Адаптиране на вещни права

Наследниците в една държава от ЕС могат да се ползват от наследствени права в друга държава от ЕС, когато тези права са адаптирани, така че да съответстват в значителна степен на правата в държавата, в която те пребивават.

Обща информация

В Регламента за наследяването се предвижда, че вещно право (върху недвижимо или движимо имущество), на което наследник или заветник има право, но което е непознато в държавата от ЕС, в която се прави позоваване на вещното право, трябва да се адаптира към най-близкото равностойно вещно право съгласно законодателството на тази държава от ЕС с цел наследниците и заветниците да могат да се ползват от права, възникнали или прехвърлени им при трансгранично наследяване. При адаптирането на правото следва да бъдат взети предвид целите и интересите, преследвани от конкретното вещно право, и произтичащите от него последици.

В този контекст Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела е публикувала информационни страници относно националното право, на които се обяснява следното:

  • вещните права, които могат да възникнат в резултат на наследяване,
  • дали такива права се вписват в регистър на правата върху недвижимо или движимо имущество,
  • последиците, произтичащи от тяхното вписване,
  • специалните правила и процедури за адаптирането на вещно право.

За да направите справка в дадена информационна страница относно националното право и националните процедури за адаптиране на вещни права в конкретна държава от ЕС, моля, щракнете върху съответния национален флаг на тази страница.

Връзка по темата

EU-ADAPT — EU Adapt е ИТ инструмент, предназначен да помага на съдии, нотариуси и други практикуващи юристи, работещи в областта на трансграничното наследяване, да намерят най-близкото равностойно вещно право. Потребителят може да въведе в инструмента i) правото на държавата членка, приложимо към наследяването (lex successionis), ii) вещното право, съществуващо съгласно правото на държавата членка, приложимо към наследяването („вещното право“), и iii) правото на държавата членка, в която се прави позоваване на вещното право (lex rei sitae). След това инструментът предоставя насоки и предлага съответстващото вещно право съгласно законодателството на държавата членка, в която се прави позоваване на правото.

Последна актуализация: 20/04/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.