Адаптиране на вещни права

Словакия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Кои вещни права биха могли да възникнат в резултат на наследяване съгласно правото на тази държава членка?

А — Права на собственост (членове 123—151 от Гражданския кодекс):

1/ изключителна собственост

2/ съсобственост (делима и неделима съпружеска имуществена общност)

Б — Права върху имуществото на други лица (членове 151a—151v от Гражданския кодекс)

1/ залози (възникване на вземания, особен залог)

2/ сервитутни права

3/ права на задържане

Правото на собственост се прехвърля по наследство от завещателя на наследника(наследниците) на датата на смъртта на завещателя. Прехвърлянето на собственост върху недвижимо имущество трябва винаги да се вписва в имотния регистър.

Залозите се използват за обезпечаване на вземания и свързаните с тях такси, като на залогодателя се дава право да получи или да поиска удовлетворяване на задължението от залога („гаранцията“), ако задължението не е погасено своевременно.

Залог се учредява с писмен договор, със споразумение за уреждане на наследство, сключено между наследниците, с решение на съд или на административен орган или със законодателен акт и обикновено влиза в сила при вписването му в регистъра.

Сервитутните права ограничават собствениците на недвижими имоти в полза на други лица, като ги задължават да толерират, да се въздържат от и да изпълняват определени действия. Правата, съответстващи на сервитутни права, се свързват или със собственост върху конкретен недвижим имот (като например правото на преминаване през земя), или с конкретно лице (пожизнена аренда).

Сервитутни права, свързвани със собственост върху недвижим имот (поземлени сервитути), се предават на придобиващата страна заедно с правото на собственост върху имуществото. Сервитутни права, свързани с физическо лице (лични сервитути), се погасяват в момента на смъртта на лицето, от чието име са били учредени.

Правото на задържане дава право на лице да задържи движима вещ, която е задължено да предаде, за да обезпечи паричното си вземане срещу лице, на което в противен случай е задължено да предаде вещта. Имущество, придобито чрез произволни или измамни средства обаче, не може да бъде задържано. Въз основа на правото на задържане при изпълнение на съдебно решение взискателят има право на привилегировано удовлетворение от постъпленията от задържаното имущество пред други кредитори, включително заложни кредитори.

2 Тези вещни права вписват ли се в регистър на правата върху недвижими или движими вещи и ако да, такова вписване задължително ли е? В кои регистри се вписват и какви са изискванията за вписване и процедурата?

А — Права на собственост върху недвижимо имущество, жилищен недвижим имот и нежилищни помещения трябва винаги да се вписват в имотния регистър, което обикновено има обвързващ ефект. По отношение на договори за прехвърляне на имущество правата на собственост не влизат в сила, докато тези договори не бъдат вписани във въпросния регистър. С други думи, вписването в регистъра има конститутивно действие. В случай на смърт последиците от вписването са различни, тъй като едва когато бъде направено вписването, прехвърлянето на собствеността върху наследника се декларира със задна дата на датата на смъртта съгласно производството по наследяване. Тази процедура се урежда от Закона за имотния регистър 162/1995, като вписването на прехвърлянето на собствеността при приключване на производството по наследяване е задължително. Заявлението за вписване в имотния регистър се подава от нотариус, натоварен от съда с производството по наследяване, или от друго упълномощено лице (наследник). Заявлението се подава в отдел „Кадастър“ на териториално компетентната районна служба.

Правото на собственост върху определени движими вещи трябва да бъде вписано в съответните регистри. Тези регистри включват: Търговския регистър (Закон № 530/2003 за Търговския регистър) — съдилищата по вписванията са районните съдилища, заседаващи в седалището на окръжния съд;

Регистъра на моторните превозни средства, за който отговаря районната инспекция за движение по пътищата към полицията;

Службата за индустриална собственост в Банска Бистрица, която е компетентна за цяла Словакия, регистрира патенти, търговски марки, дизайн и други данни, обект на право на собственост;

Централният депозитар за ценни книжа — прехвърляне на поименни ценни книжа — Централният депозитар за ценни книжа на Словашката република също е компетентен за цяла Словакия;

Морския регистър — регистрация на плавателни съдове за отдих — Морският регистър на Словашката република, който се поддържа от Словашкото министерство на транспорта и строителството, е компетентен за цяла Словакия.

Б — Права върху имуществото на друго лице

В регистрите се вписват също така правата върху имуществото на други лица, което ограничава начина, по който собственикът може да се разпорежда с имуществото. Обикновено залозите по отношение на недвижимо имущество, жилищен и нежилищен недвижим имот се учредяват при вписването им в имотния регистър.

1/ Правото на задържане по отношение на движима вещ се учредява при вписване в Централния нотариален регистър на правата на задържане (членове 73г—73и от Закон № 323/1992 за нотариусите и нотариалните дейности (Нотариален кодекс) и вътрешните правила на Нотариалната камара), който се поддържа от Нотариалната камара; където съществува отделен регистър за въпросното имущество, вписването се извършва в този регистър (както е посочено в точка А по-горе). Правото на задържане, промяната на информацията относно право на задържане и изпълнението на правото се вписват от нотариус въз основа на искане от упълномощено лице, както е определено в съответното законодателство. Същото се прилага и при заличаване на право на задържане от Регистъра на правата на задържане. Лицата, подали заявление за вписване, трябва да докажат самоличността си пред нотариуса; или, ако подават заявлението от името на друго лице, трябва да представят доказателство, че са упълномощени да го направят. Лицата, подаващи заявление за учредяване на залог, трябва да предоставят на нотариуса цялата необходима по закон информация, която след това се вписва в регистъра на залозите. Когато залогът се учредява чрез договор за наследство, сключен между наследниците или с решение на съд или на административен орган, лицето, което подава заявлението за вписване на залога, трябва да предостави на нотариуса решението за учредяване на залога.

2/ Поземлени сервитути се учредяват при вписване в имотния регистър.

3/ Правата на задържане, които са допустими само по отношение на движими вещи, не подлежат на вписване.

3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?

В случай на смъртта на завещателя правото на собственост се прехвърля върху наследника от датата на смъртта на завещателя. Вписването в регистъра има само декларативно действие.

4 Съществуват ли специални правила и процедури за адаптирането на вещно право, което лицето притежава съгласно приложимото към наследяването право, в случай че правото на държавата членка, в която е извършено позоваването, не признава такова вещно право?

От 1 декември 2015 г. е в сила член 67a от Закон № 97/1963 относно международното частно право и Процедурния правилник, който дава възможност за адаптиране на вещно право, мярка или разпореждане, обявени в чуждестранно решение. Когато се постановява решение относно декларацията за изпълняемост на чуждестранно решение за наследяване, включващо вещно право, законът урежда адаптирането на непознатото вещно право в рамките на това производство.

Последна актуализация: 16/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.