Přizpůsobení věcných práv

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Věcná práva, která by mohla vyplynout z dědictví podle belgického práva, jsou vlastnické právo a jeho dílčí složky, tedy:

- požívací právo (článek 745a občanského zákoníku),

- užívací právo a právo k bytu (článek 625 občanského zákoníku),

- věcné břemeno (článek 637 občanského zákoníku),

- právo stavby a zákupní právo k pozemku (emfyteuze).

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Pokud se osoba stane nositelem vlastnického práva nebo dílčí složky vlastnického práva z důvodu přechodu práva v případě smrti, stává se jím erga omnes (vůči všem). Jinak řečeno, pokud takové právo přechází v případě smrti (dědictvím nebo závětí), není nutné provést přepis v katastru nemovitostí. Článek 1 hypotéčního zákona, který stanoví případy, za nichž převod věcného práva musí být předmětem zveřejnění v katastru nemovitostí, aby byl účinný vůči třetím stranám, se nevztahuje na tento případ.

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Nelze použít.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

V této fázi nejsou zavedena zvláštní pravidla nebo řízení k přizpůsobení věcného práva.

Poslední aktualizace: 31/05/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.