Europese erfrechtverklaring


Nationale informatie en onlineformulier betreffende Verordening (EU) nr. 650/2012 waardoor het voor burgers makkelijker wordt de juridische aspecten van een internationale erfenis af te wikkelen


Verordening (EU) nr. 650/2012 van 4 juli 2012, die van toepassing is met ingang van 17 augustus 2015, maakt het voor burgers eenvoudiger om de juridische aspecten van een internationale erfopvolging af te handelen door ervoor te zorgen dat een grensoverschrijdende erfopvolging samenhangend, onder een enkel rechtsstelsel en door een enkele autoriteit wordt behandeld.

De verordening is van toepassing in alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken en Ierland.

De verordening voorziet ook in de invoering van een Europese erfrechtverklaring. De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de autoriteit die de erfopvolging behandelt en is bestemd voor erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair en beheerders van de nalatenschap die zich in een andere lidstaat dienen te beroepen op hun hoedanigheid of de daaraan verbonden rechten of bevoegdheden dienen aan te tonen. Zodra de erfrechtverklaring is afgegeven, wordt zij in alle lidstaten erkend zonder dat er daartoe een speciale procedure vereist is.

Meer informatie vindt u op onze pagina over erfopvolging of u kunt onze gids voor burgers over grensoverschrijdende erfopvolging raadplegen.

Hoewel het sterk wordt aanbevolen het formulier inzake de Europese erfrechtverklaring online in te vullen, kan ook de Word-versie Word (200 KB) nl van dat formulier worden gedownload. Er zij echter op gewezen dat de inhoud van het formulier volledig overeenstemt met de bijlagen bij de verordening en dat de tekst ervan niet mag worden gewijzigd. Wijziging van de verstrekte tekst kan van invloed zijn op de geldigheid van het formulier.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat speciale nationale informatiebladen, waarvan sommige informatie bevatten over de bevoegde autoriteiten waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2024 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

  • Formulier V - Europese erfrechtverklaring
    • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 25/04/2022