Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα που θα μπορούσαν να απορρέουν από κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους;

Τα εμπράγματα δικαιώματα που ενδέχεται να απορρέουν από κληρονομική διαδοχή η οποία υπόκειται στο βελγικό δίκαιο είναι το δικαίωμα κυριότητας και οι διακλαδώσεις του, ήτοι:

— η επικαρπία (άρθρο 745bis του Αστικού Κώδικα)

— η χρήση και η οίκηση (άρθρο 625 του Αστικού Κώδικα)

— η δουλεία (άρθρο 637 του Αστικού Κώδικα)

— το δικαίωμα επιφάνειας και εμφύτευσης.

2 Καταχωρίζονται τα εν λόγω εμπράγματα δικαιώματα σε μητρώο δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας και, σε καταφατική περίπτωση, είναι η εν λόγω καταχώριση υποχρεωτική; Σε ποιο/-α μητρώο/-α καταχωρίζονται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της καταχώρισης;

Όταν ένα πρόσωπο αποκτά δικαίωμα κυριότητας ή διαχωρισμένο δικαίωμα κυριότητας λόγω μεταβίβασης του δικαιώματος αιτία θανάτου, αποκτά αυτό το δικαίωμα έναντι όλων. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα δικαίωμα μεταβιβάζεται αιτία θανάτου (κληρονομική διαδοχή ή διαθήκη) δεν απαιτείται μεταγραφή στο κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του νόμου περί υποθηκών, που ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες η μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημοσιότητας ως προς τα δικαιώματα επί ακινήτων για να είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων, δεν καταλαμβάνει αυτήν την περίπτωση.

3 Ποια αποτελέσματα συνδέονται με την καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων;

Άνευ αντικειμένου.

4 Προβλέπονται ειδικοί κανόνες και διαδικασίες για την προσαρμογή εμπράγματου δικαιώματος το οποίο ορισμένο πρόσωπο διαθέτει βάσει του εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου στην περίπτωση που το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα δεν είναι γνωστό στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η επίκλησή του;

Σ’ αυτό το στάδιο, δεν προβλέπονται ειδικοί κανόνες και διαδικασίες για την προσαρμογή εμπράγματου δικαιώματος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/05/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.