Offentliga auktioner

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

1. Offentliggörande och prissättning vid försäljning av utmätta tillgångar

Utmätt egendom säljs genom Kronofogdemyndigheten. Egendomen säljs på offentlig auktion eller underhand. När det gäller lös egendom kan uppdrag lämnas till extern auktionshållare. Fastigheter kan lämnas för försäljning av fastighetsmäklare.

Kronofogdemyndigheten kan ge tillstånd till gäldenären att sälja egendomen själv. I samband med det beslutas om anstånd med den exekutiva försäljningen. Gäldenären kan även komma överens med borgenären att lösa situationen på något annat sätt. Borgenären kan då återkalla utmätningen.

Den utmätta egendomen ska alltid värderas av förrättningsmannen. Kronofogdemyndigheten låter ibland en sakkunnig värdera egendomen och göra en utförlig beskrivning. Sakkunnig värderingsman används regelmässigt vid värdering av fastigheter och bostadsrätter. Men även när det gäller annan mer värdefull egendom anlitas ofta sakkunnig värderingsman.

Kronofogdemyndigheten publicerar (kungör) de exekutiva försäljningarna på sin egen webbplats. Ofta marknadsförs försäljningen även på någon annan webbplats i syfte att locka spekulanter. Försäljningen kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar som är en webbaserad tidning som innehåller kungörelser från många myndigheter och kommuner. Syftet med att kungöra där är främst att hitta okända borgenärer och andra som berörs av försäljningen.

På Kronofogdemyndighetens webbplats publiceras information om försäljningen. Där anges bl.a. uppskattat värde, beskrivning av egendomen, bilder och andra dokument bifogas. Där anges villkoren för försäljningen och vad en köpare har att iaktta i samband med försäljningen. Om Kronofogdemyndigheten låter någon annan sköta försäljningen så hittas motsvarande information på dennes webbplats. Ofta finns informationen även på Kronofogdemyndighetens webbplats.

Kronofogdemyndigheten genomför alltid en visning av den egendom som ska säljas. Detta för att köparen ska kunna uppfylla sin undersökningsplikt.

Den exekutiva försäljningen går till så att det högsta budet prövas. Finns flera budgivare så bestäms detta genom budgivning med bud och överbud. Om myndigheten istället använder underhandsförsäljning med anbud så avgörs vem som har det högsta budet vid anbudsöppningen.

Om försäljningen sker genom elektronisk auktion ska den som vunnit budgivningen erlägga betalning inom 48 timmar. Betalning sker då normalt med betal- eller kontokort. Vid försäljning på traditionell auktion på plats ska betalning ske i direkt anslutning till auktionen med betal- eller kontokort, postväxel, check eller kontanter.

När det gäller köp av egendom för mer än 10 000 SEK får Kronofogdemyndigheten ge anstånd med betalning upp till en månad. En handpenning om 10% måste alltid lämnas direkt.

2. Tredje parter med rätt att genomföra försäljningen

Försäljning av utmätt egendom sker som huvudregel genom offentlig auktion som genomförs av Kronofogdemyndigheten. Myndigheten har möjlighet att överlämna försäljning till extern aktör. När det gäller lös egendom kan myndigheten uppdra åt annan att hålla auktion. Beträffande fast egendom har myndigheten möjlighet att anlita en fastighetsmäklare att genomföra försäljningen.

3. Auktionstyper för vilka reglerna eventuellt inte är tillämpliga fullt ut

Försäljning delas in i fyra olika kategorier, lös egendom, skepp, luftfartyg och fastigheter. För de olika kategorierna gäller delvis olika regler. Närmare om vilka regler som gäller anslås tillsammans med kungörelsen av försäljningen. För försäljning på begäran av bostadsrättsförening när nyttjanderätten förverkats s.k. tvångsförsäljning, gäller vissa särskilda bestämmelser.

4. Information om nationella register över tillgångar

I sin tillgångsutredning har Kronofogdemyndigheten möjlighet att söka i eller ställa frågor till olika register t.ex:

  • Fastighetsregistret; innehåller alla fastigheter i Sverige
  • Vägtrafikregistret; samtliga registrerade civila fordon i Sverige
  • Skatteregistret; information om utbetalningar
  • Försäkringskassan; information om utbetalningar
  • Pensionsmyndigheten; information om utbetalningar
  • Näringslivsregistret; uppgifter om samtliga svenska aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar in­klusive bostadsrättsföreningar samt enskilda firmor
  • Värdepappersregistret; förs av Euroclear och innehåller uppgift om innehav av alla börsnoterade aktier
  • Fartygsregistret; information om alla svenska skepp
  • Luftfartygsregistret; information om alla svenska luftfartyg
  • Vapenregistret, innehav av skjutvapen

Registren förs elektroniskt och Kronofogdemyndigheten har möjlighet att ställa frågor elektroniskt till flertalet. Om uppgifterna i registret omfattas av sekretess har Kronofogdemyndigheten ändå rätt att få del av dessa för att kunna utreda om gäldenären har någon utmätningsbar tillgång. Det tas normalt inte ut någon avgift när myndigheten ställer dessa frågor.

I vissa register antecknas även när Kronofogdemyndigheten tar någon egendom i anspråk, t.ex. fastighetsregistret, fartygsregistret och luftfartygsregistret.

5. Information om databaser som gör det möjligt för borgenärer att identifiera gäldenärers tillgångar eller fordringar

I dagsläget kan inte Kronofogdemyndigheten erbjuda någon e-tjänst till sökanden för identifiering av gäldenärers tillgångar eller fordringar.

6. Information om offentliga auktioner på nätet

Kronofogdemyndigheten har sedan år 2014 möjlighet att använda sig av elektroniska auktioner, s.k. nätauktioner. Möjligheten är begränsad till lös egendom. Stöd för att använda elektroniska auktioner går att finna i 9 kap. utsökningsförordningen som stadgar hur bud får avges.

I en utredning som lämnats till regeringen i november 2016 föreslås att även fastigheter ska kunna säljas på elektronisk auktion. Förfarandet vid fastighetsförsäljning är mer komplicerat och kräver fler författningsändringar än beträffande lös egendom för att kunna medge elektronisk auktion.

Det finns idag inget hinder att delta i en nätauktion från utlandet.

Samtliga nätauktioner publiceras på Kronofogdemyndighetens webbplats.

Om försäljningen sker genom en extern auktionshållare publiceras nätauktionen på deras webbplats. En extern auktionshållare ska i uppdraget föreskrivas att följa reglerna om försäljning i 9 kap utsökningsbalken och 9 kap utsökningsförordningen. Avtal med extern auktionshållare tas som regel fram genom offentlig upphandling. Där ställs krav på bl.a. leverantörens ekonomiska ställning och yrkeskvalifikationer.

Den som önskar delta i en nätauktion måste registrera sig webbplatsen för att kunna lämna bud. All budgivning är dock offentlig och kan följas utan att först registrera sig. Vid registreringen anges bl.a. personnummer, e-post, adress, telefonnummer och ett alias som används vid publicering av bud. Det finns inget krav att budgivaren måste legitimera sig. Om budgivaren saknar svenskt personnummer eller av annan anledning inte vill eller kan använda sig av online-registrering finns möjlighet till manuell registrering.

Köpeskillingen vid en nätauktion erläggs genom betal- eller kontokort.

Det finns ingen möjlighet att delta i nätauktion genom deltagande på plats i myndighetens lokaler.

Budgivning sker med bud och överbud fram till en viss angiven tidpunkt. Om ett bud läggs när det återstår mindre än två minuter förlängs tidpunkten med ytterligare två minuter.

Kronofogdemyndigheten svarar på frågor via telefon och e-post men det kan vara svårt att få svar om det är kort tid kvar av auktionen. Myndigheten svarar på svenska men ska även kunna ge grundläggande information på de nationella minoritetsspråken samt ge information och vägledning till vissa minoritetsgrupper inom särskilda förvaltningsområden. Det finns ofta möjlighet att få hjälp med frågor som ställs på andra språk.

Kronofogdemyndigheten översätter handlingar som rör försäljning endast i undantagsfall, t.ex. när det är uppenbart att en stor kundkrets befinner sig utomlands.

Offentlighetsprincipen gör att många uppgifter som finns hos svenska myndigheter är offentliga. Uppgift om vem som ligger bakom budet i en pågående auktion lämnas dock inte ut. Även i övrigt kan det föreligga sekretess för vissa känsliga uppgifter men det prövas särskilt i varje enskilt fall om någon begär ut uppgiften

Senaste uppdatering: 05/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.