Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο


Εθνικές πληροφορίες και ηλεκτρονικό έντυπο σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 650/2012, που καθιστά ευκολότερο για τους πολίτες να διαχειρίζονται τις νομικές πτυχές μιας διεθνούς κληρονομικής διαδοχής


Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012, της 4ης Ιουλίου 2012, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015, καθιστά ευκολότερη για τους πολίτες τη διαχείριση των νομικών πτυχών της διεθνούς κληρονομικής διαδοχής, διασφαλίζοντας τη συνεκτική αντιμετώπιση μιας διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής με βάση ένα δίκαιο και από μία μόνο αρχή.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών πλην της Δανίας και της Ιρλανδίας.

Ο κανονισμός καθιερώνει επίσης το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από την αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής μπορεί να χρησιμοποιείται από τους κληρονόμους, τους κληροδόχους, τους εκτελεστές διαθήκης ή τους διαχειριστές της περιουσίας για να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και να ασκούν τα δικαιώματα ή τις εξουσίες τους σε άλλα κράτη μέλη. Εφόσον εκδοθεί, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας σχετικά με την κληρονομική διαδοχή ή να συμβουλευτείτε τον οδηγό του πολίτη για τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές.

Ενώ συνιστάται μετ’ επιτάσεως η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου ECS, παρέχεται η δυνατότητα τηλεφόρτωσης του εντύπου ECS σε μορφή Word Word (215 KB) el. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το περιεχόμενο του εντύπου αντιστοιχεί απολύτως στα παραρτήματα του κανονισμού και ότι το κείμενο που περιλαμβάνεται σε αυτά δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η τροποποίηση του περιεχόμενου κειμένου θα μπορούσε να επηρεάσει την εγκυρότητα του εντύπου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα επιγραμμικά επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.  Εάν έχετε ήδη αρχίσει ένα έντυπο και αποθηκεύσει ένα σχέδιο, μπορείτε να το φορτώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2022, θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου στα ηλεκτρονικά (δυναμικά) έντυπα που συμπληρώνονται για τους σκοπούς των εν λόγω διαδικασιών και δικών. Εξαίρεση σ΄ αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα έντυπα δημόσιων εγγράφων, κατά τη συμπλήρωση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

  • Έντυπο V - Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο
    • στα ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση : 22/06/2021