Европейско удостоверение за наследство


Национална информация и онлайн формуляр във връзка с Регламент № 650/2012, който улеснява гражданите при решаването на правните въпроси, свързани с международно наследяване


Регламент (ЕО) № 650/2012 от 4 юли 2012 г., който се прилага от 17 август 2015 г., улеснява гражданите при решаването на правните въпроси, свързани с международно наследяване, като гарантира, че дадено трансгранично наследяване се третира по последователен начин, съгласно един-единствен закон и от един-единствен орган.

Регламентът се прилага между всички държави членки с изключение на Дания и Ирландия.

С Регламента се въвежда също европейско удостоверение за наследство. Европейското удостоверение за наследство се издава от компетентния по наследяването орган и може да се използва от наследници, заветници, изпълнители на завещания и управители на наследствено имущество с цел доказване на правното им положение и упражняване на правата или правомощията им в други държави членки. След като бъде издадено, европейското удостоверение за наследство се признава във всички държави членки, като за това не се изисква специална процедура.

За допълнителна информация, моля, посетете страницата ни относно наследството или направете справка в нашето ръководство за гражданите относно трансграничното наследяване.

Въпреки че настоятелно се препоръчва попълването на формуляра за европейско удостоверение за наследство онлайн, съществува възможност за изтегляне на Word Word  версия (194 KB) bg на формуляра. Имайте обаче предвид, че съдържанието на формуляра напълно съответства на приложенията към Регламента и че техният текст не трябва да се променя. Промяната на предоставения текст би могла да се отрази на действителността на формуляра.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница съдържа специални национални информационни документи, някои от които предоставят информация за компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

За ваша информация, ако в рамките на 30 минути не извършите никакво действие, въведената от вас информация ще бъде загубена, освен ако не сте я запазили!

  • Формуляр V - Европейско удостоверение за наследство
    • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 25/04/2022