Eiropas mantošanas apliecība


Valsts informācija un tiešsaistes veidlapa, kas ir saistīta ar Regulu Nr. 650/2012: noderīga palīdzība starptautiskās mantošanas juridisko aspektu risināšanā


Līdz ar 2012. gada 4. jūlija Regulu 650/2012, ko piemēro no 2015. gada 17. augusta, iedzīvotājiem ir kļuvis vienkāršāk risināt starptautiska mēroga mantošanas tiesiskos aspektus: tiek nodrošināts, ka pārrobežu mantošanas gadījumi tiek risināti konsekventā veidā, pateicoties tam, ka piemēro tikai vienas valsts tiesību normas un lietu izskata tikai viena valsts iestāde.

Regula attiecas uz visām dalībvalstīm, izņemot Dāniju un Īriju.

Ar regulu ir ieviesta arī Eiropas mantošanas apliecība (EMA). EMA tiek izsniegta valsts iestādē, kas izskata mantojuma lietas; mantinieki, legatāri, testamenta izpildītāji un mantojuma aizgādņi (pārvaldnieki) to var izmantot, lai citās dalībvalstīs pierādītu savu statusu un īstenotu savas tiesības vai pilnvaras. Tiklīdz EMA ir izdota, to atzīst visās dalībvalstīs bez jebkādām papildu procedūrām.

Papildu informācija ir iegūstama mūsu vietnē par mantošanu, kā arī pārrobežu mantošanas rokasgrāmatā.

Lai gan EMA veidlapu ieteicams aizpildīt tiešsaistē, pastāv iespēja lejupielādēt EMA veidlapas Word Word (181 KB) lv versiju. Tomēr jānorāda, ka veidlapas saturs pilnībā atbilst regulas pielikumiem un ka tajos minēto tekstu nevajadzētu mainīt. Ja minēto tekstu maina, veidlapa varētu vairs nebūt derīga.

Veidlapu iesniegšana kompetentajai iestādei

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir īpašas valstu faktu lapas, dažas sniedz informāciju par kompetentajām iestādēm, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".

No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2024. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

Ievērojiet, ka, pārsniedzot 30 lietotāja neaktivitātes minūtes, visa ievadītā informācija zudīs, ja vien nesaglabāsiet uzmetumu.

  • V veidlap - Eiropas mantošanas apliecība
    •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 25/04/2022