Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Tilpasning af tinglige rettigheder

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke tinglige rettigheder kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til denne medlemsstats lovgivning?

Artikel 4:182 i civillovbogen (Burgerlijk Wetboek) finder anvendelse på disse sager i Nederlandene.

Følgende gælder i henhold til artikel 182 i civillovbogen:

  • Når testator dør, overføres vedkommendes overførbare rettigheder, aktiver og ejendele automatisk til dennes arvinger. Ovenstående sætning finder ikke anvendelse, hvis bodelingen sker i henhold til artikel 13. I dette tilfælde overføres testators aktiver og ejendele automatisk til vedkommendes ægtefælle.
  • Arvingerne bliver automatisk debitorer i forbindelse med testators gæld, som ikke ophæves ved dennes død. Er der tale om delelige goder, bliver hver af arvingerne ansvarlig for en del, der står i forhold til den pågældendes arv, medmindre de er genstand for et fælles og solidarisk ansvar.

I Nederlandene gælder indsættelsesprincippet. Det betyder, at arvingerne automatisk træder i testators sted. Ejerskabet over arvemassens aktiver og gæld overdrages ved arvingernes generelle overtagelse, idet arvingerne har accepteret arven.

I tilfælde af en retlig opdeling overtager den overlevende ægtefælle/registrerede partner alle aktiver og al gæld, og slægtninge i nedstigende linje modtager udelukkende fordringer. Slægtninge i nedstigende linje kan ikke holdes til ansvar for gæld fra arvemassen. Ved anvendelse af den retlige opdeling er det kun overlevende ægtefæller/registrerede partnere, der kan holdes til ansvar for gæld.

I henhold til indsættelsesprincippet kan arven i sig selv ikke afstedkomme tinglige rettigheder eller ejendomsrettigheder. Arven udgør ikke et særskilt aktiv i Nederlandene. Der gælder ingen forbud, hvad angår afhændelse af aktiver fra arvemassen, og der kan ikke foretages udlæg i arvemassens aktiver. Det er dog muligt at foretage udlæg i arvemassens aktiver arvingerne imellem.

2 Registreres disse tinglige rettigheder i et register over retten til fast ejendom eller løsøre, og hvis ja, er denne registrering så obligatorisk? I hvilket register registreres de, og hvilke krav og -procedurer findes der i den forbindelse?

Selve arven udgør ikke et separat aktiv, hvorfor arven ikke er underlagt registreringspligt.

Arveattesten eller den europæiske arveattest kan dog registreres i matrikelregistret, jf. artikel 27 og 27a i matrikelregisterloven (Kadasterwet). Ved hjælp af registreringen erklærer arvingerne, at ejeren er død, og at de har fået overdraget aktiverne ved generel overtagelse. Registreringen er dog ikke retsstiftende. Selv uden registrering vil aktiverne automatisk blive overdraget. Hvis arvingerne efterfølgende deler aktiverne fra arvemassen op, gælder der et meddelelseskrav. Dette udgør en overdragelse på et særligt grundlag. Opdelingen er reguleret i henhold til artikel 3:186 i civillovbogen.

Følgende gælder i henhold til artikel 186 i civillovbogen:

  • En overførsel af de aktiver, der er tildelt den enkelte medejer, kræver samme form for meddelelse som foreskrevet for overdragelsen.
  • Den andel, som en medejer erhverver, ejes på samme grundlag som det grundlag, der gjorde sig gældende for de samlede ejere forud for opdelingen.

Meddelelse af fast ejendom med begrænsede rettigheder skal i henhold til artikel 3:89 i civillovbogen ske ved et dokument oprettet for notar og registreres i de offentlige registre.

Følgende gælder i henhold til artikel 89 i civillovbogen:

  • Meddelelse af overførsler af fast ejendom sker ved et dokument oprettet for notar af parterne til dette formål efterfulgt af en registrering i de pågældende offentlige registre. Både erhververen og overdrageren kan få dokumentet registreret.
  • Meddelelsesdokumentet skal angive overdragelsesgrundlaget helt præcist. Supplerende bestemmelser, der ikke vedrører overdragelsen, kan udelades fra dokumentet.
  • Hvis en bemyndiget person handler på vegne af en af parterne i forbindelse med meddelelsesdokumentet, skal den bemyndigedes mandat tydeligt fremgå af dokumentet.
  • Bestemmelserne i nærværende artikel gælder mutatis mutandis for den nødvendige meddelelse i forbindelse med overdragelsen af andre registrerede aktiver.

3 Hvilke virkninger har registreringen af tinglige rettigheder?

Se svaret ovenfor.

4 Findes der særlige regler og procedurer for tilpasningen af en tinglig rettighed, som en person er berettiget til i henhold til de arveretlige regler, der finder anvendelse på bobehandlingen, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor retten gøres gældende, ikke indeholder bestemmelser om en sådan tinglig rettighed?

Nej, der findes ingen særlige bestemmelser i civillovbogen eller matrikelregisterloven (Kadasterwet).

Sidste opdatering: 17/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.