Адаптиране на вещни права

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Кои вещни права биха могли да възникнат в резултат на наследяване съгласно правото на тази държава членка?

Вещните права, които биха могли да възникнат при наследяване, включват правото на собственост върху движимо и недвижимо имущество и работни инструменти на занаятчия и едноличен търговец, както и други вещни права (право на залог, право на достъп, права и задължения, възникващи от правни и нестопански взаимоотношения, авторско право (както финансови активи, така и нематериален компонент), права на заявител или собственик на патент, право на обезщетение на автора на техническо подобрение, права върху дизайн).

Имуществени права, които са свързани с конкретно лице, като лични сервитути, право на пожизнена пенсия и право на издръжка, не подлежат на наследяване.

2 Тези вещни права вписват ли се в регистър на правата върху недвижими или движими вещи и ако да, такова вписване задължително ли е? В кои регистри се вписват и какви са изискванията за вписване и процедурата?

При приключване на производството по дела за наследство съдът се произнася със съдебно решение по съществото на делото, като решението е декларативно по своя характер. Това означава, че с него се обявяват лицата, които са наследници, заветници или други бенефициери, придобили право на наследство, право на наследяване по завещание или други наследствени права към момента на смъртта на завещателя. Това означава също така, че решението относно наследяването не налага конкретно изпълнение или задължения, а по-скоро лицата, чиито права са установени в окончателното решение относно наследството/завещанието, сами отговарят за изпълнението на тези права.

Горепосочените правила не се прилагат за освобождаването на имущество, върху което съдът е наложил обезпечителна мярка. Съдът издава разпореждане за вдигане на обезпечението веднага след като решението относно наследството стане окончателно и разпорежда вписването му в поземления регистър. Преди обезпечението да бъде вдигнато обаче, бенефициерите трябва да представят доказателство, че са изпълнили или обезпечили наложените им от завещателя задължения в полза на лица, които не могат да се грижат за делата и интересите си, или за обща полезна цел (член 216 от Закона за наследството).

Вписване в Поземления регистър:

Специфично правило се прилага и за вписването на вещните права върху недвижима собственост. Те се вписват в Поземления регистър. Съдът разпорежда служебно извършването на съответните вписвания в Поземления регистър по отношение на имуществото веднага след като решението за наследството стане окончателно. Това включва например вписване на правото на собственост на наследника, както и на тежестите или ограниченията върху правото на собственост (право на заветника на плодоползване или освобождаване на ипотека — и двете, учредени под формата на завещание).

Вписване в Търговския регистър:

Дялови участия в дружества и активите на еднолични търговци се вписват в Търговския регистър. Всички промени относно съдружници, вписани в съдебния регистър, са само декларативни по своя характер, тъй като статут на съдружник се получава само след вписване в съдебния регистър. В случай на наследяване на дялово участие се изисква представяне на консолидиран текст на изменената разпоредба на дружествения договор, включително изменените разпоредби относно съдружниците и техните дялове, с нотариална заверка, потвърждаваща, че изменените разпоредби на дружествения договор са в съответствие с окончателното решение относно правоприемството. Едноличен търговец се вписва в Търговския регистър въз основа на внесено от него пълно заявление. В случай на непълно заявление администраторът на регистъра изисква от заявителя да допълни заявлението в срок от осем дни. Ако заявителят не допълни заявлението в посочения срок, администраторът на регистъра отхвърля заявлението като издава решение. Решението на администратора на регистъра може да бъде обжалвано в 8-дневен срок от датата, на която е връчено решението.

Вписване в други регистри:

  • Регистър на разплащателните сметки (вписване на разплащателни сметки)
  • Регистър на безналичните ценни книжа, воден от Корпорацията за централен клиринг на ценни книжа (Centralna klirinško depotna družba d.d.- KDD)
  • Регистър E-RISK (Регистър на огнестрелните оръжия, Регистър на моторните превозни средства)
  • Регистър на плавателните съдове
  • Регистър на въздухоплавателните средства
  • Регистър на авторите и творбите с авторски права, Регистър на правата и обезщетенията от възпроизвеждането на творби, защитени с авторски права, Регистър на творбите, защитени с авторски права, Регистър на аудиовизуалните произведения
  • пенсионни доходи.

3 Какви са правните последици, свързани с вписването на вещни права?

Вписване в Поземления регистър:

Вписването на вещни права върху недвижимо имущество в Поземления регистър е регламентирано в Закона за Поземления регистър (Zakon o zemljiški knjigi) (Държавен вестник на Република Словения, №№ 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 и 14/15 – ZUUJFO).

Вписването на вещни права върху недвижимо имущество в Поземления регистър въз основа на решението за наследство има само декларативно действие, тъй като наследникът придобива правото на собственост в момента на смъртта на наследодателя.

Вписването в Поземления регистър е равностойно на обнародване. Това означава, че ако правото е вписано в Поземления регистър, никой не може да твърди, че не е знаел за него.

Прилага се и принципът на доверие в Поземления регистър. Приема се, че лице, чието име е вписано в Поземления регистър, e бенефициер (собственик).

Вписване в Търговския регистър:

Процедурата по вписване е регламентирана в Закона за Търговския регистър на Словения (Zakon o poslovnem registru) (Държавен вестник на Република Словения, №№ 49/06, 33/07 – ZSReg-B и 19/15). Вписването в Търговския регистър има само декларативен характер. Наследникът не трябва да чака вписване в съдебния регистър, за да придобие статут на съдружник, тъй като масата на завещателя, включително фирменият дял, се прехвърля на неговите наследници в момента на смъртта му.

Вписване в други регистри:

В Регистъра на разплащателните сметки:

Регистърът на разплащателните сметки (RTR) е единна компютризирана база данни за разплащателните сметки и техните титуляри, били те юридически субекти или физически лица. Когато лице стане титуляр на разплащателна сметка, информацията за сметката се вписва в регистъра.

В Регистъра на безналичните ценни книжа:

Титулярят придобива безналичните ценни книжа, когато безналичната ценна книга бъде вписана в сметката на титуляря в централния регистър на безналичните ценни книжа.

В Регистъра E-RISK, Регистъра на плавателните съдове и Регистъра на въздухоплавателните средства:

Регистърът на регистрираните превозни средства съдържа цялата информация за конкретното превозно средство, която трябва да присъства в регистрационния талон, неговата регистрация, издадения талон за регистрация на превозното средство, собственика на превозното средство или лицето, на чието име е регистрирано превозното средство, технически проверки, задължително застраховане и друга информация. Вписването в регистъра на регистрираните превозни средства не е равносилно на обнародване, тъй като регистърът не е публичен. Същото важи и за регистрирането на огнестрелни оръжия, притежавани от частни лица (административни звена водят регистър на издадените удостоверения за огнестрелно оръжие, а министерството, отговарящо за вътрешните работи, води централния регистър на издадените удостоверения за огнестрелно оръжие, архива на издадените разрешения на търговци на огнестрелни оръжия и оператори на стрелбища). За разлика от тях вписванията в Регистъра на плавателните съдове и в Регистъра на въздухоплавателните средства са равносилни на обнародване.

В Регистъра на творбите, защитени с авторски права:

Вписването в регистъра създава правна презумпция, че авторът или притежателят на авторското право за конкретно произведение, е вписаното в регистъра лице, докато не бъде доказано противното. Регистърът е публичен.

В Регистъра на застрахованите лица и бенефициерите на права по застраховки за пенсия и срещу нетрудоспособност:

Регистърът на застрахованите лица включва: регистър на бенефициерите на права по застраховки за пенсия и срещу нетрудоспособност, регистър на изплащаните застрахователни обезщетения, регистър на лицата, задължени да плащат задължителни социални осигуровки, и регистър на експертните становища. Актът, регламентиращ официалния регистър, не предвижда този регистър да е публичен и вписването в него не е равносилно на обнародване.

4 Съществуват ли специални правила и процедури за адаптирането на вещно право, което лицето притежава съгласно приложимото към наследяването право, в случай че правото на държавата членка, в която е извършено позоваването, не признава такова вещно право?

Няма специфични правила или процедура за адаптирането на вещни права в националното законодателство.

Последна актуализация: 07/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.