Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Sodne dražbe

Škotska

V tem razdelku so predstavljene določbe na Škotskem v zvezi z rubežem premoženja kot sredstvom za izterjavo dolga.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Na Škotskem se lahko premoženje zarubi kot sredstvo za izterjavo dolga, če je ta dolg priznan s sodno odločbo in v nekaterih drugih primerih, tudi če je priznan v določenih formalnih „dolžniških dokumentih“. Postopki, ki se uporabljajo za rubež premoženja, so: arrestment (za zamrznitev premoženja, ki pripada dolžniku, vendar je v posesti tretje osebe), attachment (za rubež premoženja, ki je v lasti in posesti dolžnika) in exceptional attachment (za rubež nebistvenega premoženja, ki se nahaja v stanovanju). V nekaterih primerih ustrezni postopki omogočajo prodajo dolžnikovega premoženja na dražbi pod sodnim nadzorom.

V delu 2 zakona o poplačilu dolga in rubežu (Škotska) iz leta 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) (v nadaljnjem besedilu: zakon iz leta 2002) je določen postopek, ki ga je treba upoštevati pri rubežu blaga. Sodni uradnik (sheriff officer) mora v 14 dneh od izvedbe rubeža grofijskemu sodišču (Sheriff Court) predložiti poročilo. Po predložitvi poročila lahko poskrbi za odstranitev zarubljenih predmetov in njihovo prodajo na javni dražbi, ki se je mora udeležiti, da bi zabeležil, kateri predmeti so prodani in po kateri ceni. Denar, pridobljen na dražbi, se lahko uporabi za plačilo taks in stroškov sodnega uradnika, nato pa za plačilo upniku. Morebitni presežek se vrne dolžniku. Če se predmeti ne prodajo, preidejo v last upnika. Dražba zarubljenega blaga običajno poteka v prostoru za dražbo, če pa to ni izvedljivo, zakon iz leta 2002 določa, da lahko dražba poteka drugje, razen v dolžnikovem stanovanju.

Če je bilo blago zarubljeno (arrestment) in dolžnik ni podpisal pooblastila, ki dovoljuje prepustitev tega blaga upniku, da bi ta pridobil lastninsko pravico, mora upnik pri sodišču vložiti zahtevek za prenos lastništva. To je zahtevek, ki se vloži pri sodišču, da sodišče odobri prepustitev blaga upniku, ki ga lahko nato proda in tako v celoti ali deloma izterja znesek, ki mu je dolgovan.

Zadnja posodobitev: 30/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.