Offentliga auktioner

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Priset på utmätta tillgångar fastställs utifrån de aktuella priserna på den cypriotiska marknaden. Vid utmätning av fast egendom tar auktionsförrättaren reda på vad egendomen är värd och fastställer sedan ett reservationspris. Om reservationspriset inte nås säljs inte egendomen.

Vid utmätning av lösa tillgångar fastställer exekutionstjänstemännen priset. Efter att ha verkställt ett beslut om utmätning av lösa tillgångar till förmån för borgenären fastställer exekutionstjänstemännen ett minimipris utifrån de aktuella priserna på marknaden och säljer sedan de lösa tillgångarna på auktion. Om minimipriset inte nås kan exekutionstjänstemännen auktionera ut tillgångarna på nytt.

Kungörelser om auktioner publiceras i dagstidningar. Om auktionen avser fast egendom anslås kungörelserna i den kommun eller församling där egendomen är belägen samt på inrikesministeriets webbplats.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Försäljning av tillgångar på auktion får genomföras av kvalificerade privata auktionsförrättare som utsetts av fastighets- och lantmäterimyndigheten vid det cypriotiska inrikesministeriet. Till auktionsförrättare utses lämpliga personer som har de kvalifikationer som krävs för att genomföra tvångsförsäljning av egendom på offentlig auktion.

All försäljning av lös egendom för att verkställa en dom sker på offentlig auktion. Auktionerna förrättas av exekutionstjänstemän som är anställda vid de cypriotiska domstolarna och som har bemyndigats att sälja utmätta lösa tillgångar för att verkställa ett beslut om utmätning av lös egendom till förmån för borgenärer.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

I undantagsfall kan en auktion av lösa tillgångar förrättas av borgenärerna själva. Dessa kan både vara företag, t.ex. banker, eller fysiska personer. Borgenärerna kan själva förrätta auktionen om det är de som övertar äganderätten till gäldenärens lösa egendom efter verkställighet av ett domstolsavgörande. Dessa fall omfattas inte av samma regler som de regler som enligt gällande lagstiftning är tillämpliga på offentliga auktioner.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Cypern finns följande register över tillgångar:

  1. Cyperns fastighets- och lantmäterimyndighet för ett register över alla lagfartsbevis avseende fast egendom.
  2. Vägtransportmyndigheten för ett register över alla fordon som registrerats i Cypern.
  3. Myndigheten för Cyperns handelsflotta för det cypriotiska fartygsregistret, i vilket alla fartyg och/eller farkoster är registrerade.
  4. Företagsenheten inom myndigheten för företags- och insolvensregister för ett register över företag, kooperativ och handelsnamn som registrerats i Cypern.
  5. Luftfartsmyndigheten för Cyperns luftfartygsregister och ansvarar för att luftfartyg registreras i, överförs till och avlägsnas ur registret.
  6. Inom företagsenheten förs ett register över varumärken av enheten för immateriell och industriell äganderätt.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

På webbplatsen för Cyperns företags- och insolvensregister är det lätt att få tillgång till registret över företag som avvecklats, vilket gör det möjligt för en borgenär att få information om en gäldenärs finansiella kapacitet. Borgenären kan dock inte använda sig av någon elektronisk databas för att direkt få information om gäldenärens tillgångar. Om en dom har meddelats till förmån för en borgenär kan borgenären antingen själv eller via en advokat göra en sökning i fastighetsregistret med hjälp av en bestyrkt kopia av domen eller stämningsansökan för att få information om den lösa egendom som registrerats i gäldenärens namn.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

I Cypern genomförs inga offentliga auktioner på nätet.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.