Sodne dražbe

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Dražbe se objavljajo z obvestili v rubriki „Administración de Justicia (Pravosodje) portala B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, Uradni list) in na samem portalu dražb.

Za ocene vrednosti se imenujejo izvedenci, ki cenitve opravijo v pravnih postopkih, uvedenih za ta namen (člen 637 zakona o civilnem postopku – Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC). Včasih ocena vrednosti ni potrebna, ker je bila vrednost za dražbo že ugotovljena, na primer pri uresničitvi hipoteke. Ocena vrednosti prav tako ni potrebna za prostovoljne dražbe, pri katerih se lahko premoženje da na prodaj brez najnižje cene ali ocenjene vrednosti ali z vrednostjo, ki jo predlagajo stranke.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

V skladu s špansko zakonodajo (člen 641 LEC) lahko prodajo vodijo specializirane osebe ali subjekti, ki so lahko javni ali zasebni. Kadar se sodni organ strinja s tem, mora prodaja ali dražba potekati v skladu s pravili navedenega subjekta, če ta niso nezdružljiva s ciljem izvršbe ali zaščito interesov stranke, ki je predlagala izvršbo, in stranke, zoper katero poteka izvršba.

V odstavku 1 zgoraj navedene določbe je navedeno, da lahko te naloge prevzamejo združenja odvetnikov (Colegios de Procuradores), ki so v ta namen vzpostavila svoj portal elektronskih dražb.

Obstajajo tudi primeri neposredne prodaje s strani stečajnih upraviteljev v fazi likvidacije v okviru postopka v primeru insolventnosti.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Trenutno se na portalu dražb objavljajo vse dražbe, ki potekajo v Španiji, tako sodne kot tiste, ki jih upravljajo notarji, vključene pa niso upravne dražbe (npr. finance ali socialna varnost), čeprav obstajajo načrti za njihovo vključitev na portal v prihodnosti.

Prav tako na portal niso vključene prodaje, o katerih so specializirani subjekti že poročali, ter prodaje v okviru postopka v primeru insolventnosti, v katerem je sodišče odobrilo drugo obliko odsvojitve, in izvršilnega postopka, v katerem se stranke s podpisom prodajne pogodbe medsebojno dogovorijo o drugi obliki odsvojitve (člen 640 LEC).

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

  • Nepremično premoženje: zemljiške knjige zagotavljajo informacije o nepremičnem premoženju, danem na dražbo, npr. o lastniku, fizičnem stanju nepremičnine, lokaciji in pravicah, ki izhajajo iz nepremičnine ali jo bremenijo, kot je pravica užitka na nepremičnini.
  • Premično premoženje: obstaja tudi register premičnega premoženja, ki vključuje zrakoplove, plovila, avtomobile in druga vozila z motorjem, industrijske stroje, poslovne prostore in investicijske dobrine itd.
  • Drugi registri premoženja: informacije o nekaterih vrstah premoženja se zaradi njihove narave objavljajo na poseben način, na primer informacije o nematerialnem premoženju pri španskem uradu za patente in blagovne znamke.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Temu sta namenjena zemljiška knjiga in register premičnega premoženja, ki zagotavljata informacije o lastništvu premoženja in vseh upnikih v zvezi s premoženjem.

Podatke si je mogoče ogledati tudi na spletišču katastra. Če je objavljena katastrska številka premoženja, ki bo dano na dražbo, portal dražb ustvari povezavo, ki omogoči prikaz premoženja prek satelita na platformah, kot je Google Earth.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Portal dražb

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.