Offentliga auktioner

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Verkställighet av utmätta tillgångar innebär inte nödvändigtvis att de utmätta tillgångarna säljs. Borgenären och gäldenären kan i stället träffa en överenskommelse. Om det finns flera borgenärer måste en separat överenskommelse träffas med varje borgenär för att försäljningen ska undvikas. Om ingen överenskommelse träffas beslutar domstolen att försäljningen ska genomföras.

De utmätta tillgångarnas grundpris fastställs av en expert som bedömer värdet på tillgångarna (lös egendom). För lös egendom fastställs värdet av den person som lämnar det högsta budet under försäljningen eftersom budgivningen startar på 0. Om en värdering av fast egendom begärs startar budgivningen inte på 0 utan på 60 % av det beräknade värdet.

Offentliggörandet av en försäljning av utmätta tillgångar sker via den officiella webbplats som tillhandahåller domstolstjänster, webbplatsen för den auktionsförrättare som genomför försäljningen, dagstidningar (i regel publiceras kungörelser om försäljning en gång i månaden i två dagstidningar) och kungörelser i domstolsbyggnaden på den ort där försäljningen ska äga rum.

En beskrivning av den utmätta tillgången och tillhörande dokumentation finns att tillgå på den officiella webbplats som tillhandahåller domstolstjänster och på webbplatsen för den auktionsförrättare som genomför försäljningen. Alla som är intresserade kan begära att få tillgång till denna information.

Om någon är intresserad av att besiktiga den utmätta tillgång som bjuds ut till försäljning kan han eller hon ansöka hos domstolen om en visning (om det rör sig om lös egendom). Innan en försäljning av fast egendom äger rum utarbetar en expert vid domstolen en rapport om den fasta egendomens skick. Rapporten är en offentlig handling. Vid försäljning av lös egendom kan intresserade besiktiga denna två timmar innan försäljningen inleds.

På dagen för försäljningen lämnas muntliga bud till den auktionsförrättare som domstolen utsett att genomföra försäljningen.

Den person som vinner auktionen och förvärvar varorna betalar inte någon handpenning utan måste betala hela köpeskillingen på en gång. Vid fast egendom ska betalningen av hela beloppet ha inkommit till domstolen senast sju dagar efter dagen för försäljningen. Vid försäljning av lös egendom ska hela köpeskillingen betalas senast 24 timmar efter försäljningen. Betalningen kan inte göras elektroniskt, men skrivs in i domstolens register.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Försäljningen genomförs av en auktionsförrättare som domstolen utsett. Tredje parter får inte genomföra försäljningen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Det finns inga auktionstyper för vilka reglerna inte är tillämpliga fullt ut.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Malta finns följande nationella register över tillgångar:

Fast egendom – Det offentliga registret och fastighetsregistret

Lös egendom – i form av fordon, fartyg och luftfartyg – Transport Malta

Aktier och andelar i företag – Maltas myndighet för finansiella tjänster och Maltas fondbörs

Andra finansiella instrument – Maltas fondbörs

Varumärken och patent – Handelsministeriet

Registren förs elektroniskt av de berörda offentliga organen. Vissa av registren har allmänheten elektronisk tillgång till. Mot betalning kan allmänheten få tillgång till uppgifter i det offentliga registret och det register som förs av Maltas myndighet för finansiella tjänster. Transport Maltas register är inte tillgängliga för allmänheten. Betalningen för tillgång till det register som Maltas myndigheter för finansiella tjänster för kan göras på nätet. Betalningen för tillgång till det offentliga registret måste göras på det registrets kontor.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

En borgenär har åtkomst till databaser över fast egendom och företag. På sin webbplats ger Maltas myndighet för finansiella tjänster direkt tillgång till uppgifter om företag. Borgenären har tillgång till uppgifter om fast egendom via det offentliga registret och fastighetsregistret. Inga ytterligare tillstånd krävs, varken för direktåtkomst till databaserna som tillhör Maltas myndighet för finansiella tjänster eller för åtkomst via det offentliga registret och fastighetsregistret.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Under tiden en auktion pågår finns det inte någon möjlighet att lämna bud på nätet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.