Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Offentliga auktioner

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

För närvarande sker försäljningen av tillgångar helst via plattformen https://www.e-leiloes.pt/, i enlighet med artikel 837 i den portugisiska civilprocesslagen (Código de Processo Civil – CPC) och artikel 20 och följande artiklar i ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti.

Driftsreglerna för plattformen https://www.e-leiloes.pt/ godkändes genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan (Diário da República), serie 2, nr 219, den 9 november 2015.

Kungörelser om försäljning regleras av artikel 6 i ministerförordning nr 12624/2015:

Artikel 6

Offentliggörande av auktion

 1. Auktioner offentliggörs på plattformen www.w-leiloes.pt. Efter beslut av den portugisiska kammaren för juridiska ombud (Câmara dos Solicitadores) kan informationen helt eller delvis även spridas på andra webbplatser, både i skrift och via e-post. Detta hindrar inte att den exekutionstjänsteman som tilldelats ärendet även kan offentliggöra försäljningen på något annat sätt som han eller hon finner lämpligt.
 2. Offentliggörandet på portalen www.e-leiloes.pt måste innehålla åtminstone följande uppgifter:
  1. Förfarandenummer, domstol och organisationsenhet.
  2. Auktionens startdag.
  3. Auktionens sluttid (dag och klockslag).
  4. Grundvärdet på de tillgångar (eller grupp av tillgångar) som ska säljas.
  5. Slutbudets värde.
  6. Vid lös egendom, ett foto på de tillgångar eller grupp av tillgångar som ingår i auktionsposten.
  7. En sammanfattande beskrivning av tillgångarna.
  8. Tillgångarnas natur.
  9. Vid fast egendom, var egendomen är belägen och vad den består av, fastighetsbeteckningen i fastighetsregistret, en beskrivning av fastigheten, geografiska koordinater på distrikts-, kommun- och församlingsnivå som anger det ungefärliga läget, ett foto som visar fastighetens utsida och om möjligt dess insida, om det rör sig om en stadsfastighet eller en del av en byggnad.
  10. Information som gör det möjligt att identifiera förvaltaren eller platsen för deposition.
  11. Var och när varorna kan besiktigas, och förvaltarens kontaktuppgifter.
  12. Personuppgifter om den exekutionstjänsteman som har tilldelats ärendet, inklusive namn, yrkestitel, telefon- och mobiltelefonnummer, fax, e-post och arbetstider.
  13. Alla omständigheter som enligt lag ska meddelas intresserade personer, inklusive pågående invändningar mot verkställigheten eller utmätningen, pågående överklaganden, gravationer som belastar fastigheten och som inte förfaller vid försäljning samt innehavare av företrädesrätt som har åberopat denna i förfarandet.
  14. Namnet på den gäldenär som de varor som ska säljas tillhör.

Priset/värdet på de utmätta varorna:

Grundvärde: Detta är värdet på de tillgångar eller grupp av tillgångar som bildar en auktionspost. Värdet fastställs inom ramen för det förfarande som reglerar försäljningen, dvs. vid verkställighet i enlighet med civilprocesslagen eller, vid insolvensförfaranden, i enlighet med lagen om insolvens och företagsåterhämtning (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Minimivärde: Minimivärdet motsvarar det lägsta pris som tillgångarna får säljas för. Enligt artikel 816.2 i civilprocesslagen motsvarar detta värde 85 procent av grundvärdet. I vissa fall kan minimivärdet vara samma som grundvärdet.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Driftsreglerna för plattformen https://www.e-leiloes.pt/ godkändes genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan, serie 2, nr 219, den 9 november 2015. I reglerna fastställdes att plattformen skulle utvecklas och administreras av vad som vid den tidpunkten var den portugisiska kammaren för juridiska ombud, numera samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Vid civilrättsliga verkställighetsförfaranden som genomförs av exekutionstjänstemän får endast dessa genomföra försäljningen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Exempelvis tillgångar som måste säljas på reglerade marknader eller som måste säljas direkt.

Artikel 837 i civilprocesslagen – Försäljning på auktion med elektronisk budgivning

 1. Förutom i de situationer som anges i artiklarna 830 och 831 ska försäljningen av utmätt fast egendom ske genom elektronisk budgivning. Auktionsvillkoren ska fastställas i en tillämpningsförordning som justitieministern utfärdar.

Artikel 830 i civilprocesslagen – Tillgångar som säljs på reglerade marknader

Finansiella instrument och råvaror som noterats på en reglerad marknad säljs på reglerade marknader.

Artikel 831 i civilprocesslagen – Direkt försäljning

Om varorna enligt lag måste levereras till en viss enhet, eller om det har gjorts en utfästelse om att varorna ska säljas till en person som vill utöva den särskilda verkställighetsrätten, ska försäljningen ske direkt till dessa.

Det bör dock påpekas att även om elektronisk budgivning är den metod som föredras i Portugal för att sälja utmätta tillgångar kan försäljningen enligt civilprocesslagen även ske på andra sätt, t.ex. genom

 1. försäljning med slutna bud,
 2. försäljning på reglerade marknader,
 3. direkt försäljning till personer eller enheter som har rätt att förvärva tillgångarna,
 4. försäljning genom privat förhandling,
 5. försäljning på auktionshus,
 6. försäljning på offentlig eller liknande inlåningsfacilitet,
 7. försäljning genom elektronisk budgivning.

4. Information om nationella register över tillgångar

I Portugal finns följande tillsynsmyndigheter och registeransvariga organ:

 • Institutet för register och notarietjänster (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. ­ IRN). Detta offentliga institut har till uppgift att verkställa och övervaka de politiska riktlinjerna beträffande registertjänster. Syftet är att tillhandahålla medborgare och företag tjänster kopplade till folkbokföringsregistret, nationalitetsregistret, fastighetsregistret, handelsregistret och registret över lös egendom och juridiska personer, samt reglera, övervaka och utöva tillsyn över notariers verksamhet – t.ex. fastigheter, fordon, fartyg, flygplan etc.
 • Portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM). Denna har till uppgift att övervaka, utöva tillsyn över och reglera finansiella marknader och de aktörer som bedriver verksamhet på dessa marknader i syfte att främja skyddet för investerare – t.ex. aktier och finansiella instrument.
 • Nationella institutet för industriell äganderätt (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI). Detta instituts verksamhet inriktas på tilldelning och skydd av industriella äganderätter, både inom och utom landet, i samarbete med internationella organisationer som Portugal är medlem i, t.ex. varumärken och patent.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

För det första är det viktigt att komma ihåg att det är exekutionstjänstemannen som, under iakttagande av sekretess, ges åtkomst till databaserna. Borgenären har ingen direktåtkomst till databaserna.

Åtkomst till offentliga databaser regleras av ministerförordning nr 331-A/2009 av den 30 mars 2009, i dess lydelse enligt ministerförordning nr 350/2013 av den 3 december 2013, och av ministerförordning nr 288/2015 av den 17 september 2015.

Ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti 2013 reglerar även åtkomst till portugisiska centralbankens databaser

Exekutionstjänstemannen har bland annat direkt elektronisk åtkomst till följande databaser:

 1. Skatte- och tullmyndigheten (Autoridade Tributária e Aduaneira).
 2. Försäkringskassan.
 3. Offentliganställdas pensionsfond (Caixa Geral de Aposentações).
 4. Fastighetsregistret.
 5. Handelsregistret.
 6. Nationella registret över juridiska personer.
 7. Fordonsregistret.
 8. Portugals centralbank.
 9. Institutet för förvaltning av statsskulden (Instituto de Gestão de Crédito Público).
 10. Medborgarrättsportalen Citius.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Driftsreglerna för plattformen https://www.e-leiloes.pt/ godkändes genom justitieministerns beslut nr 12624/2015. Beslutet offentliggjordes i Portugals officiella kungörelseorgan, serie 2, nr 219, den 9 november 2015.

Relevant information finns på följande platser:

Driftsregler för plattformen för elektronisk budgivning.

Svar på vanliga frågor

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.