Offentliga auktioner

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Verkställighetsförfarandet styrs av den rumänska civilprocesslagen, som innehåller allmänna bestämmelser om verkställighet av förpliktelser som fastställts genom verkställighetsbeslut. Utöver de civilprocessrättsliga bestämmelser som styr verkställigheten finns det ytterligare två separata kategorier av bestämmelser som reglerar gäldenärers förpliktelser: verkställighet av skatteskulder och verkställighet av skulder som uppkommit vid brott.

Utöver skatteskulder och skulder som uppkommit vid brott verkställs indrivning av skulder som grundas på verkställighetsbeslut i Rumänien av exekutionstjänstemän. Dessa fungerar som verkställighetsmyndigheter som av justitieministern bemyndigats att verkställa verkställighetsbeslut.

Så snart ett beslut om indrivning av en skuld har förklarats verkställbart, på det sätt som anges ovan, säljs gäldenärens tillgångar på en offentlig auktion i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen. Bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den offentliga auktionen avser lös eller fast egendom.

Utmätta lösa tillgångar kan värderas av en exekutionstjänsteman (värdet grundas på cirkulationsvärdet jämfört med det genomsnittliga marknadsvärdet på berörd lokal marknad). Om det inte är möjligt för exekutionstjänstemannen att göra en värdering eller om parterna så önskar kan mot en avgift i stället en expert anlitas.

Värdet på den tillgång som är föremål för verkställighet ska fastställas av exekutionstjänstemannen i enlighet med liknande regler (cirkulationsvärde, genomsnittligt marknadspris etc.) eller, om det inte är möjligt att göra en värdering eller om parterna så önskar, genom att, mot avgift, utse en expert.

Kungörelsen eller offentliggörandet av försäljningar av lösa tillgångar ska utarbetas av exekutionstjänstemannen och anslås på platsen för auktionen, på hans eller hennes kontor, i stadshuset i det upptagningsområde där tillgångarna säljs, på den verkställande myndighetens kontor och på andra offentliga platser. I den rumänska civilprocesslagen fastställs även en skyldighet att publicera kungörelser i lokala och nationella dagstidningar eller på de webbplatser där de berörda tillgångarna ska säljas.

Vid försäljning av fasta tillgångar skiljer sig metoderna för att offentliggöra försäljningen något från ovannämnda förfarande. Dels styr värdet på tillgången vilken metod som ska används (försäljningen ska offentliggöras i en nationell dagstidning om värdet på tillgången överstiger 250 000 rumänska lei), dels måste ett offentliggörande publiceras i det elektroniska registret över offentliggöranden av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighet.

De egenskaper som utmärker de tillgångar som är föremål för verkställighet ska anges i kungörelsen/offentliggörandet av försäljningen.

Förfarandet för att besiktiga tillgångar är inte reglerat.

På beslut av exekutionstjänstemannen tas garantiavgifter ut för auktionen. Garantiavgifterna ska betalas senast när auktionen inleds och är reglerade. De kan betalas elektroniskt, och exekutionstjänstemannen ska till budet bifoga ett kvitto på betalningen.

Tillgångarna övergår till den person som har lagt det högsta budet. Om det bara finns en budgivare övergår de till denne, förutsatt att budet är på eller över utropspriset.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Tillgångar kan bara säljas på offentlig auktion inom ramen för det verkställighetsförfarande som regleras av den rumänska civilprocesslagen. För vissa kategorier av skulder, dvs. skatteskulder och skulder som uppkommit vid brott, genomförs försäljningen antingen genom skattemyndighetens egen mekanism (för skatteskulder) med särskilda bestämmelser beträffande auktionen eller deltagarna, eller genom den statliga myndighet som ansvarar för återvinning av vinning av brott (Nationella organet för förvaltning av frysta tillgångar – Anabi). I det sistnämnda fallet kan Anabi genom samarbetsavtal anförtro en exekutionstjänsteman uppgiften att återvinna medlen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

De gemensamma regler som gäller för försäljning av varor på offentlig auktion innehåller undantag för verkställighetsbeslut som rör intäkter för att konsolidera den allmänna budgeten, EU-budgeten eller Euratom-budgeten. Det finns även undantag för återvinning av vinning av brott.

4. Information om nationella register över tillgångar

Rumänien har inte infört något datasystem med information om tillgångar (nationella register över tillgångar).

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Borgenärer kan endast få detaljerade uppgifter om en gäldenärs tillgångar och skulder genom ett godkänt verkställighetsförfarande och endast genom exekutionstjänstemannen.

Borgenärer har endast begränsad åtkomst till databaser där de kan identifiera en gäldenärs tillgångar. Eftersom verkställighetsåtgärder avseende fast egendom noteras i fastighetsregistret kan t.ex. vem som helst med hjälp av en enkel begäran och mot en avgift få information om en tillgång. Denna information är emellertid inte till någon hjälp när det gäller en gäldenärs tillgångar eftersom sökningarna enbart grundas på tillgången och inte på personen. Personuppgifter skyddas av särskilda bestämmelser. Som påpekades ovan är denna typ av sökning därför bara möjlig om den går via en myndighet, och måste i vissa fall bekräftas av en domstol.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Det elektroniska registret för offentliggörande av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder är ett datasystem i vilket alla exekutionstjänstemän på nationell nivå offentliggör försäljning av lösa tillgångar med ett värde som överstiger 2 000 rumänska lei och fasta tillgångar som är föremål för ett verkställighetsförfarande. Det elektroniska registret för offentliggörande av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder skapades på grundval av artikel 35.2 i lag nr 188/2000 om exekutionstjänstemän och har varit i kraft sedan 2012. Exekutionstjänstemän är enligt lag skyldiga att i det elektroniska registret offentliggöra försäljningar av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder. Underlåtelse att offentliggöra dessa uppgifter räknas som en disciplinär förseelse enligt artikel 47 i lag nr 1888/2000 om exekutionstjänstemän.

Den nya plattformen för det elektroniska registret för offentliggörande av försäljning av tillgångar som är föremål för verkställighetsåtgärder godkändes genom beslut nr 67/05.12.2014 av styrelsen för det nationella förbundet för exekutionstjänstemän.

Senaste uppdatering: 10/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.