Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Přizpůsobení věcných práv

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Tato záležitost je v Nizozemsku upravena v § 4:182 občanského zákoníku (Burgerlijk Wetboek).

§ 182 občanského zákoníku zní:

  • Pokud určitá osoba zemře, převoditelná práva této osoby, její majetek a podíly zdědí ipso jure dědicové. První věta se nepoužije, je-li pozůstalost zůstavitele rozdělena podle § 13. Majetek a účasti zůstavitele v tomto případě dědí ipso jure manžel/manželka.
  • Tyto osoby přebírají ipso jure dluhy zůstavitele, které v době úmrtí nezanikly. Je-li plnění dělitelné, odpovídá každá z nich za část rovnající se jejímu dědickému podílu, ledaže jsou odpovědné společně a nerozdílně.

V Nizozemsku platí zásada držby, podle níž dědicové přebírají ipso jure postavení zůstavitele. Vlastnictví majetku a pohledávek z pozůstalosti je na základě univerzálního titulu převedeno na dědice, kteří dědictví přijali.

Jestliže zůstavitel nezanechá závěť, přebírá v případě zákonného rozdělení pozůstalosti (wettelijke verdeling) veškerý majetek a pohledávky pozůstalý manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka a potomci získávají pouze nárok. Potomci neodpovídají za pohledávky z pozůstalosti. Použije-li se zákonné rozdělení pozůstalosti, odpovídá za pohledávky pouze pozůstalý manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka.

Zásada držby znamená, že z dědictví jako takového nevyplývají žádná věcná vlastnická práva nebo majetková práva. V Nizozemsku nepředstavuje pozůstalost zvláštní majetek. S ohledem na nakládání s majetkem z pozůstalosti neplatí žádná omezení a pozůstalost nelze zabavit. V případě dědiců lze věci z pozůstalosti zabavit.

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Jelikož samotná pozůstalost nepředstavuje zvláštní majetek, nedochází k zápisu do rejstříku.

Dědické osvědčení nebo evropské dědické osvědčení lze zapsat do katastru nemovitostí, viz § 27 a § 27a zákona o katastru nemovitostí (Kadasterwet). To dědicům umožňuje oznámit, že vlastník zemřel a že na základě univerzálního titulu bylo na ně převedeno vlastnictví. Zápis však nepředstavuje konstitutivní požadavek. Bez zápisu je vlastnictví převedeno ipso jure. Pokud dědicové poté majetek z pozůstalosti rozdělí, je nutné předání. To poté představuje převod na základě konkrétního titulu. Rozdělení je upraveno v § 3:186 občanského zákoníku.

§ 186 občanského zákoníku zní:

  • V případě převodu podílu přiděleného každému ze spoluvlastníků se vyžaduje formální předání stejně jako v případě převodu.
  • Podíl, který získá spoluvlastník, je držen na základě stejného titulu, na jakém jej společně drželi spoluvlastníci před rozdělením.

Co se týká formálního předání nemovitého majetku nebo omezených práv k tomuto majetku, v § 3:89 občanského zákoníku se vyžaduje vyhotovení notářské listiny, která je zapsána ve veřejných rejstřících.

§ 89 občanského zákoníku zní:

  • Formální předání vyžadované v případě převodu nemovitého majetku se uskuteční notářskou listinou, která je za tímto účelem vyhotovena stranami, načež následuje její zápis do veřejných rejstříků za tímto účelem. Nabyvatel i převodce mohou nechat listinu zapsat.
  • Listina o formálním předání uvádí přesně právní titul převodu; vedlejší podmínky nesouvisející s převodem lze v listině vynechat.
  • Jedná-li při vyhotovení listiny o formálním předání za jednu ze stran oprávněný zástupce, je nutné v listině přesně uvést plnou moc.
  • Ustanovení tohoto článku se použijí obdobně na formální předání, které je nezbytné při převodu jiného zapsaného majetku.

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Viz odpověď výše.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

Nikoli, v občanském zákoníku ani v zákoně o katastru nemovitostí nejsou stanovena zvláštní pravidla.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.