På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Offentliga auktioner

Skottland

I följande avsnitt redogörs för de bestämmelser i Skottland som rör utmätning av tillgångar som en metod för att driva in penningfordringar.

Innehåll inlagt av
Skottland

I Skottland kan utmätning av tillgångar användas som en metod för driva in penningfordringar om skulden har erkänts av domstolarna. Tillgångar kan även utmätas i vissa andra fall, däribland när detta är tillåtet enligt vissa formella ”skulddokument”. De processer som används för att utmäta egendom kallas kvarstad (används för att frysa tillgångar som tillhör gäldenären men är i en tredje parts besittning), utmätning(används för att utmäta tillgångar som ägs av gäldenären och som är i dennes besittning) och exceptionell utmätning (används för att utmäta hushållstillgångar som inte är nödvändiga för hushållets uppehälle). I vissa fall tillåter de relevanta förfarandena att det hålls en offentlig auktion under överinseende av domstol.

I del 2 i 2002 års skotska lag om skuldarrangemang och utmätning (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) (nedan kallad 2002 års lag) anges vilket förfarande som ska tillämpas när tillgångar utmäts. Senast 14 dagar efter att tillgången har utmätts måste en tjänsteman vid en sheriffdomstol (Sheriff officer) lämna en rapport till sheriffdomstolen (Sheriff Court). Så snart rapporten har mottagits kan domstolstjänstemannen vidta åtgärder för att hämta de föremål som utmätts och sälja dem på en offentlig auktion. Domstolstjänstemannen måste närvara på auktionen för att bokföra vilka föremål som eventuellt säljs och köpeskillingen för dessa. Intäkterna från auktionen får användas för att betala domstolstjänstemannens arvode och utlägg. Därefter betalas borgenären. Eventuellt överskott betalas tillbaka till gäldenären. Om föremålen inte säljs övergår äganderätten till varorna på borgenären. En auktion för att sälja utmätta tillgångar hålls i regel i en auktionssal. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan auktionen enligt 2002 års lag hållas någon annanstans, med undantag av i gäldenärens bostad.

Om tillgångar har belagts med kvarstad och gäldenären inte skriftligen har godkänt att tillgångarna överlåts till borgenären måste borgenären för att erhålla egendomen väcka talan vid domstol och yrka på ett domstolsbeslut med denna verkan (action of furthcoming). I praktiken innebär detta att en ansökan ges in till domstolen i vilken domstolen ombeds att godkänna att tillgångar överlåts till borgenären så att denne kan sälja tillgångarna för att återvinna hela eller delar av sin fordran.

Senaste uppdatering: 30/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.