Offentliga auktioner

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätning genomförs när en exekutionstjänsteman beslagtar lös egendom (artikel 954 i civilprocesslagen) eller utmäter fast egendom som gäldenären äger eller en sakrätt i fast egendom som tillhör gäldenären (artikel 992 i civilprocesslagen) och en rapport upprättas i närvaro av ett vuxet vittne. Den utmätta egendomen värderas av exekutionstjänstemannen eller av en expert som exekutionstjänstemannen har anlitat i detta syfte. När det gäller fast egendom ska en oberoende expert fastställa egendomens marknadsvärde.

Utmätningsrapporten måste innehålla:

  1. en ingående beskrivning av den lösa egendom som utmätts så att det inte råder något tvivel om dess identitet,
  2. uppgift om exekutionstjänstemannens eller expertens bedömning av den utmätta egendomen,
  3. ett utropspris, som för fast egendom ska motsvara marknadsvärdet av den beslagtagna egendomen,
  4. uppgift om den exekutionstitel som verkställigheten grundas på, det beslut som delgetts gäldenären och det belopp som utmätningen avser,
  5. uppgift om dagen för auktionen, som ska infalla sju (7) månader från det att utmätningen slutfördes men inte senare än åtta (8) månader från den dagen, platsen för auktionen och auktionsförrättarens namn.

Ett utdrag ur utmätningsrapporten, inklusive fullständigt namn på den part som ansökt om verkställighet och den part mot vilken verkställighet söks, en kort beskrivning av de utmätta tillgångarna, auktionsutropspriset, auktionsförrättarens namn och fullständiga adress, samt platsen, dagen och tiden för auktionen, ska offentliggöras femton dagar efter utmätningen på den webbplats för offentliggörande av auktioner som drivs av bulletinen för juridiska publikationer vid den nationella fonden för egenföretagare (avdelningen för advokaters ansvarsförsäkring).

Auktionen får inte hållas om dessa formkrav inte har iakttagits. I annat fall är den ogiltig.

2. Tredje parter som har rätt att genomföra en försäljning

Försäljning av utmätt lös egendom äger rum vid offentlig auktion på en elektronisk plattform i närvaro av notarien i den domkrets där utmätningen genomfördes, som har utsetts till auktionsförrättare (artikel 959 i civilprocesslagen). Även försäljningen av utmätt fast egendom äger rum vid offentlig auktion på en elektronisk plattform i närvaro av notarien i den domkrets där den fasta egendomen är belägen (artikel 998 i civilprocesslagen).

Auktionen genomförs genom elektroniska bud, efter att budgivaren har lämnat budgaranti och har certifierats i det elektroniska systemet enligt artikel 959 i civilprocesslagen. Auktionerna hålls på vardagar, företrädesvis på onsdagar, torsdagar och fredagar i distriktsdomstolen i den domkrets där utmätningen ägde rum.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Utmätning av särskilda tillgångar (artiklarna 1022 till 1033 i civilprocesslagen).

Utmätning kan även ske avseende äganderätter som innehas av den part mot vilken verkställighet söks och som inte får utmätas enligt det förfarande som anges i artiklarna 953.1 och 953.2, 982 och 992 i civilprocesslagen, särskilt immateriella rättigheter, patenträttigheter, filmroyalties och fordringar mot tredje part som är beroende av en motprestation, förutsatt att de materiella bestämmelserna tillåter att dessa rättigheter överlåts (artikel 1022 i civilprocesslagen).

Om det har beslutats att utmätta rättigheter ska säljas på auktion ska distriktsdomstolen utse en auktionsförrättare (artikel 1026 i civilprocesslagen), och gällande bestämmelser om utauktionering av lös egendom ska tillämpas.

4. Information om nationella register över tillgångar

Det finns inte några nationella register över tillgångar.

5. Information om databaser som ger borgenärer möjlighet att identifiera gäldenärers materiella tillgångar och fordringar.

Det finns inga databaser som kan användas för att identifiera gäldenärers materiella tillgångar och fordringar. Det finns bara ett system som förvaltas av den oberoende myndigheten för offentliga finanser (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon - AADE). Det är endast vissa myndigheter (åklagarmyndighet, skatteverket, myndigheten som bekämpar penningtvätt, etc.) som har tillgång till systemet som visar bankkonton hos grekiska banker.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Sedan början av 2018 genomförs alla auktioner elektroniskt på plattformen eauction.gr.

Senaste uppdatering: 14/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.