalske ureja ministrska izvedbena uredba št. 282/2013 z dne 29. avgusta 2013.

Izvršitelj ima me drugim trenutno neposreden spletni dostop do naslednjih zbirk podatkov:

 1. portugalskega davčnega in carinskega organa;
 2. zbirke podatkov socialne varnosti (Segurança Social);
 3. splošnega pokojninskega sklada (Caixa Geral de Aposentações);
 4. zemljiške knjige (Registo Predial);
 5. poslovnega registra (Registo Comercial);
 6. nacionalnega registra pravnih oseb (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
 7. registra motornih vozil (Registo Automóvel);
 8. Banke Portugalske;
 9. inštituta za upravljanje javnega dolga (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS (informacijska platforma, ki podpira delovanje sodišč).

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Pravila, ki urejajo delovanje platforme https://www.e-leiloes.pt/, so bila sprejeta s sklepom ministra za pravosodje št. 12624/2015, objavljenim v portugalskem uradnem listu (Diário da República), serija 2, št. 219, z dne 9. novembra 2015.

Informacije lahko preverite na naslednjih spletiščih:

Obvestilo: Glede na številne nedavne kibernetske napade na različne nacionalne institucije imajo osebe, ki obiščejo spletišče  e-leilões zunaj Portugalske, omejen dostop.

Take osebe morajo sporočiti svoj IP (internetni protokol) na suporte@solicitador.net. Eden od načinov, da poiščete svoj IP, je prek naslednje povezave: https://www.whatismyip.com/.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.