Offentliga auktioner

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Värderingar av egendom utförs av en värderingsman (som utses av ett exekutionsbiträde). Värderingsmannen har i separata bestämmelser bemyndigats att värdera egendom. Om det mindre än sex månader före utmätning av en egendom har gjorts en värdering av egendomen i syfte att sälja den på marknaden, och den värderingen uppfyller kraven för värdering av egendom i verkställighetssyfte, görs dock ingen ny värdering. Om egendomens skick kraftigt har förändrats mellan tidpunkten för beskrivningen och värderingen och dagen för auktionen kan borgenären eller gäldenären däremot begära att det görs en ny beskrivning och värdering.

Utmätt egendom säljs på offentlig auktion. Auktionen får inte förrättas tidigare än två veckor efter att beskrivningen och värderingen har vunnit laga kraft eller innan den dom som verkställigheten grundas på har vunnit laga kraft.

Exekutionsbiträdet meddelar dagen och föremålet för auktionen. Detta sker genom en offentlig kungörelse som delges parterna i förfarandet, den kommunala myndigheten, skattekontoret på den ort där egendomen är belägen och socialförsäkringsmyndigheterna.

Kungörelsen om auktionen offentliggörs även minst två veckor före dagen för auktionen i domstolsbyggnaden och den kommunala myndighetens lokaler, i en dagstidning med stor lokal spridning och på webbplatsen för exekutionsbiträdenas nationella råd (Krajowa Rada Komornicza). På en parts begäran, och på dennes bekostnad, kan exekutionsbiträdet dessutom besluta att kungörelsen ska offentliggöras på något annat sätt som parten föreslagit.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Offentliga auktioner förrättas av ett exekutionsbiträde, i närvaro av och under överinseende av en domare eller domstolsnotarie (referendarz sądowy). Verkställighet riktad mot egendom genomförs av ett exekutionsbiträde vid den domstol i vars domkrets egendomen är belägen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

  • Verkställighet riktad mot en del av en egendom.
  • Verkställighet riktad mot en permanent nyttjanderätt.
  • Verkställighet riktad mot obebyggd mark eller mark som bebyggts med en bostads‑ eller affärsfastighet, om det i samband med ansökan om verkställighet inte meddelades något slutdatum för byggarbetet eller inte ingavs någon ansökan om nyttjandetillstånd i den mening som avses i bygglagen (prawo budowlane).
  • Verkställighet riktad mot havsgående fartyg som är inskrivna i fartygsregistret.
  • Verkställighet genom försäljning av ett företag eller en gård.
  • Verkställighet som genomförs för att med hjälp av en offentlig försäljning avsluta ett samägande.

4. Information om nationella register över tillgångar

Fastighetsregister (księga wieczysta) förs av distriktsdomstolar (sąd rejonowy) i syfte att fastställa fastigheters rättsliga status. Registren upprättas och förs på elektronisk väg i ett datasystem. Fastighetsregistren är offentliga och består av fyra delar

1) Första delen innehåller information om fastighetens ändamål och om de rättigheter som är kopplade till ägandet.

2) Andra delen innehåller information om fastighetens ägare och innehavaren av den permanenta nyttjanderätten.

3) Tredje delen innehåller information om begränsade egendomsrättigheter, med undantag för hypotek, inskränkningar i rätten att avhända fastigheten eller den permanenta nyttjanderätten, och information om andra rättigheter och fordringar, med undantag för fordringar som rör hypotek.

4) Fjärde delen innehåller information om hypotek.

Utöver fastighetsregistren förs även ett annat register över fast egendom, nämligen mark- och byggnadsregistret (ewidencja gruntów i budynków). Detta register regleras av lantmäteri- och kartografilagen av den 17 maj 1989 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (konsoliderad text i Polens offentliga tidning 2010/193, punkt 1287, i dess ändrade lydelse). Länsrådet (starosta) ansvarar för förandet av mark- och byggnadsregistret.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Borgenärer har tillgång till de databaser som beskrevs i punkt 4, dvs. fastighetsregistren och mark- och byggnadsregistret. Syftet med dessa register är att identifiera gäldenärers tillgångar. Dessutom gör fastighetsregistren det möjligt att identifiera borgenärsfordringar som är säkrade genom hypotek.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

I Polen hålls inga offentliga auktioner på nätet. Kungörelser om auktioner offentliggörs på exekutionsbiträdenas nationella råds webbplats (eftersom detta är obligatoriskt enligt lag) och i regel på webbplatsen för det exekutionsbiträde som förrättar den aktuella auktionen.

Senaste uppdatering: 10/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.