Přizpůsobení věcných práv

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Věcná práva vyplývající z dědictví zahrnují vlastnictví movitého a nemovitého majetku, časově neomezená požívací práva, omezená věcná práva, jako jsou věcná břemena (včetně vlastnického práva na panující pozemek), hypotéky a zástavní práva (včetně závazků, které jsou jimi zajištěny), vlastnická práva členů bytového družstva, práva a povinnosti vyplývající ze sousedských vztahů, nároky na vydání a zápůrčí nároky (služebnost), nároky na koupi podle § 231 občanského zákoníku (tj. nároky na koupi pozemku vůči osobě, která postavila stavbu či jiné zařízení na cizím pozemku).

Užívací práva a osobní služebnost se nedědí.

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Věcná práva jsou zpravidla zapsána v katastrech nemovitostí vedených příslušnými okresními soudy (katastrálními soudy) (sądy wieczystoksięgowe). Tento zápis však nemusí být vždy povinný a nemusí mít vždy konstitutivní účinek, například vlastnické právo člena družstva lze zdědit s ohledem na bytové družstvo, pro něž nebyla evidence nemovitostí zřízena.

Vlastnická práva nabytá děděním, která se vztahují na nemovitý majetek, pro nějž byla zřízena evidence nemovitostí, podléhají zápisu do katastru nemovitostí na základě příslušné písemnosti prokazující právní nástupnictví s ohledem na vlastníka (zůstavitele) zapsaného v katastru nemovitostí. Zápis o vlastnickém právu nabytém děděním nemá konstitutivní účinek.

Ke zřízení hypotéky se vyžaduje zápis v katastru nemovitostí. Tento zápis má konstitutivní účinek, což znamená, že právo vzniká po zápisu do katastru nemovitostí.

Zápis v katastru nemovitostí, v němž již bylo zapsáno omezené věcné právo, má konstitutivní účinek a je podmínkou platnosti převodu práva.

Tato práva jsou do katastru nemovitostí zapsána buď na žádost vlastníka nemovitosti (právo cesty, vydržení), nebo ex officio, například v případě správního rozhodnutí.

Žádost o zápis se podává písemně katastrálnímu soudu na oficiálním formuláři KW-WPIS. Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti a u odborů katastru nemovitostí na okresních soudech.

Za účelem zapsání omezeného věcného práva k nemovitému majetku postačuje, aby vlastník prohlásil, že takovéto právo bylo zřízeno.

Není-li stanoveno zvláštním předpisem jinak, účtuje se za žádost o zápis vlastnického práva, časově neomezeného požívacího práva nebo omezeného věcného práva do katastru nemovitostí pevný poplatek ve výši 200 PLN. Co se týká spoluvlastnictví, účtuje se část stanoveného poplatku úměrně drženému podílu, nejméně však 100 PLN.

Co se týká vlastnického práva, časově neomezeného požívacího práva nebo vlastnického práva člena družstva vyplývajícího z dědictví, odkazu nebo rozdělení pozůstalosti či zrušení spoluvlastnictví, za žádost o zápis do katastru nemovitostí se bez ohledu na počet podílů držených s ohledem na tato práva účtuje jednotný poplatek ve výši 150 PLN. Poplatek je nutno uhradit spolu s podáním žádosti. Žádost, která podléhá stanovenému poplatku, jenž není řádně uhrazen, bude vrácena bez požadavku na jeho uhrazení.

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Omezená věcná práva zapsaná v katastru nemovitostí jsou chráněna zásadou veřejné důvěry v katastr nemovitostí. Nejsou-li tato práva zapsána, v případě nabytí za podmínek veřejné důvěry zanikají. Omezené věcné právo k nemovitému majetku, jež bylo zapsáno do katastru nemovitostí, bude mít přednost před takovýmto právem, které do katastru zapsáno nebylo.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

Nejsou stanoveny žádné zvláštní postupy.

Poslední aktualizace: 12/08/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.