Přizpůsobení věcných práv

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Věcná práva, která by mohla vyplynout z dědictví, zahrnují vlastnické právo k movitému a nemovitému majetku a pracovním nástrojům řemeslníka nebo živnostníka a jiná věcná práva (zástavní právo, právo přístupu, práva a povinnosti vyplývající z právních a neobchodních vztahů, autorská práva (finanční aktiva i nehmotná složka), práva žadatele o patent nebo vlastníka patentu, právo na kompenzaci autora technického vylepšení, práva k průmyslovým vzorům).

Majetková práva, která jsou spojena s konkrétní osobou, například osobní služebnosti, právo na doživotní rentu a právo na výživné, nemohou být předmětem dědictví.

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Po ukončení dědického řízení vydá soud rozhodnutí o dědictví, které je rozhodnutím soudu ve věci samé a svou povahou je deklaratorní. To znamená, že rozhodnutím se deklaruje, že osoby se stávající dědici, odkazovníky nebo jinými oprávněnými osobami, kteří získali právo na dědictví, právo na odkaz nebo jiná dědická práva v okamžiku smrti zůstavitele. To dále znamená, že rozhodnutí o dědictví neukládá konkrétní plnění nebo povinnosti, ale spíše stanoví, že osoby, jejichž práva byla určena v pravomocném rozhodnutí o dědictví/odkazu, samy odpovídají za výkon těchto práv.

Předchozí pravidla se nevztahují na vydání majetku zadrženého soudem. Soud nařídí vydání majetku neprodleně poté, co rozhodnutí o dědictví nabude právní moci, a nařídí zápis do katastru nemovitostí. Před vydáním však musí oprávněné osoby předložit důkaz, že splnily nebo zajistily povinnosti, které jim uložil zůstavitel ve prospěch osob, které se nemohou starat o své záležitosti a prospěch, nebo pro obecně prospěšný účel (článek 216 dědického zákona).

Zápis do katastru nemovitostí:

Zvláštní pravidlo se vztahuje také na zápis věcných práv k nemovitému majetku. Zapisují se do katastru nemovitostí. Soud z moci úřední nařídí nezbytný zápis majetku do katastru nemovitostí neprodleně poté, co rozhodnutí nabude právní moci. To zahrnuje například zápis vlastnického práva dědice, jakož i jakýchkoli břemen nebo omezení vlastnického práva (požívací právo odkazovníka nebo zánik zástavního práva, v obou případech formou odkazu).

Zápis do obchodního rejstříku:

Obchodní podíly ve společnostech a majetek živnostníků se zapisují do obchodního rejstříku. Všechny zapsané změny týkající se společníků v soudním rejstříku jsou svou povahou pouze deklaratorní, neboť status společníka lze získat pouze na základě zápisu do soudního rejstříku. V případě dědictví obchodního podílu se vyžaduje předložení konsolidovaného znění aktualizované společenské smlouvy, včetně aktualizovaných ustanovení o společnících a jejich podílech, s notářským ověřením, že aktualizovaná ustanovení společenské smlouvy jsou v souladu s pravomocným rozhodnutím o dědictví. Živnostník je do obchodního rejstříku zapsán na základě jeho úplné žádosti. V případě neúplné žádosti požádá správce rejstříku žadatele, aby žádost do osmi dní doplnil. Pokud žadatel nedoplní žádost ve stanovené lhůtě, správce rejstříku žádost rozhodnutím zamítne. Proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek ke správci rejstříku do osmi dní ode dne doručení rozhodnutí.

Zápis do jiných rejstříků:

  • Registr transakčních účtů (zápis transakčních účtů)
  • Registr zaknihovaných cenných papírů, který vede centrální clearingový depozitář cenných papírů (Centralna klirinško depotna družba d.d.- KDD)
  • Registr E-RISK (registr střelných zbraní, registr motorových vozidel)
  • Lodní registr
  • Letecký registr
  • Registr autorů a děl chráněných autorským právem, registr práv a poplatků z reprodukce děl chráněných autorským právem, registr děl chráněných autorským právem, registr audiovizuálních děl
  • Důchody.

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Zápis do katastru nemovitostí:

Zápis věcných práv k nemovitému majetku do katastru nemovitostí je upraven zákonem o katastru nemovitostí (Zakon o zemljiški knjigi) (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11 a 14/15 – ZUUJFO).

Zápis věcných práv k nemovitému majetku do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí o dědictví má deklaratorní účinek, neboť dědic získal vlastnické právo v okamžiku smrti zůstavitele.

Zápis do katastru nemovitostí má účinek publicity. To znamená, že pokud je právo zapsáno do katastru nemovitostí, nikdo se nemůže dovolávat neznalosti.

Rovněž platí zásada důvěry v katastr nemovitostí. Předpokládá se, že osoba zapsaná do katastru nemovitostí je oprávněnou osobou (vlastníkem).

Zápis do obchodního rejstříku:

Postup zápisu je upraven slovinským zákonem o obchodním rejstříku (Zakon o poslovnem registru) (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 49/06, 33/07 – ZSReg-B a 19/15). Zápis do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní povahu. Dědic nemusí čekat, než bude proveden zápis do soudního rejstříku, aby získal status společníka, neboť pozůstalost, včetně obchodního podílu, se převádí na dědice zůstavitele v okamžiku jeho smrti.

Zápis do jiných rejstříků:

Do registru transakčních účtů:

Registr transakčních účtů (RTR) je jednotnou počítačovou databází transakčních účtů a jejich majitelů, ať už se jedná o podnikatelské subjekty, nebo fyzické osoby. Pokud se osoba stane majitelem transakčního účtu, informace o účtu se zapíšou do registru.

Do registru zaknihovaných cenných papírů:

Majitel získá zaknihovaný cenný papír, jakmile je zaknihovaný cenný papír zapsán na účet majitele v centrálním registru zaknihovaných cenných papírů.

Do registru E-RISK, lodního registru a leteckého registru:

Evidence registrovaných vozidel obsahuje všechny informace týkající se konkrétního vozidla, které musí být uvedeny v osvědčení o registraci, jeho registrace, vydaného osvědčení o registraci vozidla, vlastníka vozidla nebo osoby, na jejíž jméno je vozidlo registrováno, technických prohlídek, povinného pojištění a jiné informace. Zápis do evidence registrovaných vozidel nemá účinek publicity, neboť tento záznam není veřejným rejstříkem. Totéž se vztahuje na záznamy o civilních střelných zbraních (správní jednotky udržují záznamy o vydaných osvědčeních o střelných zbraních, zatímco ministerstvo odpovědné za vnitřní věci vede centrální evidenci vydaných osvědčení střelných zbraní, záznamy povolení vydaných prodejcům střelných zbraní a provozovatelům střelnic). Naopak záznamy do lodního registru a leteckého registru mají účinek publicity.

Do registru děl chráněných autorským právem:

Zápis do registru vytváří právní předpoklad, že autorem nebo držitelem autorských práv k určitému dílu je osoba, která je zapsaná v registru, pokud není prokázáno jinak. Registr je veřejný.

Do registru pojištěných osob a osob oprávněných z práv poskytovaných na základě důchodového a invalidního pojištění:

Registr pojištěných osob zahrnuje: registr osob oprávněných z práv poskytovaných na základě důchodového a invalidního pojištění, registr pojistného plnění, registr osob povinných hradit povinné příspěvky na sociální zabezpečení a registr odborných posudků. Zákon upravující úřední rejstřík nestanoví, že je tento rejstřík veřejný a že zápis do tohoto rejstříku má účinek publicity.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

Ve vnitrostátním právu neexistují žádná zvláštní pravidla nebo postup pro přizpůsobení věcných práv.

Poslední aktualizace: 07/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.