Evropské dědické osvědčení


Informace z jednotlivých členských zemí a online formulář týkající se nařízení č. 650/2012, jímž se pro občany zjednodušuje řešení právních aspektů mezinárodních dědických řízení


Nařízení 650/2012 ze dne 4. července 2012, které je použitelné ode dne 17. srpna 2015, občanům ulehčuje řešení právních aspektů mezinárodního dědictví tím, že zajišťuje, aby přeshraniční dědická řízení byla vedena podle jediného práva jediným orgánem.

Nařízení se použije mezi všemi členskými státy s výjimkou Dánska a Irska.

Nařízení rovněž zavádí evropské dědické osvědčení. Evropské dědické osvědčení vydává orgán projednávající dědictví a dědicové, odkazovníci, vykonavatelé závěti a správci pozůstalosti jej mohou použít k prokázání svého postavení a výkonu práv nebo pravomocí v jiných členských státech. Vydané evropské dědické osvědčení bude uznáno ve všech členských státech bez nutnosti zvláštního řízení.

Další informace naleznete na naší stránce věnované dědickým řízením nebo v naší příručce s vodítky pro občany při přeshraničním dědictví.

Velmi doporučujeme vyplnit online formulář evropského dědického osvědčení, existuje však rovněž možnost stáhnout si formulář tohoto osvědčení ve formátu Word Word (192 KB) cs. Obsah formuláře by měl však zcela odpovídat přílohám nařízení a jeho znění by tedy nemělo být měněno. Jakékoliv změny znění formuláře mohou mít vliv na jeho platnost.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje zvláštní vnitrostátní informační přehledy, z nichž některé poskytují informace o příslušných orgánech, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

  • Formulář V - Evropské dědické osvědčení
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 25/04/2022