Offentliga auktioner

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Auktioner kungörs på exekutionstjänstemannens officiella anslagstavla eller av kommunförvaltningen enligt dess normala förfarande. De kungörs även på auktionsportalen (Portál dražeb) (http://www.portaldrazeb.cz) och i det centrala verkställighetsregistret (Centrální evidence exekucí) (http://www.ceecr.cz).

Om det rör sig om en fastighetsauktion utser exekutionstjänstemannen en expert som fastställer egendomens normala värde, inbegripet eventuell fast inredning och individuella rättigheter och defekter som tillkommer eller belastar egendomen. Exekutionstjänstemannen fastställer egendomens värde på grundval av expertutlåtandet. Detta värde utgör grundvärdet för acceptpriset, som är två tredjedelar av detta värderingspris för den första auktionen.

Om det rör sig om lös egendom fastställs värdet enligt lag nr 526/1990 om priser, eller på grundval av en värdering som görs av verkställande tjänsteman/exekutionstjänstemannen. Om behörig person saknar den kunskap och erfarenhet som krävs utses en expert för att göra en värdering. Acceptpriset är en tredjedel av värderingspriset.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Det finns två typer av verkställighet i Tjeckien.

  • Verkställighet

3. Auktionstyper för vilka vissa regler eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Alla offentliga auktioner regleras av relevanta bestämmelser i lag nr 99/1963 (civilprocesslagen), lag nr 120/2001 (utsökningslagen) och genomförandedekret nr 418/2001 om förfaranden för verkställighet och annan verksamhet.

4. Information om nationella register över tillgångar

Tillgångar registreras i följande offentliga register:

  • Fast egendom: fastighetsregistret (katastr nemovitostí).
  • Lös egendom: fordonsregistret (registr vozidel), fartygsregistret (plavební rejstřík) och luftfartygsregistret (letecký rejstřík).
  • Värdepapper: värdepapperscentralen (Centrální depozitář cenných papírů).

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera varor och gäldenärens fordringar

En förteckning över gäldenärer finns i Tjeckiens centrala gäldenärsregister (Centrální registr dlužníků České republiky) (http://www.centralniregistrdluzniku.cz) som borgenärer och gäldenärer kan ta del av. För åtkomst till registret krävs registrering, som är avgiftsfri.

6. Övrig information om offentliga auktioner

Platsen för auktionen, vilket även kan vara online, måste alltid anges när auktionen kungörs. Staten har dock ingen officiell domän för auktioner. Exempel på icke-officiella portaler är https://www.exdrazby.czhttp://www.okdrazby.cz och http://www.drazby-exekutori.cz. För att delta i en auktion måste deltagare autentisera sig och betala en deposition.

Senaste uppdatering: 05/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.