Offentliga auktioner

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

A. Förberedande åtgärder inför en exekutiv auktion

En exekutiv auktion av fast egendom måste offentliggöras av borgenären.

  • Detta ska ske genom kungörelser som visas på en plats i domstolslokalerna som är lättillgänglig för allmänheten. Kungörelserna bör tillkännage den utmätta fasta egendomen, innehålla en kortfattad beskrivning av den (karaktär, om den bebos och alla detaljer om dess yttre) och ange utropspriset.
  • En förenklad kungörelse visas vid ingången till den egendom som ska säljas.
  • En annons sätts in i en tidning som publicerar rättsliga tillkännagivanden på lokal nivå.

Borgenären kan placera ut ytterligare annonser på eget ansvar eller med domstolens tillåtelse.

Vid exekutiv auktion av lös egendom bör annonseringen ske i form av kungörelser i kommunhuset på den ort där gäldenären har sin hemvist, och på den plats där auktionen ska ske.

Ytterligare annonsering får göras av den som förrättar auktionen på sin egen webbplats eller, om den personen är en rättslig auktionsförrättare (‘commissaires-priseurs judiciaires’) på lämplig auktionssajt: https://www.interencheres.com/ eller https://www.interencheres.com/, eller genom annonsering i pressen, i ett prospekt eller i en katalog. Annonseringen får inbegripa en beskrivning av egendomen och dess beräknade värde.

Egendom som ska säljas på en offentlig auktion presenteras under auktionen av auktionsförrättaren eller den person som är bemyndigad att genomföra försäljningen. Innan försäljningen genomförs kan det ges tillfälle att besiktiga egendomen.

Fast egendom som utmätts kan besökas på de dagar och tider som domaren fastställt (artikel R.322-26 i lagen om verkställighet i civilrättsligt förfarande (CPCE)), och besöket görs i så fall tillsammans med en exekutionstjänsteman. Försäljningsvillkoren, som särskilt omfattar en officiell rapport med beskrivning av den sålda egendomen och upprättas av en exekutionstjänsteman, samt även de viktigaste försäljningskriterierna, kan konsulteras kostnadsfritt på kansliet vid den lokala domstol (greffe du tribunal judiciaire) som har hand om försäljningen eller, under vissa förhållanden, på advokatens kontor.

B. Utropspris och auktionsförlopp:

I ärenden som rör utmätta tillgångar är det den berörda borgenären som ansvarar för utarbetandet av försäljningsvillkoren. Han eller hon fastställer utropspriset, som gäldenären dock kan motsätta sig, och domaren är skyldig att meddela ett avgörande efter förhandlingen om riktlinjer (audience d’orientation) för egendomen.

När det gäller tvångsförsäljning av lös egendom fastställer i regel den som förrättar auktionen fritt auktionens utropspris. Den som förrättar auktionen kan vid behov anlita en expert för att värdera egendomen.

Vad gäller auktioner där lös egendom auktioneras ut tillfaller egendomen den budgivare som lämnar det högsta budet. Auktionerna har ingen fast sluttid, och en egendom kan endast tilldelas en budgivare efter det att auktionsförrättaren har gjort den sedvanliga nedräkningen (första, andra, tredje …) och avslutat auktionen. Att delta i en auktion kräver inte någon garanti eller säkerhet.

I ärenden som rör utmätt fast egendom tillämpas ett budgivningssystem där varje bud måste vara högre än det senaste. Auktionen avslutas 90 sekunder efter att sista budet har lämnats (tiden räknas ned sekund för sekund med hjälp av visuella och akustiska signaler så att publiken kan följa hur många sekunder det är kvar).

Den som är intresserad av att delta i auktionen måste till sin advokat lämna en icke återbetalningsbar banksäkerhet eller check utställd på mottagaren (séquestre) eller på det statliga finansinstitutet (Caisse des Dépôts et Consignations) på motsvarande 10 % av utropspriset (dock lägst 3 000 euro). Beloppet betalas tillbaka till budgivaren efter avslutad auktion om budgivaren inte hade det högsta budet.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Rättsliga auktionsförrättare, notarier, auktoriserade råvarumäklare och exekutionstjänstemän är de enda som är bemyndigade att anordna offentliga auktioner där lös egendom auktioneras ut (särskilt lös egendom som utmätts).

Auktioner av fast egendom kan ske endast vid en allmän domstol (tribunal judiciaire).

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

I ärenden som rör lös egendom kan egendomen frivilligt säljas på en auktion som är öppen för allmänheten och omfattas av mer flexibla regler än rättsliga auktioner. Artiklarna L. 321-1 och följande och R. 321-1 och följande i handelslagen är gällande. Frivillig försäljning faller utanför förfarandet för tvångsverkställighet, som grundas på ett domstolsavgörande.

När det gäller lös egendom kan försäljningen beordras som auktionsförsäljning för gemensam egendom eller av konkursdomaren i kollektiva förfaranden mot ägaren. I båda dessa fall anges försäljningsvillkoren i det domstolsbeslut som beordrar försäljningen

4. Information om nationella register över tillgångar

I ärenden som rör fast egendom kan fastighetsregistret, som är ett administrativt och skattemässigt dokument, ge borgenären information om vilken fast egendom som gäldenären äger i en viss kommun och vad egendomen består av (fast egendom som uppförts eller inte uppförts, tomtstorlekar och vad som utmärker varje plats). Fastighetsregistreringstjänsterna (administrativa tjänster inom generaldirektoratet för offentliga finanser Direction Générale des Finances Publiques) har dessutom en fastighetsakt för varje kommun, med utdrag ur de dokument som publicerats under varje ägares namn och för varje egendom, och där varje egendoms rättsliga situation anges.

När det gäller lös egendom ger fordonsregistret (Système d'Immatriculation des Véhicules) information om civilstånd för den som motorfordon och tvåhjuliga fordon är registrerade på och fordonets registreringsnummer och egenskaper. Det finns nationella akter för obligatorisk registrering av fartyg (dekret håller för närvarande på att utarbetas), båtar (dataregister som förs av transportministeriet) och luftfartyg (register som förs av ministern med ansvar för civil luftfart). Immateriella äganderätter förtecknas i en nationell akt som borgenärer har direkt åtkomst till och som upprätthålls av det nationella institutet för immaterialrätt (Institut national de la propriété intellectuelle - "INPI"). Titlar på filmer som är avsedda för offentlig visning i Frankrike förtecknas i det offentliga registret över biofilmer och audiovisuellt material, som administreras av en tjänsteman vid skattemyndigheten, och titlar på litterära verk med option att köpa filmrättigheter anges i ett optionsregister.

När det gäller fast egendom, för varje kommun ett fastighetsregister som innehåller en mängd olika handlingar (fastighetskarta, fastighetsindelning, register över fastighetsskatt). Endast fastighetskartan är tillgänglig online. Fastighetsregistret sköts av fastighetsannonseringstjänsterna, som är lokalt baserade och sorterar under varje övre underrätt för civilmål (Tribunal de grand instance). Det finns inte något nationellt register.

Varje prefektur har ett eget register för motorfordon, men genom SIV tillhandahålls även ett nationellt register.

Transportministeriet har ett dataregister för båtar. Det finns sex olika register för fartyg som också finns på transportministeriet.

För luftfartyg kan man på nätet få tillgång till det register som förs av ministeriet med ansvar för civil luftfart (för informationsändamål).

Information om olika immateriella rättigheter tillhandahålls centralt av ett enda organ, det nationella institutet för industriell immaterialrätt (INPI), som ger tillgång till olika dokumentregister via sin webbplats.

Vissa, men inte alla, fastighetsregistertjänster är tillgängliga på nätet. Det går bara att få åtkomst till fastighetskartan, inte till fastighetsskatteregistret (som innehåller motsvarande information om fastighetsägare som informationen om fordonsägare i fordonsregistret), det franska internationella registret över franskregistrerade fartyg och INPI-registren.

De flesta offentligt tillgängliga registren omfattas i allmänhet av bestämmelserna i lagen om relationerna mellan allmänheten och myndigheterna där det anges att tillgång till administrativa handlingar ska vara gratis när handlingarna konsulteras på plats, att en kostnad motsvarande kopieringskostnaden ska tas ut om en kopia tillhandahålls samt att handlingarna ska vara gratis om de skickas via e-post om handlingen finns i ett digitalt format.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Artikel L.152-1 i CPCE gör det möjligt för exekutionstjänstemän att från statliga, regionala och kommunala förvaltningsmyndigheter och offentliga institutioner eller organ som kontrolleras av förvaltningsmyndigheten inhämta uppgifter om gäldenärens adress, namn och adress till arbetsgivaren eller en utomstående gäldenär eller förvaltare av obestridda eller förfallna fordringar och sammansättningen av deras fasta tillgångar.

Exekutionstjänstemän kan begära information direkt från FICOBA (den nationella databasen över bankkonton, som förvaltas av skattemyndigheterna och där bankerna för in uppgifter) för att få information om huruvida det finns bankkonton i gäldenärens namn, och i så fall var.

De kan även begära information från sjuk- och arbetslöshetsförsäkringsfonder.

Enligt artikel L.152-2 i CPCE är bankerna skyldiga att informera den exekutionstjänsteman som borgenären har anlitat om ett eller flera konton är öppna i gäldenärens namn och var dessa konton finns, men de är inte skyldiga att lämna ut ytterligare uppgifter.

Fordonsregistret innehåller information om civilstånd för den som motorfordon och tvåhjuliga fordon är registrerade på samt fordonets registreringsnummer och egenskaper.

Borgenären har inte direkt åtkomst till dessa databaser, men kan få tillgång till dem via den exekutionstjänsteman som anlitats för att genomföra verkställigheten.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det finns två typer av nätauktioner i Frankrike för att auktionera ut lös egendom:

  • Direktauktioner som är delvis datoriserade. Den fysiska försäljningen sker på en viss plats och sänds live på nätet på den webbplats som tillhör den person eller det organ som leder auktionen eller på en av de webbplatser som professionella auktionsförrättare har tillgång till (https://www.interencheres.com/ eller https://www.drouotonline.com/en). Dessa rättsliga auktioner är tillåtna eftersom det inte finns något som förhindrar dem och de blir allt vanligare.
  • Nätauktioner som är helt datoriserade: auktionen äger endast rum online utan fysisk närvaro på en bestämd plats. Enligt nuvarande lagstiftning är denna typ av auktioner inte tillåtna i domstolsärenden (även om de är tillåtna om de sker på frivillig basis) på grund juridiskt tekniska hinder.

(Delvis) datoriserade auktioner är endast möjliga för lös egendom.

Den som genomför auktionerna får annonsera utanför Frankrike, och bud får lämnas från alla budgivare, oavsett var de bor eller vilken nationalitet de har och oavsett om försäljningen sker live eller inte (auktioner kan även genomföras på distans, med hjälp av skriftliga bud eller telefonbud).

En person som vill delta i en datoriserad auktion (den potentiella budgivaren) är inte skyldig att tillhandahålla en namnunderskrift, men den som är ansvarig för auktionen kan kräva kreditkortsavläsning. Den som har ansvaret att förrätta auktionen mottar registreringar som i princip kan skickas på alla sätt, vilket oftast sker via den webbplats på vilken auktionen sänds. Skriftliga bud kan lämnas på vilket medium som helst.

Den som har ansvaret att förrätta auktionen fastställer vilka betalningssätt som godtas.

Budgivare som lämnar bud på distans behöver inte personligen inställa sig på auktionen (men kan om de vill). De kan följa auktionen live och ge bud i realtid. De kan även registrera ett eller flera bud före försäljningen. I så fall ökar buden progressivt, och de föreslagna buden beaktas redan från start. En telefonförbindelse är i regel också tillgänglig under auktionen.

Tillgång till översättning beror på den som är ansvarig för försäljningen och dennes assistenter eftersom det saknas särskilda bestämmelser på området.

Auktionssajter är konstruerade så att endast personer som har registrerat sig för nätauktionen får tillträde till försäljningen via den aktuella webbplatsen. Auktionerna är dock öppna för allmänheten på den fysiska auktionsplatsen.

Senaste uppdatering: 05/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.