Offentliga auktioner

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätta tillgångar säljs av en exekutionstjänsteman. Utmätta tillgångar säljs inte på auktion om gäldenären och fordringsägaren träffar en överenskommelse om fullgörandet av fordran, dvs. om man kommer överens om att lösa situationen på något annat sätt. Sådana överenskommelser måste träffas med samtliga fordringsägare. Överenskommelserna måste meddelas till exekutionstjänstemannen, som annars fortsätter med de vanliga förfarandena.

Om olika borgenärer har ansökt om indrivning av en skuld hos olika exekutionstjänstemän, och en av exekutionstjänstemännen redan har utmätt gäldenärens fasta egendom, får en annan exekutionstjänsteman som har inlett ett verkställighetsförfarande inte utmäta gäldenärens registrerade fasta egendom förrän den första exekutionstjänstemannen har överlämnat egendomen.

Värdet och utropspriset på tillgångar som auktioneras ut fastställs av en expert.

Auktioner på nätet hålls på särskilda nätauktionssajter. En kungörelse om auktion offentliggörs minst 10 dagar före auktionen i den officiella tidningen Ametlikud Teadaanded och på internet. En exekutionstjänsteman kan också offentliggöra en kungörelse i en dagstidning som säljs i det område där auktionen ska hållas. På fordringsägarens eller gäldenärens begäran kan exekutionstjänstemannen offentliggöra kungörelser i andra publikationer.

Intresserade har rätt att besiktiga de tillgångar som auktioneras ut. De kan göra detta från och med publiceringen av kungörelsen till och med det att auktionen inleds. Intresserade har även rätt att undersöka ansökningar som lämnats in beträffande de tillgångar som ska auktioneras ut och intyg som avser tillgångarna, inklusive värderingsprotokoll. När tillgångar säljs inom ramen för ett verkställighetsförfarande kan varken exekutionstjänstemannen eller gäldenären hållas ansvariga för eventuella fel som de sålda tillgångarna är behäftade med. Detta hindrar inte att exekutionstjänstemannen eller gäldenären kan hållas ansvariga för skada som orsakats på olaglig väg. Exekutionstjänstemannen fastställer när tillgångarna kan besiktigas. Om tillgångarna är i gäldenärens ägo har gäldenären rätt att begära att besiktningen sker inom den tidsfrist som gäller för verkställighetsåtgärder. Exekutionstjänstemannen måste ta hänsyn till ägarens intressen.

Om flera personer är intresserade av de tillgångar som auktioneras ut kan samtliga delta i budgivningen så länge de har registrerat sig för auktionen. Budgivningen inleds med utropspriset, och deltagarna kan lägga sina bud i enlighet med de budhöjningar och inom den tid som fastställts för auktionen. Om ett nytt bud läggs under en viss angiven tid före auktionens sluttid förlängs sluttiden, och auktionen pågår så länge det kommer in bud. Auktionen kan förlängas med 1–60 minuter. Vid en nätauktion utgörs det vinnande budet av det högsta bud som lagts på auktionssajten när auktionen avslutas. Det vinnande budet meddelas på auktionssajten påföljande arbetsdag.

En exekutionstjänsteman kan kräva att auktionsdeltagare betalar en depositionsavgift på upp till 10 % av utropspriset. Om ett utropspris har angetts måste en person som vill delta i auktionen betala depositionsavgiften. Depositionsavgiften kan betalas elektroniskt, dvs. via en internetbanköverföring, till det konto som exekutionstjänstemannen har angett, eller med betal- eller kreditkort på auktionssajten. Vid muntliga auktioner kan depositionsavgifter på mindre än 640 € betalas kontant.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Lösa och fasta tillgångar som utmätts inom ramen för ett verkställighetsförfarande säljs av exekutionstjänstemän. Förenklade auktioner förrättas av personer som bemyndigats av kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare. Ett konkursbo säljs på auktion enligt det förfarande som anges i lagen om verkställighetsförfarande och leds av exekutionstjänstemän.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Estlands verkställighets- och konkursförfaranden innehåller inga auktionstyper som endast delvis omfattas av ovannämnda regler. Specifik lagstiftning kan dock ge upphov till vissa skillnader i villkoren för att förrätta auktioner.

4. Information om nationella register över tillgångar

Estland har följande register:

  • E-fastighetsregistret är en elektronisk tjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt kontrollera allmänna fastighetsuppgifter, t.ex. var en fastighet är belägen och vem som äger den, vilka begränsningar som registrerade fastigheter omfattas av och om de har intecknats. Användaren måste vara identifierad för att använda tjänsten. Mot en avgift som anges i prislistan kan man få tillgång till detaljerade uppgifter i de olika delarna av fastighetsregistret.
  • Byggnadsregistret är ett offentligt elektroniskt register där man samlar in, lagrar och offentliggör information om byggnader som håller på att uppföras eller som används.
  • Vägtrafikregistret tillhandahåller information om fordon och släpvagnar. Vägtrafikregistret är en elektronisk databas, men tillgången till vissa uppgifter i registret är begränsad (t.ex. information om fordonsägare).
  • Värdepappersregistret är en elektronisk tjänst som tillhandahålls av det estniska centralregistret för värdepapper som är avsedd för både företag och enskilda. Användarna kan göra sökningar och inom vissa tidsfrister snabbt få information om de värdepapper och värdepapperskonton som förts in i registret. Användaren måste vara identifierad för att använda tjänsten.
  • E-företagsregistret innehåller uppgifter om alla juridiska personer som är registrerade i Estland. Utöver företag, ideella organisationer och stiftelser kan man även få tillgång till uppgifter om statliga och lokala myndigheter, offentligrättsliga juridiska personer och konstitutionella institutioner. Alla som loggar in med sitt id-kort kan gratis se alla uppgifter om sig själva.
  • Registret över makars egendom innehåller uppgifter om hur makar har valt att fördela sitt giftorättsgods och de äktenskapsförord som makar ingått. De uppgifter som förs in i registret över makars egendom är offentliga uppgifter som alla har gratis tillgång till via en e-tjänst.
  • Fartygsregistret är ett elektroniskt register som innehåller uppgifter om registrerade fartyg och fartyg som håller på att byggas, och närstående sakrätter. Uppgifterna i fartygsregistret är offentliga och har rättsverkan. Alla har gratis tillgång till uppgifterna.
  • Luftfartygsregistret är avsett för insamling och behandling av de uppgifter som krävs för att registrera och identifiera luftfartyg.
  • Kreditregistret är det officiella kreditupplysningsregistret och det enda register i Estland som innehåller enhetliga och tillförlitliga uppgifter om inställda betalningar. Det inrättades 2001 av de estniska bankerna. Det går att göra sökningar i registret mot en avgift.
  • Det är gratis att söka i de offentliga e-registren över patent och varumärken.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

De flesta uppgifter i de nationella registren ovan är helt eller delvis offentliga uppgifter. För att göra en sökning kan en person vara tvungen att identifiera sig med hjälp av ett id-kort, en mobil id-handling eller via en bank. Vissa sökningar kan vara avgiftsbelagda.

Exekutionstjänstemän och konkursförvaltare behöver inte ansöka om tillstånd för att få elektronisk tillgång till de uppgifter i olika register som de behöver.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Vid auktioner inom ramen för ett verkställighetsförfarande säljs de utmätta fasta och lösa tillgångarna i enlighet med lagen. Man kan titta på nätauktioner och få tillgång till dessa på den särskilda auktionssajten. Den offentliga auktionssajten förvaltas av kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare.

Kungörelser om offentliga auktioner offentliggörs senast 10 dagar i förväg (minst 20 dagar för fast egendom) i Estlands offentliga tidning Ametlikud Teadaanded och på internet. En exekutionstjänsteman kan också offentliggöra en kungörelse i en lokal dagstidning. På fordringsägarens eller gäldenärens begäran kan exekutionstjänstemannen offentliggöra kungörelser i andra publikationer.

En person som vill delta i en viss auktion måste registrera sig för den auktionen i enlighet med de regler och senast det datum som anges i auktionskungörelsen, samt betala depositionsavgiften om detta är ett villkor för att få delta i auktionen och personen inte enligt lag är befriad från betalning av depositionsavgiften. Bud kan lämnas av alla deltagare som har registrerat sig för auktionen om de har den rättshandlingsförmåga som krävs och om deras rätt att delta i auktionen inte begränsas i lag eller på annat sätt. En ansökan om att få delta i en offentlig auktion måste vara undertecknad för hand eller digitalt. Ansökan kan lämnas via e-post till exekutionstjänstemannen på den adress som anges i auktionskungörelsen eller genom att ladda upp ansökan på auktionssajten. Ansökan om att få delta i auktionen behöver inte vara krypterad, men det exakta registreringsförfarandet fastställs av exekutionstjänstemannen. Vid en muntlig auktion måste kuvertet vara förseglat. För att lämna ett bud på en nätauktionssajt måste en deltagare logga in med hjälp av ett id-kort, en mobil id-handling eller ett användarnamn och lösenord.

De obligatoriska avgifterna (depositionsavgift, auktionskostnader, försäljningspris etc.) kan betalas elektroniskt, dvs. via en internetbanköverföring till det konto som exekutionstjänstemannen har angett, eller med betal- eller kreditkort på auktionssajten.

En person som vill delta i en auktion måste vara registrerad för auktionen när den inleds. Alla budgivare informeras om när auktionen inleds. Ett meddelande om när auktionen inleds skickas till budgivarna via e-post. Allmänheten kan följa auktionen på den offentliga auktionssajten. Bud kan lämnas innan en viss sluttid löper ut (eBay-modellen). Användarstöd (på estniska, ryska och engelska) är tillgängligt för personer som deltar i en auktion. Budgivare som deltar i en auktion garanteras anonymitet till slutet av auktionen.

Om EU-medlemsstaterna skulle anordna gemensamma offentliga auktioner skulle detta stärka förbindelserna mellan människor och företag i medlemsstaterna, öka insynen i auktionerna och locka fler deltagare. Dessutom skulle tillgångar snabbare kunna säljas.

Senaste uppdatering: 05/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.