Tilpasning af tinglige rettigheder

Ungarn
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke tinglige rettigheder kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til denne medlemsstats lovgivning?

1) Ejendomsret

Arvingen erhverver ipso iure ejendomsretten som følge af en arv ved indehaverens død. Arven vedrører alle afdødes rettigheder, aktiver, fordringer og forpligtelser, der var gældende på dødstidspunktet, og som ikke ophæves ved dennes død. I henhold til ungarsk lovgivning anvendes begreberne "arv" og "formue" synonymt i bestemmelserne i civillovbogen vedrørende arverelaterede rettigheder. Formuegoderne udgør udelukkende aktiver, rettigheder og fordringer (artikel 8:1 i civillovbogen). Formuen består alle de førnævnte goder. I tilfælde af testamentariske dispositioner (legatum vindicationis) erhverver arvingen (direkte fra testator) ejendomsretten til det testamenterede formuegode.

2) Brugsret

I henhold til ungarsk lovgivning erhverver slægtninge i nedstigende linje og overlevende ægtefæller – såfremt afdøde efterlader sig sådanne – en livsvarig brugsret til visse arvegoder, nemlig:

  • den bolig, den pågældende boede i sammen med afdøde, og
  • det inventar og det udstyr, der indgår i boligindretningen (artikel 7:58, stk. 1, litra a) i civillovbogen).

De almindelige retsregler for brugsret finder anvendelse på overlevende ægtefællers brugsret som beskrevet ovenfor (kapitel XXX i civillovbogen). Brugsretten er omfattet af de begrænsede tinglige rettigheder. Indehaveren af brugsretten kan råde over et aktiv, der tilhører en anden person, anvende og udnytte det samt modtage indtægter forbundet hermed. Denne ret bevares uagtet eventuelle ændringer i ejerens identitet (artikel 5:147, stk. 1 og 2, i civillovbogen).

Testator har endvidere mulighed for at oprette en brugsret til et formuegode gennem en testamentarisk disposition.

2 Registreres disse tinglige rettigheder i et register over retten til fast ejendom eller løsøre, og hvis ja, er denne registrering så obligatorisk? I hvilket register registreres de, og hvilke krav og -procedurer findes der i den forbindelse?

De pågældende rettigheder registreres i matrikelregistret (eller andre offentlige registre). Det er obligatorisk at foretage en sådan registrering.

Såfremt en arv resulterer i en ejendomsret eller en brugsret, kontakter den notar, der varetager bodelingen i Ungarn, de nationale myndigheder med ansvar for matrikelregistret eller i givet fald et andet register over formuerelaterede rettigheder for at få rettighederne registreret. I disse tilfælde fremlægger notaren afgørelsen om overtagelse af ejendomsretten for den pågældende myndighed, så snart denne afgørelse er blevet retsgyldig (artikel 91, stk. 2, i lov nr. XXXVIII fra 2010). Registreringen tager udgangspunkt i denne afgørelse om overtagelse af ejendomsretten.

Rettighedsindehaveren (arvingen) skal dog selv anmode om registrering, hvis bodelingen fandt sted i en anden medlemsstat. I dette tilfælde skal registreringsanmodningen indgives direkte til den ungarske myndighed med ansvar for det pågældende register (f.eks. matrikelkontoret).

De vigtigste autentiske registre til fortegnelse af ejendomsrettigheder inden for visse kategorier af aktiver er de følgende:

- matrikelregister

føres af: matrikelkontoret

registrets genstand: fast ejendom

lovgivning: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény [lov nr. CXLI fra 1997 om matrikelregistret] (jf. artikel16 i loven)

- ungarsk flyregister

føres af: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal [national transportmyndighed, luftfartsdirektorat]

registrets genstand: civile fly

lovgivning:

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény [lov nr. XCVII fra 1995 om luftfart], artikel 12

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról [regeringsdekret nr. 141 af 30. november 1995 om gennemførelse af lov nr. XCVII fra 1995 om luftfart], artikel 5

- register over flydende materiel

føres af: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium [nationalt udviklingsministerium] og Budapest Főváros Kormányhivatala [centralforvaltning for Budapest] som søfartsmyndighed

registrets genstand: flydende materiel (flydende udstyr, konstruktioner og anordninger til anvendelse inden for vandtransport, arbejder på vandet og andre aktiviteter forbundet hermed).

lovgivning:

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény [lov nr. XLII fra 2000 om vandtransport], navnlig artikel 11, stk. 3

az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet [regeringsdekret nr. 198 af 29. november 2000 om registrering af flydende materiel]

- køretøjsregister

føres af: Belügyminisztérium (BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága) [indenrigsministerium, sekretariatet for registerførelse] som organ med ansvar for køretøjsregistret

registrets genstand: vejkøretøjer

lovgivning:

közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény [lov nr. LXXXIV fra 1999 om køretøjsregistret], navnlig artikel 9

- selskabsregister:

føres af: den kompetente regionale handelsret

registrets genstand: selskaber (selskaber defineres som enhver juridisk enhed, der er blevet etableret gennem en registrering i selskabsregistret med henblik på at udøve kommerciel erhvervsmæssig virksomhed, herunder navnlig handelsselskaber, kooperativer, ungarske filialer af udenlandske virksomheder, europæiske økonomiske interessegrupper, europæiske andelsselskaber, enkeltmandsvirksomheder osv.)

lovgivning: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény [lov nr. V fra 2006 om meddelelser vedrørende selskaber, selskabsregistrering og frivillig likvidation], navnlig artikel 24 og 25.

3 Hvilke virkninger har registreringen af tinglige rettigheder?

1) Registrering af en ejendomsret

I henhold til ungarsk lovgivning erhverves ejendomsretten til fast ejendom generelt udelukkende gennem en registrering i matrikelregistret. Det betyder, at registreringen i matrikelregistret (i henhold til registreringsprincippet) almindeligvis er retsstiftende (registreringen afstedkommer rettigheder).

Loven indeholder dog visse undtagelser: Der gælder eksempelvis en undtagelse på arveområdet. Ungarsk lovgivning følger arveprincippet ipso iure. Det betyder, at arvingen erhverver arven retmæssigt ved arvefaldet, uden at arven skal accepteres, eller der skal træffes andre foranstaltninger (artikel 7:87 i civillovbogen). I tilfælde af arv erhverver arvingen således ejendomsretten i forbindelse med arvefaldet, dvs. afdødes død. Derfor har registreringen af ejendomsretten som følge af en arv i matrikelregistret udelukkende en deklarativ virkning. Det samme gør sig gældende for erhvervelsen af en ejendomsret gennem testamentariske dispositioner (legatum per vindicationem).

I henhold til arveprincippet ipso iure har registreringer i offentlige registre af andre kategorier af formuerettigheder ligeledes deklarativ virkning, når ændringen i ejerskabet sker som følge af en arv.

2) Registrering af en brugsret

Overlevende ægtefællers brugsret er lovbestemt. Såleledes har registreringer af sådanne brugsrettigheder i matrikelregistret (samt registreringer af ejendomsrettigheder som følge af en arv) en deklarativ virkning. Rettigheden opnås således ikke som følge af selve registreringen.

I henhold til artikel 5:146, stk. 2, i civillovbogen kan den lovmæssige brugsret – når denne ikke er registreret i matrikelregistret – udelukkende gøres gældende over for en person, der har erhvervet aktivet i ond tro eller vederlagsfrit. For at sikre brugsretten til fast ejendom i henhold til civillovbogen i dette tilfælde skal denne registreres i matrikelregistret – også selv om denne ret er lovbestemt (og ikke beror på registrering).

4 Findes der særlige regler og procedurer for tilpasningen af en tinglig rettighed, som en person er berettiget til i henhold til de arveretlige regler, der finder anvendelse på bobehandlingen, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor retten gøres gældende, ikke indeholder bestemmelser om en sådan tinglig rettighed?

Ja.

Når en rettighedsindehaver som følge af en arv (arvingen) ønsker at gøre en tinglig rettighed som følge af en arv gældende i Ungarn, og denne ret ikke kan registreres i henhold til den ungarske lovgivning vedrørende matrikelregistret (eller et andet register), træffes de foranstaltninger, der er anført i ordningens artikel 31 (tilpasning af udenlandske tinglige rettigheder), inden for rammerne af en specifik procedure. Denne tilpasningsprocedure er omhandlet i lov nr. LXXI fra 2015.

En tilpasningsprocedure er en ikkeretslig procedure. Anvendelsen af ordningens artikel 31 kræver særlig ekspertise, hvorfor Budai Központi Kerületi Bíróság (den centrale distriktsret i Buda) i Budapest er den eneste domstol med kompetence i første instans inden for sådanne sager i hele landet. Retten træffer afgørelser om, hvilke andre rettigheder der er anerkendt i henhold til ungarsk lovgivning og svarer mest muligt til den udenlandske rettighed, hvad indholdet og formålet angår, der vil kunne registreres i stedet for den pågældende udenlandske rettighed. Rettens afgørelse er bindende for den anmodende part.

Den pågældende part i arvesagen (arvingen) står ikke selv for at indlede en tilpasningsprocedure som anmodende part. Myndigheden med ansvar for det pågældende offentlige register (f.eks. matrikelregistret), dvs. den myndighed, der behandler registreringen (hovedproceduren), varetager denne opgave som anmodende part.

I forbindelse med denne procedure undersøger retten de udenlandske bestemmelser, der finder anvendelse på den pågældende udenlandske rettighed. Retten indsamler de udenlandske bestemmelser vedrørende rettigheden, men har også mulighed for at anmode den pågældende part i arvesagen om at fremlægge oplysninger og dokumenter, som vedkommende måtte være i besiddelse af vedrørende sagen.

Retten træffer udelukkende afgørelser på baggrund af dokumenter og indhenter ikke andet vidnesbyrd (f.eks. fra vidner).

Både den anmodende part (dvs. den registerførende myndighed) og den pågældende part i arvesagen kan klage over afgørelser truffet af Budai Központi Kerületi Bíróság. Klagen skal indgives til den domstol, der har truffet afgørelsen, og skal fremlægges for den kompetente törvényszék (regional domstol). Klagesagerne henhører under Fővárosi Törvényszéks kompetenceområde (retten i Budapest).

Sagsomkostningerne afholdes af den pågældende part i arvesagen i forbindelse med hovedproceduren (dvs. sagen for den registerførende myndighed).

Sidste opdatering: 15/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.