Offentliga auktioner

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

För närvarande sker försäljningen av tillgångar helst via https://www.e-leiloes.pt/, i enlighet med artikel 837 i den portugisiska civilprocesslagen (Código de Processo Civil, CPC) samt artikel 20 och följande artiklar i ministerförordning (Portaria) nr 282/2013 av den 29 augusti 2013.

Driftsreglerna för plattformen https://www.e-leiloes.pt/ antogs genom justitieministerns beslut nr 12624/2015, som offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan (Diário da República), serie 2, nr 219, den 9 november 2015.

Obs: Med tanke på de många cyberattackerna mot olika nationella institutioner nyligen har personer utanför Portugal begränsad tillgång till webbplatsen e-leilões.

Sådana personer måste tillhandahålla sina IP-adresser till suporte@solicitador.net. Ett sätt att hitta din IP-adress är via följande länk: https://www.whatismyip.com/.

Kungörelser om försäljning regleras av artikel 6 i beslut nr 12624/2015:

Artikel 6

Offentliggörande av auktioner

 1. Auktioner offentliggörs på www.w-leiloes.pt. Efter beslut av kammaren för juridiska ombud (Câmara dos Solicitadores) kan informationen helt eller delvis även offentliggöras på andra webbplatser, både i skrift och via e-post. Detta hindrar inte att den exekutionstjänsteman som är rättsligt ansvarig för ärendet även kan offentliggöra auktionen på något annat sätt som han eller hon finner lämpligt.
 2. Den information som offentliggörs på www.e-leiloes.pt måste innehålla åtminstone följande uppgifter:
  1. Förfarandets referensnummer, domstol och berörd organisationsenhet.
  2. Vilken dag auktionen inleds.
  3. Dag och klockslag auktionen ska avslutas.
  4. Grundpriset på den tillgång (eller grupp av tillgångar) som ska säljas.
  5. Slutbudets värde.
  6. Om lös egendom ska säljas, ett foto på den tillgång eller grupp av tillgångar som ska auktioneras bort.
  7. En kortfattad beskrivning av tillgången.
  8. Tillgångens art.
  9. Vid fast egendom, var egendomen är belägen och vad den består av, fastighetsregistreringsnummer och fastighetsbeteckning, distrikt, kommun, församling och ungefärligt geografiskt läge, ett foto som visar egendomens utsida och om möjligt dess insida samt huruvida det rör sig om en stadsfastighet eller en del av en byggnad.
  10. Information som gör det möjligt att identifiera förvaltaren eller platsen för deposition.
  11. Var och när tillgångarna kan besiktigas, och förvaltarens kontaktuppgifter.
  12. Personuppgifter om den exekutionstjänsteman som är rättsligt ansvarig för ärendet, inklusive namn, yrkesregistreringsnummer, telefon- och mobiltelefonnummer, fax, e-post samt när personen kan kontaktas.
  13. Alla omständigheter som enligt lag ska meddelas berörda parter, särskilt pågående överprövning av verkställighet eller utmätning, pågående överklaganden, gravationer som belastar fastigheten och som inte förfaller vid försäljning samt innehavare av företrädesrätt som har åberopat denna i förfarandet.
  14. Namnet på gäldenären eller gäldenärerna som de tillgångar som ska säljas tillhör.

Priset/värdet på de utmätta tillgångarna

Grundvärde: Detta är värdet på den tillgång eller grupp av tillgångar som bildar en auktionspost. Värdet fastställs inom ramen för det förfarande som reglerar försäljningen, dvs. vid verkställighet i enlighet med civilprocesslagen eller, vid insolvensförfaranden, i enlighet med lagen om insolvens och företagsåterhämtning (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimivärde: Minimivärdet motsvarar det lägsta pris som tillgångarna kan säljas för. Enligt artikel 816 i civilprocesslagen motsvarar detta värde 85 procent av grundvärdet. I vissa fall kan minimivärdet vara samma som grundvärdet.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Driftsreglerna för plattformen https://www.e-leiloes.pt/ antogs genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan (Diário da República), serie 2, nr 219, den 9 november 2015. I reglerna fastställdes att plattformen skulle utvecklas och drivas av vad som vid den tidpunkten var kammaren för juridiska ombud (Câmara dos Solicitadores), numera samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Vid civilrättsliga verkställighetsförfaranden som genomförs av exekutionstjänstemän får endast dessa genomföra försäljningen.

Obs: Med tanke på de många cyberattackerna mot olika nationella institutioner nyligen har personer utanför Portugal begränsad tillgång till webbplatsen  e-leilões.

Sådana personer måste tillhandahålla sina IP-adresser till suporte@solicitador.net. Ett sätt att hitta din IP-adress är via följande länk: https://www.whatismyip.com/.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Tillgångar som måste säljas på reglerade marknader eller som måste säljas direkt är ett exempel.

Artikel 837 i civilprocesslagen – Försäljning på nätauktion

 1. Förutom i de fall som anges i artiklarna 830 och 831 ska försäljningen av utmätt fast egendom ske genom nätauktion. Auktionsbestämmelserna ska fastställas i ett ministerdekret som justitieministern utfärdar.

Artikel 830 i civilprocesslagen – Tillgångar som säljs på reglerade marknader

Finansiella instrument och handelsvaror säljs på reglerade marknader.

Artikel 831 i civilprocesslagen – Direkt försäljning

Om tillgångarna enligt lag ska överlämnas till ett visst organ, eller om det har gjorts en utfästelse om att tillgångarna ska säljas till en person som vill utöva verkställighetsrätten, ska försäljningen ske direkt.

Även om nätauktioner är den metod som föredras i Portugal för att sälja utmätta tillgångar kan försäljningen enligt civilprocesslagen även ske på andra sätt, t.ex. genom

 1. försäljning med slutna bud,
 2. försäljning på reglerade marknader,
 3. direkt försäljning till personer eller organ som har rätt att köpa tillgångarna,
 4. försäljning genom privat förhandling,
 5. försäljning på ett auktionshus,
 6. försäljning från ett myndighetslager eller liknande,
 7. försäljning genom nätauktion.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Portugal finns följande tillsynsmyndigheter och registreringsorgan:

 • Institutet för register- och notariekontor (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. – IRN): Detta offentliga institut har till uppgift att genomföra och övervaka riktlinjerna om registreringstjänster. Syftet är att erbjuda allmänheten och företag tjänster kopplade till folkbokförings- och nationalitetsregistret, fastighetsregistret, handelsregistret och registret över lös egendom och juridiska personer, samt reglera, övervaka och utöva tillsyn över notariers verksamhet med avseende på fastigheter, fartyg, flygplan osv.
 • Portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM): Denna har till uppgift att övervaka, utöva tillsyn över och reglera marknader för finansiella instrument och de aktörer som bedriver verksamhet på dessa marknader i syfte att främja skyddet för investerare med avseende på aktier och finansiella instrument osv.
 • Nationella institutet för industriell äganderätt (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI): Detta instituts verksamhet inriktas på tilldelning och skydd av industriella äganderätter, både inom och utom landet, i samarbete med internationella organisationer som Portugal är medlem i.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

För det första är det viktigt att komma ihåg att det är exekutionstjänstemannen som, under iakttagande av sekretess, har åtkomst till databasen. Borgenären har inte direkt åtkomst.

Åtkomst till offentliga databaser regleras av ministerförordning nr 331-A/2009 av den 30 mars 2009, i dess lydelse enligt ministerförordning nr 350/2013 av den 3 december 2013, och av ministerförordning nr 288/2015 av den 17 september 2015.

Ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti 2013 reglerar även åtkomsten till portugisiska centralbankens databaser.

Exekutionstjänstemannen har bland annat direkt onlineåtkomst till följande databaser:

 1. Skatte- och tullmyndigheten.
 2. Försäkringskassan (Segurança Social).
 3. Allmänna pensionsfonden (Caixa Geral de Aposentações).
 4. Fastighetsregistret (Registo Predial).
 5. Handelsregistret (Registo Comercial).
 6. Nationella registret över juridiska personer (Registo Nacional de Pessoas Coletivas).
 7. Fordonsregistret (Registo Automóvel).
 8. Portugals centralbank.
 9. Offentliga kreditinstitutet (Instituto de Gestão de Crédito Público).
 10. Citius (it-plattform till stöd för domstolarnas verksamhet).

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Driftsreglerna för plattformen https://www.e-leiloes.pt/ antogs genom justitieministerns beslut nr 12624/2015, som offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan (Diário da República), serie 2, nr 219, den 9 november 2015.

Informationen finns på följande webbplatser:

Driftsregler för plattformen för nätauktioner.

Svar på vanliga frågor

Obs: Med tanke på de många cyberattackerna mot olika nationella institutioner nyligen har personer utanför Portugal begränsad tillgång till webbplatsen  e-leilões.

Sådana personer måste tillhandahålla sina IP-adresser till suporte@solicitador.net. Ett sätt att hitta din IP-adress är via följande länk: https://www.whatismyip.com/.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.