Tilpasning af tinglige rettigheder

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvilke tinglige rettigheder kan der opstå som følge af en bobehandling i henhold til denne medlemsstats lovgivning?

Tinglige rettigheder som følge af en arv omfatter rettigheder i fast ejendom og løsøre, den livsvarige brugsret, begrænsede tinglige rettigheder, herunder servitutter, der pålægges i offentlig interesse (inklusive ejendomsretten over den herskende ejendom), pant i fast ejendom og håndpantsætning (inklusive sikrede fordringer), retten til kooperativ ejendom
i en andelsboligforening, rettigheder og forpligtelser som følge af naboskab, vindikationssøgsmål og actio negatoria, indløsningskrav i henhold til artikel 231 i civillovbogen (dvs. krav om tilbagekøb af grund over for en person, der har opført en bygning eller anden konstruktion på en andens grund).

Brugsrettigheder og personlige servitutter kan ikke overdrages ved arv.

2 Registreres disse tinglige rettigheder i et register over retten til fast ejendom eller løsøre, og hvis ja, er denne registrering så obligatorisk? I hvilket register registreres de, og hvilke krav og -procedurer findes der i den forbindelse?

De tinglige rettigheder registreres generelt i matrikelregistrene, som føres af de kompetente distriktsdomstole, dvs. domstolene med ansvar for matrikelregistrene (sądy wieczystoksięgowe). Det er dog ikke altid obligatorisk med en registrering, og en registrering er ikke altid retsstiftende. Eksempelvis kan retten til kooperativ ejendom erhverves som følge af en arv i forbindelse med en andelsboligforening, for hvilken der ikke er oprettet et matrikelregister.

Ejendomsretten til løsøre som følge af en arv, og som der er oprettet et matrikelregister for, skal registreres i matrikelregistret på grundlag af et dokument, der fastlægger ejerens arv (testator) som registreret i matrikelregistret. Registreringen af en arvebetinget ejendomsret er ikke retsstiftende.

Der gælder et krav om registrering i matrikelregistret for at kunne stifte en panteret i fast ejendom. Denne registrering er "retsstiftende". Det betyder, at retten stiftes på registreringstidspunktet i matrikelregistret.

En registrering i et matrikelregister, hvor der allerede er blevet registreret en begrænset tinglig rettighed, er retsstiftende og udgør en betingelse for gyldigheden af rettighedsoverdragelsen.

De ovennævnte rettigheder registreres i et matrikelregister på anmodning fra ejeren af løsøret (vejret, hævd) eller ex officio, eksempelvis i tilfælde af en administrativ afgørelse.

Anmodninger om registrering indgives skriftligt til den matrikelregisterførende domstol ved hjælp af blanketten KW-WPIS, som ligger på justitsministeriets websted og kan rekvireres hos distriktsdomstolenes matrikelregistertjeneste (sądy rejonowe).

For at registrere en begrænset tinglig rettighed til løsøre kan ejeren nøjes med at erklære, at den pågældende ret er blevet oprettet.

Medmindre andet er bestemt, opkræves der et gebyr på 200 PLN for hver anmodning om registrering i matrikelregistret af en ejendomsret, livsvarig brugsret eller en begrænset tinglig rettighed. I tilfælde af registrering af delt ejerskab opkræves der et gebyr svarende til den pågældende andel, dog mindst 100 PLN.

I tilfælde af anmodninger om registrering i matrikelregistret af en ejendomsret, en livsvarig brugsret eller en ret til kooperativ ejendom som følge af en arv, et testamente eller en deling af fast ejendom mellem arvinger eller ophør af sameje – uanset andelene – opkræves der et gebyr på 150 PLN. Gebyret betales ved anmodningens indgivelse. I modsat fald vil anmodningen blive afvist uden betalingsanmodning.

3 Hvilke virkninger har registreringen af tinglige rettigheder?

Begrænsede tinglige rettigheder, der er registreret i matrikelregistret, er underlagt matriklens retskraft. Ikkeregistrerede rettigheder udløber i tilfælde af en erhvervelse under betingelser, der er beskyttet af matriklens retskraft. Derudover vil en begrænset tinglig rettighed til løsøre, der er registreret i matrikelregistret, have forrang for en sådan rettighed, der ikke er registreret i registret.

4 Findes der særlige regler og procedurer for tilpasningen af en tinglig rettighed, som en person er berettiget til i henhold til de arveretlige regler, der finder anvendelse på bobehandlingen, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor retten gøres gældende, ikke indeholder bestemmelser om en sådan tinglig rettighed?

Der findes ingen særlig procedure.

Sidste opdatering: 23/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.