Offentliga auktioner

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Lös egendom, fast egendom och rättigheter säljs på offentliga auktioner i verkställighetsförfaranden och andra rättsliga förfaranden, och reglerna för verkställighetsförfaranden tillämpas på försäljning av tillgångar. I Slovenien hålls offentliga auktioner på traditionellt sätt och även online.

Även om det ännu inte är möjligt att sälja tillgångar i konkursförfaranden i Slovenien via en enda onlineportal, vilket är fallet vid försäljning (med undantag för försäljning av lös egendom) och kungörelser om försäljning i verkställighetsförfaranden, kan offentliga auktioner online av en konkursgäldenärs tillgångar hållas av externa leverantörer som är verksamma på marknaden. Denna försäljningsmetod (offentlig auktion online) finns redan för insolvensförfaranden och används av administratörer.

Lös egendom

Vid verkställighet riktad mot lös egendom vidtas följande åtgärder: Först utmäts och värderas egendomen, sedan säljs den och därefter betalas intäkterna från försäljningen ut till borgenären (artikel 81.1 i lagen om verkställighet och säkerställande av fordringar Zakon o izvršbi in zavarovanju, nedan kallad ZIZ).

Både egendom i gäldenärens besittning och gäldenärens egendom i borgenärens besittning kan utmätas. För utmätning av gäldenärens egendom i tredje parts besittning krävs tredje parts samtycke (artikel 83 i ZIZ).

Genom utmätningen får borgenären panträtt i den utmätta egendomen (artikel 87 i ZIZ). I mål som avser beslagtagande av lös egendom som är upptagen i registret över kvarstad och beslagtagen lös egendom erhålls kvarstaden vid införande av beslag i registret (artikel 87 i ZIZ).

Expertvärdering av utmätta tillgångar.

Den beslagtagna egendomen värderas mot utmätning, förutom om denna värdering inte kan ske omedelbart på grund av egendomens särskilda värde eller om det rör sig om beslagtagande av lös egendom som tagits upp i registret över kvarstad och beslagtagen lös egendom. Värderingen görs av den exekutionstjänsteman som genomförde utmätningen. På begäran av en part, och på dennes bekostnad, kan värderingen göras av en expert som parterna valt (artikel 89 i ZIZ). Försäljningen av den utmätta egendomen får endast ske efter det att verkställighetsbeslutet har vunnit laga kraft, om inte gäldenären ger sitt samtycke till att egendomen säljs tidigare eller egendomen är lättfördärvlig, eller om värdet på den utmätta egendomen riskerar att sjunka kraftigt (artikel 92 i ZIZ).

Den utmätta egendomen säljs på offentlig auktion eller i enlighet med ett avtal som ingåtts direkt mellan köparen och exekutionstjänstemannen eller en privatperson som gör transaktioner på provision. Den offentliga auktionen kan också hållas online (offentlig auktion online). Direkt efter utmätningen fastställer exekutionstjänstemannen hur och när egendomen ska säljas och anger detta i utmätningsprotokollet. Detta sker med beaktande av principen om att bästa möjliga pris ska uppnås (artikel 93 i ZIZ). Om en exekutionstjänsteman bestämmer sig för att hålla en offentlig auktion anges även dag och plats för den offentliga auktionen i utmätningsprotokollet. En exekutionstjänsteman underrättar parterna om hur och när egendomen ska säljas. Detta sker genom en särskild underrättelse som delges borgenären och gäldenären (artikel 82 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj)).

Offentliggörande av försäljning. Om en exekutionstjänsteman beslutar att egendom ska säljas på en offentlig auktion ska han eller hon skicka en kungörelse om offentlig auktion till domstolen om den offentliga auktionen minst åtta dagar innan den offentliga auktionen inleds och offentliggörs av domstolen på dess anslagstavla. Exekutionstjänstemannen ska offentliggöra kungörelsen och ett fotografi av egendomen i sökmotorn för försäljning av lös egendom och ange information om den lösa egendomen i samma sökmotor (artikel 93 i ZIZ). Exekutionstjänstemannen meddelar den offentliga auktionen på domstolsavdelningen och på webbplatsen för den behöriga myndighet som utfärdade beslutet om beslagtagande. Exekutionstjänstemannen måste begära att kungörelsen om den offentliga auktionen även offentliggörs i ett officiellt register om ett sådant finns. På förslag av en borgenär eller en gäldenär kan en exekutionstjänsteman även kungöra en offentlig auktion i medierna, om den part som begär offentlig auktion står för publiceringskostnaderna (artikel 89 i bestämmelserna).

Möjlighet att besiktiga tillgångar som säljs. En kungörelse om en offentlig auktion ska innehålla plats, dag och tidpunkt för auktionen, ange och beskriva den egendom som ska säljas och ange var egendomen kan besiktigas före auktionen (artikel 89 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning). Intresserade köpare kan också söka efter föremål för försäljning i verkställighetsförfaranden och se fotografier av egendomen i sökmotorn för försäljning på portalen e-dražbe (onlineauktioner) på SodneDrazbe.si. De tillgångar som säljs kan sökas och granskas enligt följande kriterier: domstol, målnummer, försäljningsform, försäljningsmetod, typ av försäljning, startdatum för försäljning, publiceringsstatus, föremål för försäljning, typ, ort, region och startpris. Sökningen kan också göras genom att skriva in text i relevant textruta.

Deposition. Innan den offentliga auktionen inleds ska en exekutionstjänsteman fastställa om egendomens natur och värde gör att deltagarna i auktionen måste betala en depositionsavgift. Depositionsavgiften får inte överstiga 10 % av utropspriset.

Den person eller det företag som genomför försäljningen. En offentlig auktion genomförs av en exekutionstjänsteman som på egen bekostnad kan godkänna en auktionsförrättare för auktionsobjekt om egendomens storlek och kvalitet gör det nödvändigt. Auktionen är öppen för allmänheten (artikel 92 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Utropspris. Första gången den utmätta egendomen ropas ut på auktion får den inte säljas under sitt uppskattade värde. Om det uppskattade värdet inte nås vid den första auktionen får en exekutionstjänsteman på begäran av en part hålla en andra auktion. Vid denna andra auktion får egendomen säljas under sitt uppskattade värde. Priset får dock inte vara lägre än en tredjedel av detta värde (artikel 94 ZIZ).

Budgivning och tilldelning. Senast 15 minuter efter att en auktion inletts uppmanar en exekutionstjänsteman auktionsdeltagarna att lämna bud (budgivning). Auktionen fortsätter tills alla intresserade deltagare har lämnat sina bud. En exekutionstjänsteman tilldelar egendomen till den budgivare som har lämnat det högsta budet om inget högre bud lämnas efter det att exekutionstjänstemannen två gånger har gett deltagarna möjlighet att höja budet. Om köparen inte betalar köpeskillingen när auktionen har avslutats får exekutionstjänstemannen sälja egendomen till den budgivare som lämnat det näst högsta budet, om borgenären går med på detta genom att underteckna auktionsprotokollet. Om borgenären inte närvarar vid auktionen får exekutionstjänstemannen omgående sälja egendomen till budgivaren med det näst högsta budet, om detta bud är på minst 50 % av det högsta budet men högre än utropspriset. I annat fall inleder exekutionstjänstemannen en ny budgivning vid samma auktion. Den budgivare som tidigare hade det högsta budet får inte delta i den nya budgivningen (artikel 94 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Betalning av köpeskillingen och övertagande av egendomen. En köpare måste betala köpeskillingen och ta egendomen i besittning omedelbart efter avslutad auktion. En exekutionstjänsteman ska tillhandahålla köparen ett dokument med information om försäljningen och den information som är inskriven i ett register, om det förs ett register över såld egendom. Med stöd av detta dokument stryker exekutionstjänstemannen sedan alla gravationer och/eller förbud beträffande försäljning av egendomen och registrera den nya ägaren, om äganderätter registreras i registret. En exekutionstjänsteman får överföra egendomen till köparen innan köpeskillingen betalas om borgenären, på egen risk, tillåter detta för den del av köpeskillingen som borgenären har rätt till. Om köparen inte betalar köpeskillingen och borgenären inte går med på att egendomen överlämnas får exekutionstjänstemannen sälja egendomen till budgivaren med det näst högsta budet. Köparen förvärvar egendomen utan några gravationer och blir ägare till egendomen även om gäldenären inte ägde egendomen. Köparen har inte rätt till en garanti mot defekter på egendomen (artikel 96 i ZIZ).

Egendom och andra materiella rättigheter.

Försäljning av egendom och andra materiella rättigheter utförs av en exekutionstjänsteman i enlighet med bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning, som reglerar värdering och försäljning av lös egendom. Exekutionstjänstemannen upprättar en förteckning över de utmätta rättigheterna i enlighet med bestämmelserna i dessa bestämmelser om beslagtagande av lös egendom. I förteckningen beskrivs rättigheterna exakt i sak och omfattning, med vederbörlig hänsyn till befintliga handlingar relaterade till denna rätt, och anges vad gäldenären är skyldig att utge eller göra som ersättning för utövandet av dessa rättigheter (artikel 108 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Fast egendom

Verkställighet riktad mot fast egendom genomförs genom att verkställighetsbeslutet registreras i fastighetsregistret, den fasta egendomens värde fastställs, egendomen säljs och borgenären erhåller intäkterna från försäljningen (artikel 167 i ZIZ).

Expertvärdering av utmätta tillgångar. Värdet på fast egendom kan fastställas av en domstol redan innan verkställighetsbeslutet vinner laga kraft. Värdet på fast egendom fastställs av en domstol på grundval av en värdering som utförs av en sakkunnig vid domstolen, i enlighet med marknadsvärdet vid tidpunkten för värderingen. När värdet fastställs tas hänsyn till eventuell värdeminskning på grund av rättigheter som kan uppkomma efter försäljningen, t.ex. servitut (artikel 178 i ZIZ). Värdet på fast egendom fastställs genom domstolsbeslut. Ett sådant beslut kan överklagas (artikel 179 i ZIZ).

Offentliggörande av försäljning. Efter att ett beslut om fastställande av värdet på en fast egendom har vunnit laga kraft utfärdar domstolen ett beslut om försäljning av den fasta egendomen. I beslutet fastställs hur försäljningen ska gå till och försäljningsvillkoren. Om den fasta egendomen ska säljas på auktion fastställs även tid och plats för försäljningen. Försäljningen av fast egendom genomförs efter det att verkställighetsbeslutet och beslutet om fastställande av den fasta egendomens värde har vunnit laga kraft. Beslutet om försäljning kungörs av domstol på domstolens anslagstavla och på domstolens webbplats samt på andra sedvanliga och lokala sätt. Ett beslut om försäljning av jordbruksmark kungörs av domstol på anslagstavlan hos den förvaltningsenhet där jordbruksmarken är belägen och kan även kungöras på den förvaltningsenhetens webbplats. Borgenären får offentliggöra beslutet om försäljning av fast egendom i medierna. Borgenären står för publiceringskostnaderna. Försäljningen får ske tidigast 30 dagar efter det att beslutet om försäljning kungjordes på domstolens anslagstavla. Domstolen delger båda parterna, panthavande borgenär, övriga deltagare i förfarandet som har en registrerad förköpsrätt eller inlösenrätt och berörd förvaltningsmyndighet beslutet om försäljning (artikel 181 i ZIZ).

Som en allmän regel säljs fast egendom på offentlig auktion. En offentlig auktion genomförs som online-auktion, såvida inte domaren anser att det är lämpligare att den fasta egendomen säljs på offentlig auktion. Domaren får också besluta att en offentlig auktion för försäljning av fast egendom ska genomföras även om ingen budgivare har registrerat sig för den första offentliga auktionen online. Om inte domstolen beslutar något annat genomförs en offentlig auktion för försäljning av fast egendom i domstolens lokaler. Borgenärer, panthavande borgenärer och borgenärer med markfordringar får, under hela verkställighetsförfarandet och fram till dess att beslutet om försäljning utfärdas, tillåta att den fasta egendomen säljs genom att ta in bindande bud eller genom ett direkt bud (artikel 183 i ZIZ).

Ett beslut om försäljning av fast egendom ska innehålla

 1. en detaljerad beskrivning av den fasta egendomen, inklusive utrustning och inredning,
 2. servitut och andra gravationer som köparen måste godta,
 3. det värde på den fasta egendomen som domstolen har angett i sitt beslut,
 4. till vilket pris den fasta egendomen får säljas,
 5. tidsfristen för när köparen senast måste betala köpeskillingen,
 6. hur försäljningen ska gå till,
 7. vilket belopp budgivaren ska betala i deposition (artikel 184 i ZIZ).

Möjlighet att besiktiga tillgångar som säljs. En domstol får ge en person som är intresserad av att köpa den fasta egendomen möjlighet att på begäran och på egen bekostnad besiktiga egendomen. I beslutet om försäljning av den fasta egendomen fastställer domstolen hur visningen ska gå till och huruvida en exekutionstjänsteman ska närvara (artikel 176 i ZIZ). Intresserade köpare kan också söka efter föremål för försäljning i verkställighetsförfaranden och se fotografier i sökmotorn för försäljning på portalen e-dražbe (onlineauktioner) på SodneDrazbe.si. De tillgångar som säljs kan sökas och granskas enligt följande kriterier: domstol, målnummer, försäljningsform, försäljningsmetod, typ av försäljning, startdatum för försäljning, publiceringsstatus, föremål för försäljning, typ av föremål, stad, region, golv, yta, antal rum, byggnadsår, företag där aktieägaren har en andel och startpris. Sökningen kan också göras genom att skriva in text i relevant textruta.

Deposition. Alla som betalat en deposition på en tiondel av det fastställda värdet på den fasta egendomen senast tre arbetsdagar före en offentlig auktion har rätt att närvara vid auktionen. Borgenären, på vars begäran domstolen anordnar auktionen, är befriad från betalningen av depositionsavgiften. Detsamma gäller en panthavande borgenär eller en borgenär med markfordringar om deras fordringar överstiger depositionsbeloppet och om depositionen kan täckas av köpeskillingen, sett till dessa borgenärers ställning som prioriterade fordringsägare och det fastställda värdet på den fasta egendomen. Vid offentliga auktioner online måste undantag från betalning av depositionen föreslås tre arbetsdagar innan den offentliga auktionen online inleds. Depositioner från budgivare vars bud inte godtogs betalas tillbaka till deras bankkonton senast 15 dagar efter det att den offentliga auktionen avslutades eller efter det att förfarandet för att öppna skriftliga bud avslutades, om inte annat anges i lag (artikel 185 i ZIZ).

Utropspris. Första gången fast egendom bjuds ut till försäljning får den inte säljas till ett pris som understiger 70 % av det fastställda värdet. Om den fasta egendomen inte säljs vid den första försäljningen får domstolen på förslag av borgenären kungöra att en andra försäljning ska genomföras. Vid denna får den fasta egendomen inte säljas för mindre än halva sitt fastställda värde. Den andra försäljningen får genomföras tidigast 30 dagar efter den första försäljningen. Parterna, panthavande borgenär eller borgenärer med markfordringar kan genom att inge en förklaring till den domstol som ansvarar för verkställighetsförfarandet eller till en annan domstol förklara att de godkänner att den fasta egendomen säljs på auktion för mindre än 70 % av sitt fastställda värde vid den första försäljningen eller för mindre än halva sitt fastställda värde vid den andra försäljningen (artikel 188 i ZIZ).

Försäljning vid auktion och tilldelning. När en domstol har fastställt att villkoren för en försäljning har uppnåtts kungör den att auktionen kommer att inledas. Auktionen pågår så länge som budgivarna höjer sina bud. En budgivare är bunden av sitt bud tills ett högre bud lämnas (motbud). På en eller flera borgenärers begäran kan domstolen besluta om en kort paus för att ge deltagarna möjlighet att överväga om de ska höja det befintliga budet. Auktionen avslutas när ingen budgivare vill höja det befintliga budet och domaren två gånger har frågat om de vill höja budet. När auktionen har avslutats identifierar domstolen vilken budgivare som hade det högsta budet och förklarar att den fasta egendomen ska tilldelas den budgivaren. Domstolen utfärdar ett beslut om tilldelning av den fasta egendomen. Beslutet delges de parter som delgavs beslutet om försäljning och samtliga auktionsdeltagare. Beslutet om tilldelning kan inte överklagas. Oegentligheter vid auktionen kan tas upp i ett överklagande av beslutet om att tilldela köparen den fasta egendomen (artikel 189 i ZIZ).

Betalning av köpeskillingen. Efter tilldelningen måste köparen betala köpeskillingen inom den tidsfrist som anges i beslutet om försäljning (artikel 191 i ZIZ). Denna tidsfrist får vara högst sex månader räknat från dagen för försäljningen, oberoende av om hela köpeskillingen betalas med en gång eller om betalningen sker i form av delbetalningar (artikel 184 i ZIZ).

Överföring. Efter att beslutet om tilldelning har utfärdats och köpeskillingen har betalats utfärdar domstolen ett beslut om att den fasta egendomen ska överlåtas till köparen (överföring). När detta beslut har vunnit laga kraft registreras överföringen av äganderätten till köparen i fastighetsregistret, och de rättigheter och gravationer som belastar fastigheten stryks i enlighet med beslutet om tilldelning. I beslutet anger domstolen även när gäldenären måste lämna sitt hus eller sin lägenhet eller tömma sin företagslokal. Beslutet om överlåtelse av egendomen är även en exekutionstitel i fråga om skyldigheten att lämna och överlåta den fasta egendomen. Beslutet blir verkställbart när det har vunnit laga kraft (artikel 192 i ZIZ).

Offentlig auktion online av fast egendom. Den ändrade ZIZ-L (UL RS, nr 11/18) har infört ett antal ändringar av det sätt på vilket offentliga auktioner genomförs online. Detta område regleras i detalj av bestämmelserna om kungörelse om försäljning i sökmotorn och offentliga auktioner online i verkställighetsförfaranden (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku i spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, nr 195/20). Offentliga auktioner online finns på SodneDrazbe.si.

Registrering för en offentlig auktion online och godkännande av registrering. Intresserade köpare registrerar sig för en offentlig auktion online via e-dražbe-portalen med hjälp av ett SI-PASS-konto, väljer vilken roll de kommer att uppträda i som budgivare (t.ex. enbart budgivare eller budgivare som samtidigt är borgenär, panthavande borgenär eller borgenärer med markfordringar, eller som innehavare av teckningsrätt eller inlösenrätt), lämnar uppgifter om det konto på vilket en återbetalad deposition ska sättas in (om detta skiljer sig från kontot varifrån depositionen betalades), och anger om begär undantag från skyldigheten att betala deposition (om så är fallet bifogar de ett förslag för undantaget). För fastigheter som omfattas av särskilda köpevillkor måste de också lämna in handlingar som visar att de uppfyller dessa särskilda villkor. Om en deposition måste betalas för deltagande i en offentlig auktion online skickas beloppet för insättningen, det referensnummer som ska kopplas till betalningen och det konto dit depositionen ska betalas till den intresserade köparen när de registrerar sig för den offentliga auktionen online på e-dražbe-portalen. Om flera intresserade köpare tillsammans vill köpa ett föremål som ska säljas på en offentlig auktion online ska endast en av köparna registrera sig för den offentliga auktionen online och tillsammans med registreringen bifoga de handlingar som visar med vilka andelar de intresserade köparna kommer att ta över föremålet för försäljning, samt ett tillstånd att delta i den offentliga auktionen online för de andra intresserade köparnas räkning. Efter att ha undersökt registreringen för den offentliga auktionen online och kontrollerat om den intresserade köparen har betalat depositionen godkänner eller avvisar kungörelsens författare registreringen och informerar den intresserade köparen om sitt beslut via e-dražbe-portalen. Om registreringen avvisas måste en orsak till avslaget anges.

Om registreringen godkänns tilldelas budgivaren ett unikt kodnummer på e-dražbe-portalen, som kan användas för att delta anonymt i den offentliga auktionen online.

En offentlig auktion online. En offentlig auktion online inleds automatiskt vid den tidpunkt som fastställs i försäljningsordern eller i kungörelsen om offentlig auktion online när auktionen inleds, och varar så länge som fastställs i försäljningsordern eller i kungörelsen om offentlig auktion online. Budgivaren höjer startpriset eller det för närvarande mest fördelaktiga budet med åtminstone den budökning som fastställts i försäljningsordern eller i kungörelsen om offentlig auktion online. Om budökningen inte är fastställd får budgivaren höja budet med ett belopp som han eller hon själv fastställer. Under den offentliga auktionen online underrättas budgivaren om det högsta budet via e-dražbe-portalen och om huruvida det egna budet för närvarande är det högsta. Om ett bud lämnas två minuter före utgången av den offentliga onlineauktionen förlängs auktionstiden (vid varje tillfälle) med ytterligare två minuter.

Rapport om hur den offentliga auktionen online förlöper. När en offentlig auktion på nätet har slutförts genereras automatiskt en rapport om auktionens förlopp. Den är tillgänglig för anbudsgivare via e-dražbe-portalen i anonymiserad form och för författarna till kungörelsen i icke-anonymiserad form.

Försäljning av en rättighet/aktieägares ägarintresse

Verkställighet av en aktieägares ägarintresse sker genom att man registrerar verkställighetsbeslutet, säljer ägarintresset och betalar fordringsägaren från intäkterna från försäljningen. Genom verkställighetsbeslutet förbjuder domstolen aktieägaren att avyttra sina ägarintressen. Domstolen delger verkställighetsbeslutet om företaget och registrerar det i domstolens företagsregister. Genom denna registrering förvärvar fordringsägaren en pant på aktieägarens ägarintresse. Panträtten ska även gälla alla personer som senare förvärvar ägarandelar. Bestämmelserna i denna lag om verkställighet avseende fast egendom (artikel 164 i ZIZ) tillämpas i tillämpliga delar på indrivning av en aktieägares ägarintresse. Liksom när det gäller fast egendom kan en aktieägares ägarintresse säljas på en offentlig auktion online.

2. Tredje part med rätt att genomföra försäljningen

Lös egendom

Lös egendom säljs på en offentlig auktion av en exekutionstjänsteman. På egen bekostnad får denne dock bemyndiga en auktionsförrättare att förrätta själva auktionen om den lösa egendomens värde och kvalitet gör detta nödvändigt. Auktionen är öppen för allmänheten (artikel 93 i ZIZ och artikel 92 i bestämmelserna om exekutionstjänstemäns tjänsteutövning).

Lös egendom får även säljas genom ett direkt avtal mellan köparen och exekutionstjänstemannen eller en privatperson som gör transaktioner på provision. Direkt efter utmätningen fastställer exekutionstjänstemannen hur och när egendomen ska säljas och anger detta i utmätningsprotokollet. Detta sker med beaktande av principen om att bästa möjliga pris ska uppnås (artikel 93 i ZIZ).

Fast egendom

Offentliga auktioner av fast egendom förrättas av domare. Offentliga auktioner online av fast egendom genomförs automatiskt på onlineportalen SodneDrazbe.si.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Inga andra typer av auktioner erkänns i slovensk rätt för verkställighetsförfaranden. I konkursförfaranden tillåter slovensk rätt utöver alternativet med en offentlig auktion online en offentlig auktion med höjning och en offentlig auktion med sänkning av startpriset. Lös och fast egendom kan även säljas på olika sätt. Lös egendom kan säljas i enlighet med ett direkt avtal mellan en köpare och en exekutionstjänsteman, en administratör eller en privatperson som ägnar sig åt provisionsbaserade transaktioner i stället för på en offentlig auktion (artikel 93.1 i ZIZ). Fast egendom säljs på en offentlig auktion om borgenärer, panthavande borgenärer och borgenärer med markfordringar när beslutet om försäljning utfärdas inte godtar att

 • den fasta egendomen ska säljas genom att ta in bindande anbud, eller
 • den fasta egendomen inte säljs enligt ett direkt avtal inom en viss tid (artikel 183 i ZIZ).

4. Information om nationella register över tillgångar

I Slovenien finns följande register över tillgångar:

 • Fastighetsregistret för äganderätt till och andra sakrätter i fast egendom.
 • Registret över motorfordon.
 • Sloveniens fartygsregister.
 • Luftfartsregistret.
 • Värdepappersregistret.
 • Registret över kvarstad och beslagtagen lös egendom, registret över bankkonton.
 • Registret över mottagare av lön och andra inkomster (t.ex. pensioner).

Dessa register förs elektroniskt. En särskild institution ansvarar för vart och ett av registren.

Åtkomst till registren beviljas var och en som visar att den har ett rättsligt intresse av att få åtkomst till registren (artikel 4.6 i ZIZ). En borgenär kan visa att denne har ett sådant rättsligt intresse genom att överlämna en exekutionstitel (t.ex. en verkställbar dom) i vilken gäldenären förpliktas att betala borgenärens fordran. I så fall kan borgenären begära ut uppgifter om gäldenärens egendom från den registeransvariga institutionen. Domstolar har elektronisk åtkomst till många av dessa register.

För att få ut uppgifter från dessa register behöver man inte betala några domstolsavgifter. Vissa av de aktörer som driver dessa databaser (register) får emellertid begära att borgenärerna betalar en liten avgift (t.ex. Sloveniens sjukförsäkringsinstitut (Zavod za zdravstveno zavarovanje), som för registret över mottagare av lön och andra inkomster (som t.ex. pensioner), tar exempelvis ut en avgift på 4,00 euro för att lämna ut information om gäldenärens sysselsättningssituation). Betalningen kan även göras elektroniskt.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Enligt artikel 4.6 i ZIZ måste en registeransvarig institution på en borgenärs begäran lämna ut information om gäldenärers tillgångar till borgenärer om borgenären har visat att han eller hon har ett rättsligt intresse av åtkomst till registret (t.ex. en exekutionstitel). Det gäller följande operatörer:

 • Sloveniens sjukförsäkringsinstitut lämnar ut information om mottagare av lön och annan personlig inkomst (t.ex. pensioner).
 • Republiken Sloveniens byrå för offentliga rättshandlingar och närstående tjänster (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES) tillhandahåller information från registret över bankkonton.
 • Det centrala värdepappersclearingföretaget (Centralna klirinško depotna družba d.d., KDD) förmedlar information från värdepappersregistret,
 • Den domstol som för domstolsregistret lämnar ut information om andelar i företag och annat ägarintresse i juridiska personer. Via domstolsregistrets webbplats går det även att få åtkomst till registret på elektronisk väg.
 • Den domstol som för fastighetsregistret lämnar ut information om fast egendom som en gäldenär har äganderätt till.
 • Inrikesministeriet tillhandahåller information från registret över registrerade motor- och släpfordon.
 • Sloveniens sjöfartsmyndighet tillhandahåller information från fartygsregistret (fartyg under 24 m).
 • Luftfartsmyndigheten tillhandahåller information från luftfartygsregistret.

En borgenär kan oftast få åtkomst till ett register genom att från den registeransvariga institutionen begära ut uppgifter om gäldenärens tillgångar. En borgenär kan få tillgång till vissa register (t.ex. domstolsregistret) på elektronisk väg (via webbplatsen).

Det är inte nödvändigt att företrädas av advokat för att få ut information om gäldenärens tillgångar och obetalda skatter. Vissa databasansvariga (t.ex. Sloveniens sjukförsäkringsinstitut) tar ut en liten avgift på 4,00 euro för information om gäldenärens sysselsättningssituation. Avgiften kan betalas elektroniskt.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Sedan den 1 februari 2021 har offentliga auktioner av fast egendom och rättigheter i verkställighetsförfaranden, som en allmän regel och i enlighet med beslutet om uppfyllande av de tekniska villkoren för användning av sökmotorn för försäljning och för genomförande av offentliga auktioner för fast egendom online i verkställighetsförfaranden (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, UL RS, nr 3/2021), genomförts online enligt föreskrifterna i bestämmelserna om kungörelse om försäljning i sökmotorn och offentliga auktioner online i verkställighetsförfaranden. (UL RS, No 195/2020).

Tillgång till information om föremål som är ute för försäljning är kostnadsfri. Registrering via SI-PASS-systemet (mer information finns på https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/) gör det möjligt att delta i en auktion oavsett var man befinner sig. Det garanterar också deltagarens anonymitet.

Tillgång till webbplatsen finns på https://sodnedrazbe.si/.

Senaste uppdatering: 15/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.