Tilpasning af tinglige rettigheder

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke tinglige rettigheder kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til denne medlemsstats lovgivning?

De tinglige rettigheder, der kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til belgisk lovgivning, er ejendomsretten og dens underopdelinger:

- brugsret (civillovens artikel 745a)

- anvendelse og beboelse (civillovens artikel 625)

- servitutter (civillovens artikel 637)

- areal og langtidsleje.

2 Registreres disse tinglige rettigheder i et register over retten til fast ejendom eller løsøre, og hvis ja, er denne registrering så obligatorisk? I hvilket register registreres de, og hvilke krav og -procedurer findes der i den forbindelse?

Når en person som følge af en overdragelse efter et dødsfald bliver indehaver af en ejendomsret eller en af de under ejendomsretten hørende rettigheder, sker overdragelsen erga omnes. Når en sådan rettighed overdrages efter et dødsfald (arv eller testamente), er det med andre ord ikke obligatorisk at foretage en registering i et register over retten til fast ejendom. I Artikel 1 i loven om pant, hvori det fastsættes, i hvilke tilfælde overdragelsen af en tingslig rettighed skal registreres i et register over retten til fast ejendom for at kunne gøres gældende over for tredjemand, er denne situation ikke omhandlet.

3 Hvilke virkninger har registreringen af tinglige rettigheder?

Ikke relevant.

4 Findes der særlige regler og procedurer for tilpasningen af en tinglig rettighed, som en person er berettiget til i henhold til de arveretlige regler, der finder anvendelse på bobehandlingen, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor retten gøres gældende, ikke indeholder bestemmelser om en sådan tinglig rettighed?

På nuværende tidspunkt er der ikke indført specifikke regler eller procedurer med henblik på tilpasning af en tinglig rettighed.

Sidste opdatering: 31/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.