Offentliga auktioner

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Auktioner offentliggörs via kungörelser som publiceras i avdelningen för ”Administración de Justicia” (rättsskipning) på den portal som tillhör B.O.E. (Boletín Oficial del Estado, Spaniens officiella kungörelseorgan) och på själva auktionsportalen.

Värderingar genomförs inom ramen för rättsliga förfaranden som fastställts för detta ändamål (artikel 637 i civilprocesslagen – Ley de Enjuiciamiento Civil). Detta sker genom att experter utses. Ibland behövs ingen värdering eftersom auktionsvärdet redan har fastställts, t.ex. vid utmätningar. En värdering behövs inte heller vid frivilliga auktioner, där tillgångarna läggs ut till försäljning utan ett minimipris och utan ett beräknat värde, eller till det värde som parterna har föreslagit.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Enligt spansk lag får försäljningen även genomföras av särskilda personer eller enheter, både offentliga och privata. Om domstolen tillåter detta måste försäljningen eller auktionen i så fall följa den enhetens regler, förutsatt att dessa inte är oförenliga med målet att verkställa eller skydda intressena hos både den verkställande parten och den part mot vilken verkställigheten genomförs, enligt artikel 641 i civilprocesslagen.

I första punkten i ovannämnda artikel anges att advokatsamfundet (Colegios de Procuradores) får utföra dessa uppgifter, och det har inrättat sin egen elektroniska auktionsportal för det ändamålet.

Det går även att hitta exempel på att konkursförvaltare genomför direkt försäljning under likvidationsfasen av ett insolvensförfarande.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

För närvarande offentliggörs alla auktioner som hålls i Spanien på auktionsportalen, både offentliga auktioner och auktioner som förrättas av notarier. Administrativa auktioner (t.ex. auktioner som förrättas av statskassan eller socialförsäkringsmyndigheten) ingår dock inte, även om det finns planer på att i framtiden införliva dessa i portalen.

På portalen anges inte heller försäljningar som redan har rapporterats av särskilda enheter, dvs. försäljningar enligt ett insolvensförfarande där domstolen har godkänt en annan form av avyttring, och verkställighetsförfaranden där parterna gemensamt kommer överens om en annan form av avyttring genom att underteckna ett köpeavtal (artikel 640 i civilprocesslagen).

4. Information om nationella register över tillgångar

  • Fast egendom: Fastighetsregistret tillhandahåller information om fast egendom som lagts ut till auktion, t.ex. uppgifter om egendomens ägare, fysiska skick och läge samt rättigheter som tillkommer eller bördor som belastar den fasta egendomen, t.ex. en nyttjanderätt till egendomen.
  • Lös egendom: Det finns även ett register över lös egendom. I detta ingår luftfartyg, fartyg, bilar och andra motorfordon, industrimaskiner, företagslokaler och kapitalvaror.
  • Andra register över tillgångar: På grund av vissa tillgångars karaktär offentliggörs information om sådana tillgångar med hjälp av särskilda metoder. Detta gäller t.ex. immateriella tillgångar vid den spanska patent- och varumärkesbyrån.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

Fastighetsregistret och registret över lös egendom fyller detta syfte, eftersom båda registren ger tillgång till information om vem som äger en tillgång och om alla tillgångens borgenärer.

Det är även möjligt att konsultera uppgifterna på fastighetsregistrets webbplats. I fastighetsregistret offentliggörs en hänvisning till den tillgång som ska auktioneras ut, och auktionsportalen skapar en länk som gör det möjligt att visa tillgången via satellit med hjälp av plattformar som Google Earth.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Auktionsportalen

Senaste uppdatering: 17/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.