På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Offentliga auktioner

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

Myndigheten för verkställighet av domar (Enforcement of Judgments Office – EJO) är en gren inom det nordirländska domstolsväsendet (och lyder under justitieministeriet). EJO ansvarar för verkställighet av civilrättsliga domstolsavgöranden i Nordirland rörande pengar, varor och egendom. Enligt 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland (Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) får tillgångar utmätas och säljas för att driva in en skuld som fastställts i ett domstolsavgörande.

EJO har en rad befogenheter för att driva in en penningskuld som fastställts i ett domstolsavgörande. I dessa befogenheter ingår ett beslut om utmätning enligt artikel 31 i 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland.

Enligt 1981 års förordning har EJO rätt att utmäta tillgångar och sälja dessa på auktion och använda intäkterna från försäljningen (efter betalning av kostnaderna och utgifterna för utmätningen) för att betala obetalda skulder (se artiklarna 31, 34 och 40 i 1981 års förordning). Vid verkställandet av ett utmätningsbeslut har EJO, enligt artikel 38 i 1981 års förordning, tillträdesrätt till varje fastighet som gäldenären, gäldenärens make eller någon person som gäldenären har försörjningsplikt för bor i eller använder eller, i vissa fall, mark som någon annan person bor på eller använder.

EJO får utfärda denna typ av beslut (efter en ansökan till exekutionsdomaren (Master) i enlighet med artikel 30.1 i 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland) om det verkar finnas tillräckligt med utmätningsbara tillgångar för att betala skulden. I praktiken försöker EJO använda andra relevanta verkställighetsåtgärder, t.ex. utmätning av lön (som innebär att ett visst belopp dras från gäldenärens lön) innan det ansöker hos exekutionsdomaren om att få utfärda ett utmätningsbeslut.

Det finns begränsningar beträffande vilka typer av tillgångar som kan utmätas (gäldenärens kläder och nödvändiga hushållsmöbler kan t.ex. inte utmätas (se artikel 33 i 1981 års beslut)).

I artiklarna 30–33 i 1981 års förordning om verkställighet av domar i Nordirland anges vilket förfarande EJO ska följa när det fattar ett utmätningsbeslut.

Senaste uppdatering: 18/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.