Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Offentliga auktioner

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätning genomförs när en exekutionstjänsteman beslagtar lös egendom (artikel 954 i civilprocesslagen) eller utmäter fast egendom som gäldenären äger eller en sakrätt i fast egendom som tillhör gäldenären (artikel 992 i civilprocesslagen) och en rapport upprättas i närvaro av ett vuxet vittne. Den utmätta egendomen värderas av exekutionstjänstemannen eller av en expert som exekutionstjänstemannen har anlitat i detta syfte. När det gäller fast egendom ska en oberoende expert fastställa egendomens marknadsvärde.

Utmätningsrapporten måste innehålla a) en ingående beskrivning av den lösa egendom som utmätts så att det inte råder något tvivel om dess identitet, b) uppgift om exekutionstjänstemannens eller expertens bedömning av den utmätta egendomen, c) ett utropspris, som ska motsvara minst två tredjedelar av det beräknade värdet, d) uppgift om den exekutionstitel som verkställigheten grundas på, det beslut som delgetts gäldenären och det belopp som utmätningen avser, e) uppgift om dagen för auktionen, som ska infalla sju (7) månader från det att utmätningen slutfördes men inte senare än åtta (8) månader från den dagen, platsen för auktionen och auktionsförrättarens namn.

Ett utdrag ur utmätningsrapporten, inklusive fullständigt namn på den part som ansökt om verkställighet och den part mot vilken verkställighet söks, en kort beskrivning av de utmätta tillgångarna, auktionsutropspriset, auktionsförrättarens namn och fullständiga adress, samt platsen, dagen och tiden för auktionen, ska offentliggöras tio (10) dagar efter utmätningen på den webbplats för offentliggörande av auktioner som drivs av bulletinen för juridiska publikationer vid den nationella fonden för egenföretagare (avdelningen för advokaters ansvarsförsäkring).

Auktionen får inte hållas om dessa formkrav inte har iakttagits. I annat fall är den ogiltig.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Försäljning av utmätt lös egendom äger rum vid offentlig auktion i närvaro av notarien i det distrikt där utmätningen genomfördes, som har utsetts till auktionsförrättare (artikel 959 i civilprocesslagen), medan försäljning av utmätt fast egendom äger rum vid offentlig auktion i närvaro av notarien i det distrikt där den fasta egendomen är belägen, som har utsetts till auktionsförrättare (artikel 998 i civilprocesslagen).

Auktionen sker genom att skrivna, förseglade bud lämnas in. Dessa följs av en serie muntliga bud i enlighet med artikel 959.4 i civilprocesslagen. När auktionen inleds ska alla budgivare, genom att inge en förklaring till auktionsförrättaren, utse ett ombud i den förstainstansrätts domkrets där auktionen hålls. Ombudet ska bemyndigas att ta emot alla verkställighetshandlingar som delges.

Auktionen hålls en helgfri onsdag i distriktsdomstolen i det distrikt där utmätningen ägde rum. Om den utmätta lösa egendomen finns i flera distriktsdomstolars distrikt hålls auktionen i den distriktsdomstol som exekutionstjänstemannen har anvisat i utmätningsrapporten. Om auktionen avser fast egendom kan exekutionstjänstemannen själv välja om auktionen ska hållas i distriktsdomstolen på den ort där verkställigheten ska äga rum, på utmätningsorten eller på den plats där den fasta egendomen är belägen. Om auktionen avser fast egendom hålls den i distriktsdomstolen i det distrikt där egendomen är belägen. Om den fasta egendomen är belägen i flera distriktsdomstolars distrikt kan auktionen hållas i vilken distriktsdomstol som helst som den part som söker verkställighet väljer.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Utmätning av särskilda tillgångar (artiklarna 1022–1033 i civilprocesslagen).

Utmätning kan även ske avseende äganderätter som innehas av den part mot vilken verkställighet söks och som inte får utmätas enligt det förfarande som anges i artiklarna 953.1 och 953.2, 982 och 992 i civilprocesslagen, särskilt immateriella rättigheter, patenträttigheter, filmroyalties och fordringar mot tredje part som är beroende av en motprestation, förutsatt att de materiella bestämmelserna tillåter att dessa rättigheter överlåts (artikel 1022 i civilprocesslagen).

Om det har beslutats att utmätta rättigheter ska säljas på auktion ska distriktsdomstolen utse en auktionsförrättare (artikel 1026 i civilprocesslagen), och gällande bestämmelser om utauktionering av lös egendom ska tillämpas.

4. Information om nationella register över tillgångar

Det finns inte några nationella register över tillgångar.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Det finns inte några databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det hålls inte några offentliga auktioner på nätet.

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.