Europæisk arvebevis


National information og onlineformular vedrørende forordning nr. 650/2012, som gør det lettere for borgerne at håndtere de juridiske aspekter af en international arvesag


Forordning (EF) nr. 650/2012 af 4. juli 2012, der finder anvendelse fra den 17. august 2015, gør det lettere for borgerne at håndtere de retlige aspekter af en international arvesag ved at sikre, at en grænseoverskridende arvesag behandles sammenhængende efter et enkelt lands lovgivning og af en enkelt myndighed.

Forordningen finder anvendelse i alle medlemsstater i Den Europæiske Union.

Ved forordningen indføres også et europæisk arvebevis. Arvebeviset udstedes af den myndighed, der behandler boet, og kan anvendes af arvinger, legatarer, bobestyrere og kuratorer til at bevise deres status og udøve deres rettigheder eller beføjelser i andre medlemsstater. Når det er udstedt, vil det europæiske arvebevis blive anerkendt i alle medlemsstater, uden at der kræves nogen særlig procedure i den anledning.

Yderligere oplysninger findes på vores side om arvesager, eller i vores borgervejledning om grænseoverskridende arvesager.

Det anbefales at udfylde blanketten til det europæiske arvebevis online, men det er muligt at downloade Word Word (157 KB) da versionen af arvebeviset. Vær dog opmærksom på, at blankettens indhold fuldt ud svarer til bilagene til forordningen, og at teksten i den ikke bør ændres. Ændring af den pågældende tekst kan have betydning for blankettens gyldighed.

Indsendelse af formularer til den kompetente myndighed

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder særlige nationale faktablade, hvoraf nogle indeholder oplysninger om de kompetente myndigheder, som de udfyldte blanketter skal sendes til.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".

Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2024, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

Bemærk, at hvis der er mere end 30 minutters inaktivitet, forsvinder alle de indtastede oplysninger, medmindre der er gemt et udkast!

  • Formular V - Europæisk arvebevis
    • på dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering : 25/04/2022