Tilpasning af tinglige rettigheder

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke tinglige rettigheder kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til denne medlemsstats lovgivning?

I henhold til græsk lov er de tinglige rettigheder, der kan arves, ejendomsrettigheder, tinglige servitutter, pantsætninger, pantsætninger uden besiddelse, realkreditlån og ejendomsretten til miner.

2 Registreres disse tinglige rettigheder i et register over retten til fast ejendom eller løsøre, og hvis ja, er denne registrering så obligatorisk? I hvilket register registreres de, og hvilke krav og -procedurer findes der i den forbindelse?

Blandt nævnte tinglige rettigheder skal følgende registreres: ejendomsretten til fast ejendom, realkreditlån, ejendomsretten til miner og pantsætninger uden besiddelse. Ejendomsretten til fast ejendom, realkreditlån og ejendomsretten til miner skal registreres på tinglysningskontoret i den region, hvor ejendommen befinder sig, hvorimod pantsætninger uden besiddelse skal registreres i pantsætningsregistret i pantsætters bopælsområde eller vedtægtsmæssige hjemsted, eller, hvis pantsætter ikke er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted på Grækenlands område, i pantsætningsregistret i Athen.

For at registrere en sådan rettighed skal man indgive en ansøgning på tinglysningskontoret og betale de ved lov fastsatte gebyrer (se lov nr. 2664/1998). Ansøgningen skal vedlægges det skøde, der skal registreres, en kopi af den topografiske afbildning, som er udarbejdet og vedlagt det pågældende skøde, en oversigt over skødet, samt et bekræftet uddrag af det matrikulære diagram for den ejendom, som skødet vedrører.

For at registrere en pantsætning i et pantsætningsregister skal der indgives en ansøgning sammen med den relevante formular.

3 Hvilke virkninger har registreringen af tinglige rettigheder?

I henhold til loven fastsættes de nævnte tinglige rettigheder ved registreringen deraf (jf. artikel 12 i lov nr. 2664/1998), i den forstand at enhver manglende registrering betyder, at ejendomsretten til den pågældende faste ejendom ikke overdrages, eller at stiftelsen, overdragelsen eller afskaffelsen af den tinglige rettighed ikke finder sted. Det samme er tilfældet med hensyn til registrering af pantsætninger uden besiddelse.

4 Findes der særlige regler og procedurer for tilpasningen af en tinglig rettighed, som en person er berettiget til i henhold til de arveretlige regler, der finder anvendelse på bobehandlingen, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor retten gøres gældende, ikke indeholder bestemmelser om en sådan tinglig rettighed?

I Grækenland er der ikke gennemført retsregler eller procedurer med henblik på at tilpasse en tinglig rettighed, der er ukendt i den græske lovgivning, til den rettighed, der ligger tættest herpå ifølge lovgivningen i Grækenland.

Sidste opdatering: 06/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.