Europejskie poświadczenie spadkowe


Informacje krajowe oraz formularz internetowy z zakresu rozporządzenia nr 650/2012, które ułatwia obywatelom rozwiązanie kwestii prawnych związanych z dziedziczeniem międzynarodowym


Rozporządzenie nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., mające zastosowanie od 17 sierpnia 2015 r., ułatwia obywatelom zajmowanie się prawnymi aspektami dziedziczenia międzynarodowego poprzez zapewnienie, by sprawy dotyczące spadków transgranicznych były rozpatrywane w sposób spójny, na gruncie jednego systemu prawnego i przez jeden organ.

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii i Irlandii.

Rozporządzenie wprowadza także europejskie poświadczenie spadkowe. Europejskie poświadczenie spadkowe, wydawane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku spadkowego można wykorzystać, gdy zachodzi konieczność udowodnienia ich statusu i wyegzekwowania ich praw lub uprawnień w innych państwach członkowskich. Europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej dziedziczeniu lub w poradniku dla obywateli dotyczącym transgranicznych spraw spadkowych.

Zdecydowanie zaleca się wypełnienie europejskiego poświadczenia spadkowego online, istnieje jednak możliwość ściągnięcia wersji Word Word (196 KB) pl. Zwracamy jednak uwagę, że treść formularza w pełni odpowiada załącznikom do rozporządzenia i że nie należy zmieniać tekstu w nim zawartego. Wprowadzenie zmian w tekście może mieć wpływ na ważność formularza.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera zestawienia informacji dotyczących różnych krajów, w tym informacji na temat właściwych organów, którym należy przesyłać wypełnione formularze.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2024 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

Uwaga: jeżeli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wprowadzona treść zostanie utracona, jeżeli nie zapisano wersji roboczej!

  • Formularz V - Europejskie poświadczenie spadkowe
    • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2022