Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Offentliga auktioner

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

1. 1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

I ärenden som rör utmätta tillgångar är det borgenären som ansvarar för utarbetandet av försäljningsvillkoren. Detta innebär fastställandet av ett reservationspris (som gäldenären dock kan motsätta sig) och att domaren är skyldig att meddela ett avgörande efter förhandlingen om återbördande av egendomen.

Den som förrättar försäljningen fastställer i regel reservationspriset vid försäljning av lös egendom på offentlig auktion, nämligen egendomens utropspris. Egendomen tilldelas den budgivare som lämnar det högsta budet. Den som förrättar försäljningen kan vid behov anlita en expert för att värdera egendomen.

Vid tvångsförsäljning av fast egendom kan borgenären ta initiativ till ytterligare annonsering (se nedan, nästa punkt). I ärenden som rör tvångsförsäljning av lös egendom får den som förrättar försäljningen även annonsera egendomen på sin webbplats, eller om den personen är en auktionsförrättare, på lämplig auktionssajt: http://www.interencheres.com/ or http://www.drouot.com/

I ärenden som rör tvångsförsäljning av lös egendom kan tidningsannonsering användas. I ärenden som rör tvångsförsäljning av fast egendom måste borgenärens meddelande om försäljning offentliggöras i en tidning som publicerar rättsliga tillkännagivanden, och en enklare annons måste införas i två olika nummer av en lokal eller regional dagstidning. Annonsering kan även ske på andra sätt.

Vid tvångsförsäljning av fast egendom måste borgenärens meddelande placeras på en för allmänheten lättillgänglig plats i domstolens lokaler.

Vid tvångsförsäljning av materiell lös egendom bör annonseringen ske i form av kungörelser i kommunhuset på den ort där gäldenären har hemvist, och på den plats där försäljningen ska ske.

Vid tvångsförsäljning av lös egendom kan annonsering ske i ett prospekt eller i en katalog.

I ärenden som rör utmätning av lös egendom i syfte att sälja den får annonseringen om försäljningen inbegripa en beskrivning av egendomen och dess beräknade värde.

I ärenden som rör utmätning av fast egendom bör man i den kungörelse som offentliggjorts och satts upp i domstolslokalerna ange skicket på den fasta egendom som utmätts, kort beskriva fastigheten (karaktär, om den bebos eller används och alla detaljer om dess yttre) och ange reservationspriset.

Egendom som ska säljas på en offentlig auktion presenteras under försäljningen av auktionsförrättaren eller den person som är bemyndigad att genomföra försäljningen. Innan försäljningen genomförs kan det ges tillfälle att besiktiga egendomen.

Fast egendom som utmätts kan besökas på de dagar och tider som domaren fastställt (artikel R. 322-26 i lagen om verkställighet i civilrättsliga förfaranden (CPCE)), och besöket görs i så fall tillsammans med en exekutionstjänsteman.

Vad gäller auktioner där lös egendom auktioneras ut tillfaller egendomen den budgivare som lämnar det högsta budet. Auktionerna har ingen fast sluttid, och en egendom kan endast tilldelas en budgivare efter det att auktionsförrättaren har gjort den sedvanliga nedräkningen (första, andra, tredje …) och avslutat auktionen. I ärenden som rör utmätt fast egendom tillämpas ett budgivningssystem där varje bud måste vara högre än det senaste. Auktionen avslutas 90 sekunder efter att sista budet har lämnats (tiden räknas ned sekund för sekund med hjälp av visuella och akustiska signaler så att publiken kan följa hur lång tid det är kvar).

Vid tvångsförsäljning av lös egendom behövs ingen deposition eller garanti. I ärenden som rör tvångsförsäljning av fast egendom måste däremot den som är intresserad av att delta i auktionen tillhandahålla sin advokat en icke återbetalningsbar banksäkerhet eller check utställd på mottagaren eller det statliga finansinstitutet (Caisse des Dépôts et Consignations) på motsvarande 10 procent av reservationspriset (dock lägst 3 000 euro). Beloppet betalas tillbaka till budgivaren efter avslutad auktion om budgivaren inte hade det högsta budet.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Auktionsförrättare, notarier, auktoriserade råvarumäklare och exekutionstjänstemän är de enda som är bemyndigade att anordna offentliga auktioner där lös egendom auktioneras ut (särskilt lös egendom som utmätts).

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

I ärenden som rör lös egendom kan egendomen frivilligt säljas på en auktion som är öppen för allmänheten. En sådan försäljning regleras av mycket mer flexibla bestämmelser än en offentliga auktion. Artiklarna L. 321-1 och följande artiklar samt R. 321-1 och följande artiklar i handelslagen ska tillämpas. Frivillig försäljning faller utanför förfarandet för tvångsverkställighet, som grundas på ett domstolsavgörande.

4. Information om nationella register över tillgångar

I ärenden som rör fast egendom kan fastighetsregistret, som är ett administrativt och skattemässigt dokument, ge borgenären information om vilken fast egendom som gäldenären äger i en viss kommun och vad egendomen består av (fastigheter som redan uppförts eller som håller på att uppföras, tomtstorlekar och vad som utmärker varje plats). Fastighetsannonseringstjänsterna (administrativa tjänster inom generaldirektoratet för offentliga finanser (Direction Générale des Finances Publiques)) kan dessutom ha upprättat en fastighetsakt för varje kommun, med utdrag ur de dokument som publicerats under varje ägares namn och för varje egendom, och där varje egendoms rättsliga ställning anges.

När det gäller lös egendom ger fordonsregistret (Système d'Immatriculation des Véhicules, SIV) information om civilstånd för den som motorfordon och tvåhjuliga fordon är registrerade på och fordonets registreringsnummer och egenskaper. Det finns nationella akter för obligatorisk registrering av skepp (dekret håller för närvarande på att utarbetas), båtar (digitaliserat register som förs av transportministeriet) och luftfartyg (register som förs av ministern med ansvar för civil luftfart). Immateriella äganderätter förtecknas i en nationell akt som borgenärer har direkt åtkomst till och som upprätthålls av det nationella institutet för immaterialrätt (Institut national de la propriété intellectuelle, INPI). Titlar på filmer som är avsedda för offentlig visning i Frankrike förtecknas i det offentliga registret över biofilmer och audiovisuellt material, som administreras av en tjänsteman vid skattemyndigheten, och titlar på litterära verk med option att köpa filmrättigheter anges i ett optionsregister.

När det gäller fast egendom för varje kommun ett fastighetsregister som innehåller en mängd olika handlingar (fastighetskarta, fastighetsindelning, register över fastighetsskatt). Av dessa är endast fastighetskartan tillgänglig på nätet. Fastighetsakten förvaras av fastighetsannonseringstjänsterna, som är baserade på lokal nivå och sorterar under varje övre underrätt för tvistemål (Tribunal de grand instance). Det finns inte någon nationellt register.

Varje prefektur har ett eget register för motorfordon, men genom SIV tillhandahålls även ett nationellt register.

För båtar förs dataregistret av transportministeriet. För skepp finns sex olika register. Dessa förs också av transportministeriet.

För luftfartyg kan man på nätet få tillgång till det register som förs av ministern med ansvar för civil luftfart (för informationsändamål).

Information om olika immateriella rättigheter tillhandahålls centralt av ett enda organ, det nationella institutet för industriell immaterialrätt (INPI). Institutet ger tillgång till en mängd dokumentation via sin webbplats.

Vissa, men inte alla, fastighetsregistertjänster är tillgängliga på nätet. Det går bara att få åtkomst till fastighetskartan, inte till fastighetsskatteregistret (som innehåller motsvarande information om fastighetsägare som informationen om fordonsägare i fordonsregistret), det franska internationella registret över franskregistrerade fartyg och INPI-registren.

I regel omfattas de offentliga registren av bestämmelserna i lagen om relationerna mellan allmänheten och myndigheter. I denna stadgas att tillgång till administrativa handlingar ska vara gratis när handlingarna läses på plats, att en kostnad motsvarande kopieringskostnaden ska tas ut om en kopia tillhandahålls samt att handlingarna ska vara gratis om de skickas via e-post (om handlingen finns i ett digitalt format.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Artikel L. 152-1 i CPCE gör det möjligt för exekutionstjänstemän att från statliga, regionala, departementala och kommunala förvaltningsmyndigheter och offentliga institutioner eller organ som kontrolleras av förvaltningsmyndigheten inhämta uppgifter om gäldenärens adress, namn och adress till arbetsgivaren eller en utomstående gäldenär eller förvaltare av obestridda eller förfallna fordringar och sammansättningen av deras fasta tillgångar.

Exekutionstjänstemän kan begära information direkt från FICOBA (den nationella databasen över bankkonton, som förvaltas av skattemyndigheterna och där bankerna för in uppgifter) för att få information om huruvida det finns bankkonton i gäldenärens namn, och i så fall var.

De kan även begära information från sjuk- och arbetslöshetsförsäkringsfonder.

Enligt artikel L. 152-2 i CPCE är bankerna skyldiga att informera den exekutionstjänsteman som borgenären har anlitat om ett eller flera konton öppnas i gäldenärens namn och var dessa konton finns, men de är inte skyldiga att lämna ut ytterligare uppgifter.

Den exekutionstjänsteman som borgenären har anlitat har åtkomst till fordonsregistret. Fordonsregistret innehåller information om civilstånd för den som motorfordon och tvåhjuliga fordon är registrerade på samt fordonets registreringsnummer och egenskaper.

Borgenären har inte direkt åtkomst till dessa databaser, men kan få tillgång till dem via den exekutionstjänsteman som anlitats för att genomföra den tvångsvisa verkställigheten.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det finns två typer av auktioner i Frankrike för att auktionera ut lös egendom:

  • Delvis datoriserade - ”direktauktioner”: Den fysiska försäljningen sker på en viss plats och sänds live på nätet på den webbplats som tillhör den person eller det organ som genomför försäljningen eller på en av de webbplatser som yrkesmässiga auktionsförrättare har tillgång till (http://www.interencheres.com// eller https://www.drouotlive.com/). Dessa offentliga auktioner är tillåtna eftersom det inte finns något som hindrar att de hålls. De blir allt vanligare.
  • Helt datoriserade ”nätauktioner”: Försäljningen äger enbart rum på nätet, utan fysisk närvaro på en viss plats. Enligt nuvarande lagstiftning är denna typ av försäljning inte tillåten tvångsförsäljning som grundas på ett domstolsavgörande (även om denna typ av auktioner är tillåtna om de sker på frivillig basis). Orsaken är juridiska hinder av teknisk karaktär.

(Delvis) datoriserade auktioner kan endast användas vid försäljning av lös egendom.

Den som genomför försäljningen får annonsera utanför Frankrike, och bud får lämnas från alla budgivare, oavsett var de bor eller vilken nationalitet de har och oavsett om försäljningen sker live eller inte (auktioner kan även genomföras på distans, med hjälp av skriftliga bud eller telefonbud).

En person som vill delta i en datoriserad auktion (den potentiella budgivaren) är inte skyldig att tillhandahålla en namnunderskrift, men den som getts i uppdrag att genomföra försäljningen kan kräva kreditkortsuppgifter. Den som getts i uppdrag att genomföra försäljningen sköter registreringen. Denna kan i princip ske på vilket sätt som helst. Det vanligaste är att registreringen görs via den webbplats som auktionen ska sändas på. Skriftliga bud kan lämnas på vilket medium som helst.

Den som getts i uppdrag att genomföra försäljningen fastställer vilka betalningssätt som godtas.

Budgivare som lämnar bud på distans behöver inte personligen inställa sig på auktionen (men kan om de vill). De kan följa auktionen live och i realtid. De kan även registrera ett eller flera bud före försäljningen. I så fall ökar buden progressivt, och de föreslagna buden beaktas redan från start. En telefonförbindelse är i regel också tillgänglig under auktionen.

Tillgång till översättning beror på den som har getts i uppdrag att genomföra försäljningen och deras assistenter eftersom det saknas särskilda bestämmelser på området.

Auktionssajter är konstruerade så att endast personer som har registrerat sig för nätauktionen ges tillträde till försäljningen via den aktuella webbplatsen. Försäljningen är dock öppen för allmänheten på den fysiska auktionsplatsen.

Senaste uppdatering: 16/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.