Přizpůsobení věcných práv

Česko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Z dědictví by mohla vyplynout následující věcná práva:

 • vlastnické právo (jeho registrace neomezuje vznik jiných věcných práv),
 • právo stavby (jeho registrace – u nemovitých věcí - neomezuje vznik jiných věcných práv),
 • věcné břemeno (jeho registrace – u nemovitých věcí - neomezuje vznik jiných věcných práv),
 • zástavní právo (1) je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele, (2) k převodu vlastnictví zastaveného letadla je zapotřebí souhlasu zástavního věřitele,
 • zadržovací právo,
 • zajišťovací převod práva (jeho registrace – u věcí zapsaných ve veřejném seznamu (např. u nemovitostí, u podílu ve společnosti s ručením omezeným, k ochranné známce) – neomezuje vznik jiných věcných práv),
 • předkupní právo (registrace smluvně zřízeného předkupního práva – u nemovitých věcí – neomezuje vznik jiných věcných práv).

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Vlastnické právo:

Právo stavby: vždy evidováno u nemovitých věcí v katastru nemovitostí, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u nemovitých věcí.

Věcné břemeno: vždy evidováno u nemovitých věcí v katastru nemovitostí, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u nemovitých věcí.

Zástavní právo:

 • k nemovitostem je evidováno v katastru nemovitostí, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u nemovitých věcí,
 • k  podílu ve společnosti s ručením omezeným je evidováno v obchodním rejstříku, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u podílu ve společnosti s ručením omezeným,
 • k zaknihovaným cenným papírům je evidováno Centrálním depozitářem cenných papírů, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo k zaknihovaným cenným papírům,
 • k ochranné známce, průmyslovému vzoru a patentů je evidováno Úřadem průmyslového vlastnictví, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo k užitným vzorům, průmyslovým vzorům (…),
 • k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí, k hromadným věcem, k závodu a k jiným movitým věcem (je-li zástavní smlouva sepsána ve formě notářského zápisu) je evidováno v rejstříku zástav. Zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem jsou obsaženy zde: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Zadržovací právo: není registrováno v žádné evidenci.

Zajišťovací převod práva:

 • k nemovitostem je evidováno v katastru nemovitostí, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u nemovitých věcí,
 • k  podílu ve společnosti s ručením omezeným je evidováno v obchodním rejstříku, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u podílu ve společnosti s ručením omezeným,
 • k ochranné známce, průmyslovému vzoru a patentů je evidováno Úřadem průmyslového vlastnictví, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo k užitným vzorům, průmyslovým vzorům (…),

Předkupní právo:

 • smluvně zřízené předkupní právo k nemovitostem je evidováno v katastru nemovitostí, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u nemovitých věcí,
 • smluvně zřízené předkupní právo k  podílu ve společnosti s ručením omezeným je evidováno v obchodním rejstříku, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo u podílu ve společnosti s ručením omezeným,

smluvně zřízené předkupní právo k ochranné známce, průmyslovému vzoru a patentů je evidováno Úřadem průmyslového vlastnictví, zápis je povinný, požadavky a postup v souvislosti se zápisem viz vlastnické právo k užitným vzorům, průmyslovým vzorům (…).

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Jedná-li se o zápis věcných práv v důsledku smrti původního vlastníka (tzv. přechod věcných práv), jejich zápis má vždy deklaratorní účinky. Dědictví se totiž nabývá smrtí zůstavitele, ovšem s tím, že toto nabytí musí být potvrzeno soudem. Usnesením o dědictví se pak deklarují právní vztahy s účinností ke dni smrti zůstavitele. Toto pravidlo není výslovně legislativně zakotveno ve vztahu k jednotlivým veřejným seznamům.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro adaptaci cizích věcných práv, která vnitrostátní právní řád nezná.

Poslední aktualizace: 25/01/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.