Sodne dražbe

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Izvršilni postopek je urejen z romunskim zakonikom o civilnem postopku, ki vsebuje splošna pravila o izvrševanju obveznosti, ugotovljenih z izvršilnimi naslovi. Poleg pravil o civilnem postopku, s katerimi se ureja izvršba, obstajata dve ločeni kategoriji pravil, ki se uporabljajo za posebne položaje dolžnikov, za katere veljajo obveznosti, in sicer za izvršbo davčnih dolgov in izvršbo dolgov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj.

Splošno kategorijo dolgov, ki izhajajo iz izvršilnih naslovov in niso davčni dolgovi ali dolgovi, ki izhajajo iz kaznivih dejanj, v Romuniji izvršujejo sodni izvršitelji, tj. izvršilni organi, ki so s sklepom ministra za pravosodje pooblaščeni za izvršbe na podlagi izvršilnih naslovov.

Po odobritvi izvršbe v zvezi s kategorijo dolgov, ki so v skladu z zgoraj navedenim lahko predmet izvršbe, se dolžnikovo premoženje proda na javni dražbi v skladu s pravili o civilnem postopku in glede na njegovo kategorijo, tj. prodaja premičnega in/ali nepremičnega premoženja na javni dražbi.

Vrednost zarubljenega premičnega premoženja lahko oceni sodni izvršitelj (na podlagi merila tekoče vrednosti v primerjavi s povprečnimi tržnimi cenami v zadevnem kraju) ali izvedenec, ki se imenuje, če vrednosti ni mogoče oceniti ali če to zahtevajo stranke, ki za to plačajo takso.

Vrednost nepremičnega premoženja, v zvezi s katerim poteka izvršba, določi sodni izvršitelj v skladu s podobnimi pravili (tekoča vrednost, povprečna tržna cena itd.) ali izvedenec, ki se imenuje, če vrednosti ni mogoče oceniti ali če to zahtevajo stranke, ki morajo za to plačati takso.

Kar zadeva objavljanje prodaje premičnega premoženja, oglas ali obvestilo o prodaji sestavi sodni izvršitelj, ki poskrbi, da je to na ogled na kraju dražbe, v njegovem uradu, v pisarni mestne hiše, na območju katere se premoženje prodaja, v uradu izvršilnega organa in na drugih javnih mestih. V romunskem zakoniku o civilnem postopku je določena tudi obveznost, da se obvestila objavijo v lokalnih in nacionalnih časopisih ter na spletnih straneh, namenjenih prodaji zadevnega premoženja.

Poleg zgoraj navedenih metod objavljanja obstajajo pri objavah prodaje nepremičnega premoženja majhne razlike v postopku, tako da je po eni strani način objavljanja odvisen od vrednosti premoženja (v nacionalnem časopisu, če vrednost premoženja presega 250 000 RON), po drugi strani pa je določena obveznost, da se obvestilo objavi v elektronskem registru za obvestila o prodaji premoženja, ki je predmet izvršbe.

Značilnosti premoženja, ki je predmet izvršbe, se navedejo v obvestilu/oglasu v zvezi s prodajo.

Postopek za ogled premoženja ni zakonsko urejen.

Varščine za dražbo, ki se evidentirajo s sklepom sodnega izvršitelja in jih je treba plačati najpozneje do začetka dražbe, so zakonsko urejene. Varščine za dražbo se lahko plačajo elektronsko, sodni izvršitelj pa mora ponudbi za nakup priložiti dokazilo o plačilu.

Premoženje se dodeli osebi, ki ponudi najvišjo ceno. Če je ponudnik samo eden, se premoženje dodeli njemu, če je ponudil izklicno ceno za dražbo.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Premoženje lahko na javni dražbi proda samo sodni izvršitelj v izvršilnem postopku, ki je urejen z romunskim zakonikom o civilnem postopku. Postopek prodaje za nekatere kategorije dolgov, tj. davčne dolgove in dolgove, ki izhajajo iz kaznivih dejanj, poteka bodisi na podlagi mehanizma davčnega organa (za davčne dolgove) s posebnimi postopkovnimi pravili v zvezi z dražbo ali udeleženci bodisi prek državnega organa, ki je odgovoren za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (nacionalna agencija za upravljanje zaseženega premoženja – ANABI). V zadnjem primeru lahko agencija ANABI na podlagi sporazumov o sodelovanju za odvzem premoženjske koristi pooblasti sodnega izvršitelja.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Splošna pravila, ki se uporabljajo za prodajo premoženja na javni dražbi, vključujejo izjeme v zvezi z izvršilnimi naslovi, ki se nanašajo na prihodke, ki jih je treba plačati v konsolidirani splošni proračun, proračun EU ali proračun Evropske skupnosti za atomsko energijo. Izjeme obstajajo tudi za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

V Romuniji ni bil uveden računalniški sistem, ki bi vseboval informacije o premoženju (nacionalni registri premoženja).

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Upniki imajo dostop do podatkov o katerem koli premoženju ali dolgovih dolžnika izključno na podlagi odobrenega izvršilnega postopka in samo prek sodnega izvršitelja.

Dostop upnikov do zbirk podatkov, v katerih lahko ugotovijo dolžnikovo premoženje, je omejen. Na primer, ker so izvršilni ukrepi v zvezi z nepremičnim premoženjem zabeleženi v zemljiški knjigi, lahko na podlagi preproste zahteve in plačila takse vsakdo pridobi informacije o stanju nepremičnine. Vendar ta oblika zagotavljanja informacij ne pomaga pri ugotavljanju, ali ima dolžnik morebiti v lasti kakršno koli premoženje, saj poizvedbe temeljijo samo na premoženju in ne na osebi. Osebni podatki so zavarovani s posebnimi predpisi, zato je tovrstna poizvedba mogoča samo prek organa, kot je navedeno zgoraj, včasih pa je zanjo potrebna tudi potrditev sodišča.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Elektronski register za obvestila o prodaji premoženja, ki je predmet izvršbe, je računalniški sistem, prek katerega vsi sodni izvršitelji na nacionalni ravni objavljajo prodajo premičnega premoženja v vrednosti več kot 2 000 RON in nepremičnega premoženja, ki je predmet izvršilnega postopka. Elektronski register za obvestila o prodaji premoženja, ki je predmet izvršbe, je bil vzpostavljen na podlagi določb člena 35(2) zakona št. 188/2000 o sodnih izvršiteljih in deluje od leta 2012. Objavljanje obvestil v elektronskem registru za obvestila o prodaji premoženja, ki je predmet izvršbe, je zakonska obveznost sodnih izvršiteljev, neizpolnitev te obveznosti pa pomeni disciplinski prekršek v skladu z določbami člena 47 zakona št. 188/2000 o sodnih izvršiteljih.

Nova platforma elektronskega registra za obvestila o prodaji premoženja, ki je predmet izvršbe, je bila odobrena s sklepom sveta nacionalne zveze sodnih izvršiteljev št. 67 z dne 5. decembra 2014.

Zadnja posodobitev: 10/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.