På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Offentliga auktioner

England och Wales

I följande avsnitt redogörs för de bestämmelser i England och Wales som rör utmätning av tillgångar som en metod för att driva in penningfordringar.

Innehåll inlagt av
England och Wales

I England och Wales behöver distriktsdomaren inte längre godkänna och utse flyttfirmor och auktionsförrättare. I artikel 41 i bilaga 12 till lagen om domstolar och verkställighet (Tribunals, Courts and Enforcement Act) föreskrivs att tillgångar ska säljas på offentlig auktion om inte domstolen beslutar annat.

Flytt- och auktionsfirmor kan ansöka hos varje enskild domstol om att tilldelas uppdraget. Ansökan ska innehålla upplysningar om avgifter och nuvarande försäkring. På så sätt kan beslutet om vem som ska tilldelas uppdraget fattas på lokal nivå. Beslutet om vilken firma som ska anlitas bör formellt fattas av en panel av chefer. Beslutet bör grundas på de upplysningar och avgifter som angetts.

Efter beslutet anslås en lista med information om de utvalda firmornas namn och adress på domstolskontoret. Listan ska ses över en gång om året och definitivt innan något certifikat om ansvarsförsäkring förfaller. Där det går ska man regelbundet rotera mellan de utvalda tjänsteleverantörerna. Grundläggande regler gäller om bara en firma kan användas regelbundet.

Exekutionstjänstemannen måste minst sju dagar i förväg underrätta gäldenären och eventuella delägare i gäldenärens tillgångar om när försäljningen kommer att äga rum.

Efter att en försäljning har ägt rum och intäkterna mottagits från auktionsförrättaren är exekutionstjänstemannen/delgivningsmannen ansvarig för att bekräfta att alla ägodelar som beslagtagits och utmätts har bokförts. Beslutet bör godkännas på lämpligt sätt.

Se artiklarna 34–43 i förordningen om beslagtagande av ägodelar (Taking Control of Goods Regulations) för närmare detaljer om bortförande, lagring och försäljning av beslagtagna ägodelar.

Senaste uppdatering: 10/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.