Euroopa pärimistunnistus


Riiklik teave ja veebivorm, mis on ette nähtud määrusega nr 650/2012, et aidata kodanikel lahendada rahvusvaheliste pärimisasjadega seotud õigusküsimusi


4. juuli 2012. aasta määrusega nr 650/2012, mida kohaldatakse alates 17. augustist 2015, on kodanike jaoks lihtsustatud rahvusvaheliste pärimisasjade lahendamist, tagades, et piiriüleseid pärimisasju menetletakse kooskõlastatult ühe õiguse alusel ja ühe ametiasutuse poolt.

Määrust kohaldatakse kõigi liikmesriikide, välja arvatud Taani ja Iirimaa vahel.

Määrusega on kehtestatud ka Euroopa pärimistunnistus. Pärimisasja menetleva ametiasutuse välja antud pärimistunnistust saavad pärijad, annakusaajad, testamendi täitjad ja pärandi hooldajad kasutada oma staatuse tõendamiseks ja õiguste või volituste kasutamiseks muudes liikmesriikides. Pärimistunnistust tunnustavad kõik liikmesriigid ilma erimenetluseta kohe pärast selle välja andmist.

Lisateavet leiate meie pärimisasju käsitlevalt veebisaidilt või meie juhendist kodanikule rahvusvaheliste pärimisküsimuste kohta.

Pärimistunnistuse vorm soovitatakse täita võrgus, kuid vormi on võimalik alla laadida ka Wordi Word (220 KB) et vormingus. Olgu siiski märgitud, et vormi sisu vastab täielikult määruse lisadele ning neis esitatud teksti ei tohi muuta. Teksti muutmine võib mõjutada vormi kehtivust.

Vormide esitamine pädevale asutusele

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on avaldatud temaatilised riiklikud teabelehed, millest mõned sisaldavad teavet selle kohta, millistele pädevatele asutustele tuleb täidetud vormid saata.

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".

Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vaatamata sellele jätkuvad tsiviilõiguse valdkonnas ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Kuni 2024. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses eespool nimetatud menetlustega. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki valida ei tohiks.

  • Vorm V - Euroopa pärimistunnistus
    • järgmises keeles: eesti keel
      Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
    • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 25/04/2022