Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων

Οι κληρονόμοι σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν να επωφελούνται από τα κληρονομικά δικαιώματα που προβλέπονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, όταν τα δικαιώματα αυτά προσαρμόζονται για να προσιδιάζουν στα δικαιώματα που έχουν στη χώρα διαμονής τους.

Για να μπορούν οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι που είναι εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα της ΕΕ να επωφεληθούν από δικαιώματα που δημιουργήθηκαν ή τους μεταβιβάστηκαν με κληρονομική διαδοχή, ο κανονισμός περί κληρονομικής διαδοχής προβλέπει ότι ένα άγνωστο εμπράγματο δικαίωμα (δικαίωμα επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας) πρέπει να προσαρμόζεται στο πλησιέστερο ισοδύναμο εμπράγματο δικαίωμα που προβλέπεται από το δίκαιο της άλλης χώρας της ΕΕ. Κατά την προσαρμογή του δικαιώματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και τα συμφέροντα που επιδιώκονται από το συγκεκριμένο εμπράγματο δικαίωμα και οι συνέπειες που απορρέουν απ’ αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις δημοσίευσε ορισμένα ενημερωτικά δελτία σχετικά με το εθνικό δίκαιο τα οποία εξηγούν:

• τα εμπράγματα δικαιώματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από κληρονομική διαδοχή

• το αν τα δικαιώματα αυτά εγγράφονται σε μητρώο δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας

• τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εγγραφή τους

• τους ειδικούς κανόνες και διαδικασίες για την προσαρμογή ενός εμπράγματου δικαιώματος.

Για να συμβουλευτείτε ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το εθνικό δίκαιο και τις διαδικασίες για την προσαρμογή των εμπράγματων δικαιωμάτων σε μια χώρα της ΕΕ, κλικάρετε στην αντίστοιχη εθνική σημαία σ’ αυτή τη σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.