Tilpasning af tinglige rettigheder

Arvinger i et EU-land kan drage fordel af arverettigheder i et andet EU-land, når disse rettigheder nøje tilpasses rettighederne i deres bopælsland.

Generelle oplysninger

For at gøre det muligt for arvinger og legatarer at drage fordel af de rettigheder, der opstår eller overdrages til dem i forbindelse med grænseoverskridende arv, fastlægges det ved arveretsforordningen, at en tinglig rettighed (en rettighed i fast ejendom eller løsøre), som en arving eller legatar har retten til, men som er ukendt i det EU-land, hvor den tinglige rettighed påberåbes, skal tilpasses til den tinglige rettighed, der ligger tættest på i det pågældende EU-lands lovgivning. Der bør tages hensyn til de mål og interesser, som den specifikke tinglige rettighed forfølger, og de dertil knyttede virkninger ved tilpasningen af rettigheden.

I den forbindelse har Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område offentliggjort en række faktablade om den nationale lovgivning, som forklarer:

  • de tinglige rettigheder, der kan opstå som følge af en arv
  • om sådanne rettigheder registreres i et register over rettigheder i fast ejendom eller løsøre
  • virkningerne af registreringen
  • særlige regler og procedurer for tilpasning af en tinglig rettighed.

Ønsker du at læse et informationsblad om national lovgivning og procedurer vedrørende tilpasning af tinglige rettigheder i et EU-land, skal du klikke på flaget for det ønskede land på denne side.

Relevant link:

EU-ADAPT – EU-Adapt er et IT-værktøj, der skal hjælpe dommere, notarer og andre retlige aktører, der beskæftiger sig med grænseoverskridende arvesager, med at finde frem til nærmeste tilsvarende tinglige rettighed. Brugeren kan i værktøjet indtaste i) den medlemsstatslovgivning, der finder anvendelse på arven ("lex successionis"), ii) den tinglige rettighed i medlemsstatslovgivningen, der finder anvendelse på arven ("tinglig rettighed"), og iii) lovgivningen i den medlemsstat, hvor den tinglige rettighed påberåbes ("lex rei sitae"). Værktøjet giver derefter vejledning og foreslår den tilsvarende tinglige rettighed i lovgivningen i den medlemsstat, hvor rettigheden påberåbes.

Sidste opdatering: 20/04/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.