Tilpasning af tinglige rettigheder

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke tinglige rettigheder kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til denne medlemsstats lovgivning?

Følgende tinglige rettigheder kan erhverves som følge af en arv:

 • ejendomsretten (registrering heraf forhindrer ikke andre tinglige rettigheder)
 • byggeretten (registrering heraf – i forbindelse med fast ejendom – forhindrer ikke andre tinglige rettigheder)
 • tinglige servitutter (registrering heraf – i forbindelse med fast ejendom – forhindrer ikke andre tinglige rettigheder)
 • pantsætning: 1) Når et jordstykke pantsættes, kræves der samtykke fra fordringshaveren i forbindelse med byggeretten, og 2) overførsel af ejerskabet over et pantsat fly kræver samtykke fra fordringshaveren
 • retentionsretten
 • sikkerhed under forudsætning af tilbagelevering [registrering heraf – i forbindelse med aktiver registreret i et offentligt register (f.eks. i forbindelse med fast ejendom, andele i et anpartsselskab, varemærker) – forhindrer ikke andre tinglige rettigheder]
 • forkøbsretten (registrering af en aftalemæssig forkøbsret – i forbindelse med fast ejendom – forhindrer ikke andre tinglige rettigheder).

2 Registreres disse tinglige rettigheder i et register over retten til fast ejendom eller løsøre, og hvis ja, er denne registrering så obligatorisk? I hvilket register registreres de, og hvilke krav og -procedurer findes der i den forbindelse?

Ejendomsret:

Byggeret: I forbindelse med fast ejendom skal denne altid registreres i matrikelregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til fast ejendom.

Tinglige servitutter: I forbindelse med fast ejendom skal disse altid registreres i matrikelregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til fast ejendom.

Pantsætning:

 • I forbindelse med ejendomme skal denne registreres i matrikelregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til fast ejendom.
 • I forbindelse med andele i anpartsselskaber registreres denne i handelsregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til andele i anpartsselskaber.
 • I forbindelse med dematerialiserede værdipapirer registreres denne af centraldepotet for værdipapirer. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til dematerialiserede værdipapirer.
 • I forbindelse med varemærker, design og patenter registreres denne af kontoret for industriel ejendomsret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til brugsmodeller, design osv.
 • I forbindelse med fast ejendom, der ikke er registreret i matrikelregistret, de samlede aktiver, goodwill og andre materielle aktiver (såfremt der er oprettet en aftale i form af et dokument oprettet for notar) registreres denne i pantregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Registreringskravene og fremgangsmåden er beskrevet på følgende adresse: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Retentionsret: Denne registreres ikke i nogen registre.

Sikkerhed under forudsætning af tilbagelevering:

 • I forbindelse med ejendomme skal denne registreres i matrikelregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til fast ejendom.
 • I forbindelse med andele i anpartsselskaber registreres denne i handelsregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til andele i anpartsselskaber.
 • I forbindelse med varemærker, design og patenter registreres denne af kontoret for industriel ejendomsret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til brugsmodeller, design osv.

Forkøbsret:

 • Den aftalemæssige forkøbsret til ejendomme registreres i matrikelregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til fast ejendom.
 • Den aftalemæssige forkøbsret til andele i anpartsselskaber registreres i handelsregistret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til andele i anpartsselskaber.

Den aftalemæssige forkøbsret til varemærker, design og patenter registreres af kontoret for industriel ejendomsret. Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering. Se registreringskravene og fremgangsmåden under ejendomsretten til brugsmodeller, design osv.

3 Hvilke virkninger har registreringen af tinglige rettigheder?

Registreringer af tinglige rettigheder som følge af den oprindelige ejers død (dvs. overførsel af tinglige rettigheder) har altid deklarativ virkning. Arven erhverves på arveladers dødstidspunkt. Denne erhvervelse skal dog bekræftes af en domstol. Den arveretlige bekendtgørelse angiver de retlige forhold, der gør sig gældende efter arveladers død. Dette princip er ikke udtrykkeligt medtaget i lovgivningen vedrørende de enkelte offentlige registre.

4 Findes der særlige regler og procedurer for tilpasningen af en tinglig rettighed, som en person er berettiget til i henhold til de arveretlige regler, der finder anvendelse på bobehandlingen, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor retten gøres gældende, ikke indeholder bestemmelser om en sådan tinglig rettighed?

Der findes ikke særlige bestemmelser vedrørende tilpasningen af udenlandske tinglige rettigheder, som er ukendte i det nationale retssystem.

Sidste opdatering: 25/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.