Přizpůsobení věcných práv

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Podle řeckého práva patří k věcným právům, jež je možno zdědit, vlastnické právo, věcná břemena, zástavní práva, symbolické zástavy, hypotéky a vlastnictví dolu.

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Z uvedených věcných práv je nutno zapsat vlastnictví nemovitosti, hypotéky, vlastnictví dolu a symbolické zástavy. Vlastnictví nemovitosti, hypotéky a vlastnictví dolu je třeba zapsat u katastrálního úřadu v oblasti, v níž se daný majetek nachází, zatímco symbolické zástavy musí být zapsány v rejstříku zástav v místě bydliště nebo sídla zástavce, nebo nemá-li zástavce bydliště nebo sídlo na území Řecka, v rejstříku zástav v Aténách.

Je nezbytné podat katastrálnímu úřadu žádost o zápis těchto práv a musí být uhrazeny rovněž poplatky stanovené v zákoně (viz zákon č. 2664/1998). K žádosti musí být připojena listina, která má být zapsána, kopie geodetického plánu, který byl vyhotoven a připojen k listině, jež má být zapsána, shrnutí listiny, která má být zapsána, a notářsky ověřený výpis z katastru nemovitostí pro nemovitost, jíž se listina, která má být zapsána, týká.

Žádost za účelem zápisu zástavního práva je nutno podat rejstříku zástav spolu s příslušným formulářem.

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Zápis těchto věcných práv podle zákona zakládá dotyčná práva (viz § 12 zákona č. 2664/1998) v tom smyslu, že neprovedení zápisu znamená, že nedošlo k převodu vlastnictví nemovitého majetku nebo k zřízení, převodu či zrušení věcného práva k nemovitosti. Totéž platí pro zápis symbolických zástav.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

V Řecku nebyly přijaty právní předpisy nebo postupy pro přizpůsobení věcného práva, které není v řeckém právu známé, nejbližšímu právu známému v řeckých právních předpisech.

Poslední aktualizace: 06/06/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.