Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα που θα μπορούσαν να απορρέουν από κληρονομική διαδοχή σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους;

Τα ακόλουθα εμπράγματα δικαιώματα μπορούν να απορρέουν από κληρονομική διαδοχή:

 • δικαίωμα κυριότητας (η καταχώρισή του δεν παρεμποδίζει άλλα εμπράγματα δικαιώματα),
 • δικαίωμα επιφάνειας (η καταχώρισή του —για ακίνητη περιουσία— δεν παρεμποδίζει άλλα εμπράγματα δικαιώματα),
 • δουλεία (η καταχώρισή της —για ακίνητη περιουσία— δεν παρεμποδίζει άλλα εμπράγματα δικαιώματα),
 • υποθήκη 1) όταν ένα τεμάχιο γης υποθηκεύεται, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ενυπόθηκου δανειστή, 2) για τη μεταβίβαση της κυριότητας υποθηκευμένου αεροσκάφους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ενυπόθηκου δανειστή,
 • εμπράγματο βάρος,
 • μεταβίβαση τίτλου ως ασφάλιση υποχρέωσης (η καταχώρισή της —για περιπτώσεις που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο (π.χ. για ακίνητη περιουσία, συμμετοχή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εμπορικό σήμα)— δεν παρεμποδίζει άλλα εμπράγματα δικαιώματα),
 • δικαίωμα προτίμησης (η καταχώριση συμβατικώς θεμελιωμένου δικαιώματος προτίμησης —για ακίνητη περιουσία— δεν παρεμποδίζει άλλα εμπράγματα δικαιώματα).

2 Καταχωρίζονται τα εν λόγω εμπράγματα δικαιώματα σε μητρώο δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας και, σε καταφατική περίπτωση, είναι η εν λόγω καταχώριση υποχρεωτική; Σε ποιο/-α μητρώο/-α καταχωρίζονται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της καταχώρισης;

Τίτλος κυριότητας:

 • καταχωρίζεται για ακίνητη περιουσία στο κτηματολόγιο η καταχώριση είναι υποχρεωτική. Για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.cuzk.cz/English/Cadastre-of-Real-Estate/Registration-into-the-Cadastre-of-Real-Estate/Registration-into-the-Cadastre-of-Real-Estate.aspx.
 • καταχωρίζεται για ορισμένες περιπτώσεις κινητής περιουσίας, π.χ. για:
  • μερίδια σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (καταχώριση στο εμπορικό μητρώο): η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: https://or.justice.cz/ias/ui/podani,
  • ονομαστικοί τίτλοι (καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων): η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.cdcp.cz/index.php/en/general-public/how-to-arrange/legacy,
  • εφαρμοσμένα σχέδια, βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης (καταχώριση από το Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας): η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/formulare/vyplnitelne-pdf.html,
  • οχήματα (καταχώριση στο μητρώο οχημάτων): η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Aktualizovane-otazky-a-odpovedi-k-problematice-zna,
  • σκάφη (καταχώριση στο νηολόγιο): η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Namorni-urad-CR/Namorni-rejstrik-CR,
  • αεροσκάφη (καταχώριση στο μητρώο αεροσκαφών): η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.caa.cz/letadla/letecky-rejstrik.

Δικαίωμα επιφάνειας: καταχωρίζεται πάντα για ακίνητη περιουσία στο κτηματολόγιο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί ακίνητης περιουσίας.

Δουλεία: καταχωρίζεται πάντα για ακίνητη περιουσία στο κτηματολόγιο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί ακίνητης περιουσίας.

Εμπράγματο βάρος:

 • όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί ακίνητης περιουσίας,
 • όσον αφορά τη συμμετοχή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
 • όσον αφορά τους ονομαστικούς τίτλους, καταχωρίζεται στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κατοχής ονομαστικών τίτλων,
 • όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, καταχωρίζεται από το Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί εφαρμοσμένων σχεδίων, βιομηχανικών σχεδίων κ.λπ.
 • όσον αφορά ακίνητη περιουσία που δεν είναι καταχωρισμένη στο κτηματολόγιο, συλλογική ιδιοκτησία, έργα και άλλη κινητή περιουσία (εφόσον έχει καταρτιστεί συμφωνία για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης), καταχωρίζεται στο μητρώο εμπράγματων ασφαλειών η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Εμπράγματο βάρος: δεν καταχωρίζεται σε κανένα μητρώο.

Μεταβίβαση τίτλου ως ασφάλιση υποχρέωσης:

 • όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί ακίνητης περιουσίας,
 • όσον αφορά τη συμμετοχή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
 • όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια και τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, καταχωρίζεται από το Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί εφαρμοσμένων σχεδίων, βιομηχανικών σχεδίων κ.λπ.

Δικαίωμα προτίμησης:

 • τα συμβατικώς θεμελιωμένα δικαιώματα προτίμησης για ακίνητη περιουσία καταχωρίζονται στο κτηματολόγιο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί ακίνητης περιουσίας,
 • τα συμβατικώς θεμελιωμένα δικαιώματα προτίμησης για συμμετοχή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
 • τα συμβατικώς θεμελιωμένα δικαιώματα προτίμησης για εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας καταχωρίζονται από το Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η καταχώριση είναι υποχρεωτική για τις απαιτήσεις καταχώρισης και τη διαδικασία καταχώρισης ανατρέξτε στο δικαίωμα κυριότητας επί εφαρμοσμένων σχεδίων, βιομηχανικών σχεδίων κ.λπ.

3 Ποια αποτελέσματα συνδέονται με την καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων;

Όσον αφορά την καταχώριση εμπράγματων δικαιωμάτων λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου (δηλαδή, τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων), η καταχώρισή τους έχει πάντα δηλωτικό χαρακτήρα. Η κληρονομική διαδοχή αποκτάται, κυρίως, διά του θανάτου του διαθέτη και πρέπει να επικυρώνεται από δικαστήριο. Στην απόφαση του δικαστηρίου για την κληρονομική διαδοχή δηλώνονται οι έννομες σχέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία θανάτου του διαθέτη. Η εν λόγω αρχή δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία όσον αφορά τα επιμέρους δημόσια μητρώα.

4 Προβλέπονται ειδικοί κανόνες και διαδικασίες για την προσαρμογή εμπράγματου δικαιώματος το οποίο ορισμένο πρόσωπο διαθέτει βάσει του εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου στην περίπτωση που το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα δεν είναι γνωστό στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η επίκλησή του;

Δεν προβλέπονται ειδικοί κανόνες για την προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων που είναι άγνωστα στο τσεχικό νομικό σύστημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/01/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.