Přizpůsobení věcných práv

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Jaká věcná práva by podle práva tohoto členského státu mohla vyplynout z dědictví?

Osoba, která získá majetek děděním, přebírá v zásadě majetek s úplnými vlastnickými právy. Pokud byl zůstavitel ženatý / zůstavitelka vdaná, přechází pozůstalost na pozůstalého manžela / manželku s právem volného nakládání s majetkem. To znamená, že manžel/manželka mohou během svého života s majetkem libovolně nakládat, dokonce jej zcela spotřebovat, nemohou jej však postoupit závětí. Manžel/manželka nemůže rovněž majetek podstatně zmenšit darem či jiným srovnatelným úkonem, aniž by se nejprve náležitě přihlédlo k dědicům zůstavitele.

Zůstavitel může v závěti rovněž stanovit, že určitá osoba získá požívací právo k majetku. Není-li v závěti stanoveno jinak, držitel požívacího práva majetek spravuje a má nárok na příjmy plynoucí z tohoto majetku, musí však uhradit rovněž nezbytné náklady spojené s majetkem. Držitel požívacího práva musí vzít v úvahu taktéž práva a nejlepší zájem vlastníka a nesmí požívací právo převést. Vlastník majetku nemůže bez souhlasu držitele požívacího práva majetek převést či s ním jinak nakládat.

2 Jsou tato věcná práva zapsána v rejstříku práv k nemovitému či movitému majetku a, pokud ano, je tento zápis povinný? Do kterého rejstříku (kterých rejstříků) se zapisují a jaké jsou požadavky a postup v souvislosti s tímto zápisem?

Osoba, která nabyla nemovitý majetek s vlastnickými právy, musí požádat o zápis nabytí (zápis zákonného nároku) do katastru nemovitostí, který spravuje Švédský národní zeměměřický úřad (Lantmäteriet). Žádost by měla být zpravidla podána do tří měsíců od nabytí. Osoba, která žádá o zápis zákonného nároku, musí předložit nabývací listinu a ostatní doklady, které jsou nezbytné k doložení nabytí. V případě koupě to znamená, že je nutné předložit doklad o koupi. V případě nabytí majetku děděním postačuje v některých případech (je-li pouze jeden účastník pozůstalostního řízení) v zásadě předložení originálu soupisu pozůstalosti spolu s ověřenou kopií. V ostatních případech je nutné předložit také originál a ověřenou kopii dokladu o rozdělení pozůstalosti. Případně je nutné předložit i jiné doklady, jako je souhlas hlavního poručníka, je-li účastník pozůstalostního řízení nezletilý či nezpůsobilý k právním úkonům. V některých případech lze o zápis zákonného nároku požádat předložením závěti, která nabyla platnosti, namísto dokladu o rozdělení pozůstalosti.

Požívací právo, které bylo uděleno písemným dokladem, je nutno zapsat do katastru nemovitostí. Žádosti o zápis se podávají Švédskému národnímu zeměměřickému úřadu s předložením dokladu, na němž se nárok zakládá.

Věcná práva k movitému majetku se nezapisují.

3 Jaké účinky jsou spojeny se zápisem věcných práv?

Osoba, která požádala o zápis zákonného nároku naposledy, se považuje za vlastníka majetku.

Pokud bylo zapsáno požívací právo, vztahuje se zpravidla na nového vlastníka majetku.

4 Jsou zavedena zvláštní pravidla a postupy pro přizpůsobení věcného práva, na něž má určitá osoba nárok podle práva rozhodného pro dědění, v případě, že právo členského státu, v němž se tohoto práva dovolává, toto věcné právo nezná?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 31/05/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.